Skip to main content

Ceisteanna Coitianta maidir le Ceangail

Seiceáil thíos má tá ceist agat faoi cheangal le líonraí uisce agus/nó fuíolluisce Uisce Éireann.

Ceangail Ghinearálta

Ní ghearraimid muirear as Foirmeacha Fiosraithe Réamhcheangail a mheasúnú.

Ní féidir. Ní eiseoimid Dearbhú Indéantachta ach amháin i gcás ceangal a sholáthar le líonra Uisce Éireann.

Ní dheimhníonn. Ní i nDearbhú Indéantachta ach ráiteas a deir gur, ag am a eisiúna, tá ceangal le bonneagar Uisce Éireann indéanta. Níl baint aige le d'iarratas pleanála, agus ba chóir aon cheisteanna nó imní maidir le d'iarratas pleanála a chur chuig an Údarás Pleanála.

Ní ráthaítear. Ní féidir breathnú ar Dhearbhú Indéantachta mar ghealltanas chun ceangal a chur ar fáil. Tá gá i gcónaí le hiarratas ar cheangal agus comhlánú na gceanglas glactha chun ceangal a ráthú.

Ní ráthaítear. Ní mór d'aon chustaiméir atá ag lorg ceangail comhaontú a fháil ó Uisce Éireann dá gceangal seirbhíse uisce agus/nó fuíolluisce. Ní dheimhníonn cead pleanála go bhfaighidh tú ceangal.

Ní ghearrtar aon táille iarratais. Más gá, áfach, aon oibreacha imscrúdaithe nó dearaidh mhionsonraithe chun iarratas ar cheangal gnó a phróiseáil, d'fhéadfadh go mbeadh an custaiméir faoi dhliteanas costais ghaolmhara a íoc trí Chomhaontú Seirbhísí Oibreacha Tionscadail. Cuirfidh Uisce Éireann ar an eolas tú faoi aon chostais dá leithéid roimh ré, agus beidh táillí dlite nuair a eisítear tairiscint.

I mí Aibreán 2019, Chuir Uisce Éireann Beartas um Tháillí Ceangail i bhfeidhm a chuimsigh sraith amháin de tháillí ceangail caighdeánacha agus a rinne caighdeánú ar scóip na hoibre a bhain le gach ceangal. Chun féachaint ar na táillí sin, tabhair cuairt ar ár leathanach Táillí Ceangail .

Déanann Uisce Éireann nó gníomhairí a ghníomhaíonn ar ár son oibreacha ar bhonneagar straitéiseach nó poiblí. Féadfaidh an custaiméir, nó Uisce Éireann nó ár ngníomhairí bonneagar áitiúil i bhforbairtí tithíochta agus úsáide measctha a thógáil. Leagfar amach sa chomhaontú ceangail cé atá chun an bonneagar áitiúil a thógáil. I láthair na huaire, tá tionscadal píolótach á sholáthar ag Uisce Éireann atá ag éascú Féin-leagtha bhonneagar seirbhísí uisce i mbóthair poiblí a dhéanann forbróirí ar son Uisce Éireann. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh sonraí

Tá, le halt 55 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2007, is cion coiriúil é d'aon duine chun, i measc nithe eile, ceangal áitribh chuig soláthar Uisce Éireann a chur faoi deara nó a cheadú, cibé acu go díreach nó go hindíreach, nó soláthar uisce a thógáil ó líonra Uisce Éireann ar bhealach eile gan chomhaontú Uisce Éireann. Is cion coiriúil freisin é, i gcomhréir le halt 53 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2007, do dhuine chun, i measc nithe eile, ceangal leis an soláthar uisce arna sholáthar ag Uisce Éireann a chur faoi deara ná a cheadú, seachas le comhaontú Uisce Éireann, nó chun uisce arna sholáthar ag Uisce Éireann a úsáid go mímhacánta, nó é a atreorú lena úsáid go mímhacánta nó chun úsáid mhímhacánta uisce arna sholáthar ag Uisce Éireann a cheadú.

