Clár Laghdaithe Sceite

Táimid ag tabhairt faoi chlár oibre náisiúnta chun ár soláthar uisce a fheabhsú agus chun sceite a laghdú. Tá infheistíocht sa líonra uisce poiblí ar luach níos mó ná €500 milliún i gceist leis an gclár seo, clár a mhairfidh thar tréimhse ceithre bliana. 

Cailleadh uisce sa líonra

Déanfaidh an clár laghdú ar sceitheanna trí dheisiúchán nó athsholáthar a dhéanamh ar phíobáin atá sean nó damáistithe, agus bainfear píobáin luaidhe den líonra uisce poiblí. 

1.7 billiún lítear uisce inólta dáilte in aghaidh an lae

Píobáin soláthair uisce a dóthain chun an domhain a chlúdú

Beagnach leath den uisce caillte trí sceitheadh

Is í sprioc an chláir ná thart ar 180 milliún uisce a shábháil in aghaidh an lae – is é sin a dhóthain chun 72 linnte snámha Oilimpeacha a líonadh gach lá.

Buntáistí

Soláthar uisce atá iontaofa

Feabhsóidh an deisiúchán/ athsholáthar píopáin sean nó damáistithe iontaofacht an líonra uisce poiblí, ag cinntiú go mbeidh soláthar sábháilte ann agus é ag teastáil.

Caighdeán uisce atá feabhsaithe

Laghdófar an riosca truaillithe nuair a thabharfaidh píopáin luaidheanna agus píobáin iarainn teilgthe ón líonra poiblí uisce agus píobáin phlaisteach (poileitiléin) a chur ina n-áit.

Sceitheanna laghdaithe

Laghdóidh an méid uisce cóireáilte atá caillte nuair a dheisóidh nó a athsholáthróidh na píobáin. Ísleoidh an méid uisce atá caillte ó 47% go 38%. Cuirfidh isteach ar an líonra níos annaimhe agus laghdóidh costais reatha an líonra uisce chomh maith.

Nasctha soláthair atá feabhsaithe

Beidh ár líonra soláthair uisce ar aon líne le caighdeáin idirnáisiúnta nuair a athsholáthróidh seirbhís roinnte agus nasctha cúlchlós le píobáin soláthair aonair. Cuirfidh suiteáil na mboscaí teorainneacha pointe leithlise atá insroicthe ar fáil i gcás éigeandála. Ligfidh na boscaí do mhonaitóireacht a dhéanamh ar bhrú agus sreabhadh uisce chomh maith.

Conas a chuirfear an clár i bhfeidhm?

1. Suirbhé

Cuirfimid suirbhéanna i gcrích in áiteanna ina bhfuil baol iontu go mbeidh fadhbanna leis an líonra soláthair uisce.

2. Pleanáil an obair

Chomh luath is atá an obair a bhfuil le déanamh aitheanta againn, pleanálfaimid na hoibreacha go cúramach chun na píobáin achrannacha a athnuachan nó píbobair nua a chur ina n-áit. Laghdóidh sé seo na leibhéil sceite.

3. Cónaitheoirí a chur ar an eolas

Cuirfidh cónaitheoirí agus úinéirí tithe a bhféadfadh a bheith buailte leis na hoibreacha ar an eolas trí litir a sheoladh chucu. Liostóidh ár leathanach Uasdhátaithe Seirbhísí & Soláthar aon bhristeacha atá pleanáilte.

4. Oibreacha a chur i gcrích

Déanfaimid cinnte go bhfuil na hoibreacha curtha i gcrích chomh éifeachtúil agus is féidir leo a bheith.

Céard atá ag tarlú i do cheantar

Léarscáil Uasdhátaithe Seirbhísí & Soláthar

Céard atá bainteach leis an gclár

Baineann cúpla cinéal oibre leis an gClár Laghdaithe Sceite, obair a dhéanfar ar fud na tíre.

Aimsigh agus Deisigh

Leis an scéim ‘’Aimsigh agus Deisigh’’, tá criúnna aimsithe sceithe ag déanamh suirbhéanna le trealamh sondála ar chosáin agus limistéir phoiblí eile. Má tá sceith ar thaobh an phobail aitheanta, déanfaidh Uisce Éireann na deisiúcháin riachtanacha. Tá seans  ann go mbeidh oibreacha athnuachaintí ag teastáil  ar na príomhphíobáin mar chuid de na deisiúcháin seo.