Tá próiseas forbartha ag Uisce Éireann chun dul i ngleic le ceangail mhídhleathacha agus tá oibleagáid orthu beart a dhéanamh i gcás ina ndéantar ceangail den sórt sin.

Is le haghaidh iarratas ar cheangal atá an treoir a thugtar sa chuid seo. Is próisis ar leith iad riachtanais eile, amhail ceadanna pleanála nó Sceitheadh Eisiltigh Trádála go Ceadúnas Séaraigh nach mór a chur i gcrích ar leithligh. Le haghaidh tuilleadh sonraí maidir le Sceitheadh Eisiltigh Trádála go Ceadúnas Séaraigh, tabhair cuairt ar rannóg Eisilteach Trádála.

Meastar go bhféadfadh pluiméireacht luaidhe a bheith ag 180,000 teach in Éirinn mar aon le foirgnimh phoiblí, scoileanna, ionaid leighis agus foirgnimh eile atá os cionn 40 bliain d'aois. Gabhann uisce trí phíobáin agus feistithe luaidhe; is féidir le luaidhe tuaslagadh isteach ann. Tagann formhór na luaidhe a fhaightear in uisce óil ón bpluiméireacht luaidhe taobh istigh de theorainn an áitribh agus is é an t-úinéir atá freagrach as sin. Más rud é gur tógadh do theach roimh 1980, ba cheart duit do chuid pluiméireachta a sheiceáil le haghaidh luaidhe. Má tá luaidhe ann ba chóir duit an pluiméireacht a athrú, agus tá scéim deontais ag an Rialtas a bhféadfá cáiliú di.

Tá próiseas chun an ceangal seirbhíse luaidhe a athsholáthar ar thaobh an phobail ina dhiaidh sin, lean an próiseas sin lenár bhFoirm Iarratais don Scéim Píobáin Luaidhe seachas iarratas a dhéanamh ar cheangal.

Féach ár dtreoircháipéis maidir le Dearadh Ceangal Fuíolluisce le haghaidh Scoileanna.

Sa chás go meastar gur dócha go mbeidh tionchar suntasach ar an mbonneagar uisce poiblí agus/nó fuíolluisce mar thoradh ar cheangal nua nó modhnaithe ar leith, d'fhéadfadh go mbeadh ar iarratasóirí Comhaontú Seirbhísí Oibreacha Tionscadail a dhéanamh le hUisce Éireann. Ceanglóidh Comhaontú Seirbhísí Oibreacha Tionscadail ar an iarratasóir na costais airgeadais a bhaineann leis na measúnuithe innealtóireachta riachtanacha a íoc sula ndéanann sé Comhaontú Ceangail foirmiúil.

Táillí Ceangail

Thug Uisce Éireann Beartas um Tháillí Ceangail i bhfeidhm ina bhfuil sraith náisiúnta táillí ar cheangail le líonraí uisce agus fuíolluisce Uisce Éireann. Déantar na táillí a ríomh ar bhealach costas-léiritheach, bunaithe ar chineál an cheangail. Tá táillí caighdeánacha ceangail i bhfeidhm ar fhormhór na gcustaiméirí agus soláthraíonn Uisce Éireann seirbhís ceangail iomlán chuig teorainn an chustaiméara.

Baineann na Táillí Ceangail le hiarratasóirí ar mian leo ceangal le líonra Uisce Éireann, uisce agus/nó fuíolluisce go díreach nó go hindíreach. Bainfidh na táillí ceangail le forbróirí forbairtí ilaonaid tithíochta (nó úsáid mheasctha), custaiméirí atá ag forbairt a dtithe féin (tithíocht aonuaire) agus custaiméirí ar mian leo gnó a cheangal. Bhí táillí ceangail ann i gcónaí agus bhí siad á gcur i bhfeidhm go stairiúil ag Uisce Éireann agus roimhe sin ag na hÚdaráis Áitiúla. Ní ghearrtar táille ceangail ach uair amháin agus réamhíoctar é roimh cheangal le líonra uisce agus/nó fuíolluisce UÉ. Ní bheidh aon tionchar ag na táillí ceangail sin ar chustaiméirí atá ceangailte cheana féin.