Athnuachan príomhphíobán uisce

Bíonn an athchuir  nó an athnuachan de phríomhphíobán uisce poiblí i gceist le hoibreacha athnuachan príomhphíobán uisce de ghnáth, oibreacha a fheabhsaíonn soláthar agus caighdeán an uisce. De bhrí go bhfuil ár bpíobáin uisce faoin talamh, caithfimid tochailt síos chun iad a fhiosrú agus chun deisiúcháin/ athsholáthair a chur i gcrích.

Nasctha seirbhís roinnte

Ciallaíonn nasc seirbhís roinnte go bhfuil dhá nó níos mó réadmhaoin á sholáthar ag píobán uisce aonair. Déantar na píobáin seo le hiarann nó luaidhe agus tá claon acu a bheith ag sceitheadh.

Nasctha seirbhís chúlchlós

Féadtar nasctha uisce a bheith suiteáilte i gcúl na réadmhaoine i réamhaointe sean, agus féadtar leo dul trí ghairdín cúil an chustaiméara. Tá claon ag na nasctha seo sceitheadh agus laghdaíonn an leibhéal seirbhíse chomh maith leis an mbrú uisce.

Athchuir píobáin seirbhíse luaidhe

Tá luaidhe in uisce inólta aitheanta mar ábhar imní sláinte. Beidh muid ag fiosrú na bpíopáin a nascann réadmhaoine aonair don phíomhphíobán uisce agus cuirfimid píobáin plaistigh in áit na bpíobáin luaidheanna.

Scéim First Fix Free

Tairgeann an scéim seo fiosrúcháin sceite saor agus deisiúcháin saor do réadmhaoine atá cáilithe, réadmhaoine ina bhfuil sreabhadh uisce leanúnach aimsithe ar an bpíobán soláthair uisce seachtrach.

An tslí gur féidir leis na hoibreacha dul i bhfeidhm ort

Tuigimid gur féidir leis an gcineál oibre seo a bheith mí-áisiúil agus déanfaimid gach iarracht an mhíchaoithiúlacht a laghdú.

Seans go dtarlódh na rudaí seo a leanas i do cheantar:

  • D’fhéadfadh go mbeadh orainn an bóthar nó an ceantar timpeall do bhaile a thochailt chun rochtana a bheith againn ar na píobáin faoin talamh.
  • D’fhéadfadh sé go mbeadh orainn do sholáthar uisce a chasadh as i gcomhair tréimhsí ama ionas go mbeidh muid in ann an obair a dhéanamh. Cuirfimid ar an eolas thú ar a laghad 48 uair roimh bhriseadh pleanáilte.
  • Más rud é nach bhfuil ach rochtain teoranta agat do do chabhsán nó cosán, déanfaimid cinnte go bhfuil rochtain choisí agat go dtí do theach agus ó do theach.
  • Téigh i dteagmháil linn má tá riachtanais speisialta rochtana agat, cosúil le páircéail do dhaoine faoi mhichumas nó leoraithe seachadtaí móra.
  • Déanfaimid cinnte go bhfuil an bóthar nó an cosán curtha ar ais tar éis na hoibre agus go mbeidh na hoibreacha curtha i gcrích chomh éifeachtúil agus is féidir.
  • I gcásanna nach féidir linn ath-insealbhú lán a chur ar fáil díreach i ndiaidh na hoibre, d’fhéadfadh go mbeadh orainn roinnt dromchlaí a chlúdú le hábhair sealadach. Déanfaidh an ath-insealbhú lán 20 lá i ndiaidh na oibre, ar a mhoille.
  • Má tá dúnadh bóthair nó oibreacha ar an mbóthar gar duit, cuirfidh plean bainistíochta tráchta i bhfeidhm ionas nach gcuirfear mórán isteach ort.

Faigh eolas suas chun dáta ar an soláthar uisce i do cheantar.

Custaiméirí tosaíochta

Cuir glao orainn ag 1850 448 448 nó cláraigh ar líne trínár bhfoirm cláraithe chustaiméir leochaileach mura bhfuil tú cláraithe mar chustaiméir tosaíochta, ach má bhraitheann tú ar uisce go géar i gcomhair riachtanais leighis. Cuirfidh soláthar uisce malartach ar fáil duit, más gá.

Bí Sabháilte

Tá foireann Uisce Éireann agus aon chonraitheoirí atá ag obair ar son Uisce Éireann oilte chun iad féin a aithint agus an té a dhéanann siad ionadaíocht air a chur in iúl duit. Iompróidh siad cárta aitheantais i gcónaí agus ba cheart duit fiafraigh díobh an cárta seo a thaispeáint duit sula ligeann tú cead d’éinne dul isteach i do theach. Má tá tú neamhchinnte nó amhrasach, diúltaigh rochtain dóibh agus cuir glao ar 1800 278 278 chun a n-aitheantais a dheimhniú.

Back to the top