Suas go dtí an 1 Aibreán 2019, muirearaíodh ceangail de réir na rátaí a chuir na hÚdaráis Áitiúla i bhfeidhm amhail an 31 Nollaig 2013. Bhí c. 57 réimeas táillí éagsúla le modheolaíochtaí agus leibhéil éagsúla seirbhíse agus, mar áirgiúlacht náisiúnta, d'aithin UÉ go raibh an scéal seo neamh-chomhsheasmhach, éagórach agus ró-chasta. D'aithin an CRF freisin neamh-chomhsheasmhacht agus neamh-chomhsheasmhacht an mhúnla muirearaithe reatha agus d'iarr sé ar Uisce Éireann moladh a chur isteach le haghaidh Beartas um Tháillí ar Cheangal a bheadh simplí, cothrom agus trédhearcach do chustaiméirí ar fud na tíre. Chuir Uisce Éireann a mholtaí don pholasaí nua seo faoi bhráid an CRF a cheadaigh an polasaí tar éis próisis chomhairliúcháin phoiblí.

Is leis an beartas a sholáthraítear creat aonair um tháillí ceangail atá soiléir, follasach agus cóir. Déanann Beartas um Tháillí ar Cheangal de chuid Uisce Éireann an méid seo a leanas:

 • Leagtar amach Táillí Ceangail Chaighdeánacha d'fhormhór na gcustaiméirí. Suas go dtí an 1 Aibreán 2019, d'íoc custaiméirí in Údaráis Áitiúla éagsúla táillí éagsúla ar an gcineál ceangail céanna. Ní raibh na táillí seo léiritheach ó thaobh costais de agus níor chuir siad an tionchar ar an ngréasán réamhtheachtacha san áireamh.
 • Cuirtear seirbhís ceangail atá comhsheasmhach, sábháilte agus ceann go ceann ar fáil do chustaiméirí go náisiúnta. San am a chuaigh thart, rinneadh leibhéil éagsúla oibreacha ceangail ag brath ar limistéar an Údaráis Áitiúil, mar shampla, i gcásanna áirithe ceanglaíodh ar an gcustaiméir costas Ceadúnas Oscailte Bóithre a íoc nó a chonraitheoir féin a fháil chun an ceangal fisiciúil a chríochnú.
 • Cuireadh an Beartas um Tháillí ar Cheangal i bhfeidhm ar 1 Aibreán 2019, agus b'ionann an costas in aghaidh an aonaid baile aonair le haghaidh ceangal caighdeánach agus €2,272 le haghaidh Uisce agus €3,929 Fuíolluisce (Bonneagar Ceangail suas le 10 méadar).

Is é an 1 Aibreán 2019 an dáta éifeachtach don Bheartas nua. Ón dáta sin ar aghaidh, beidh Uisce Éireann in ann tairiscintí ceangail a eisiúint bunaithe ar na táillí nua. Nuair a bheidh an tairiscint ceangail sínithe ag an gcustaiméir, is féidir le hUisce Éireann glacadh le híocaíochtaí in aghaidh na dtáillí nua agus is féidir obair a sceidealú ansin. Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil sé measta faoi láthair go dtógfaidh sé 12 sheachtain ar an meán chun oibreacha ceangail a chríochnú ón dáta a fhaigheann Uisce Éireann an Ceadúnas Oscailte Bóthair (nuair a bhíonn Ceadúnas Oscailte Bóithre ag teastáil chun ceangal a éascú).

Déantar an t-amlíne a mheas ar an mbonn go gcuireann ár gconraitheoirí réigiúnacha na hoibreacha ar fad i gcrích agus go bhfuil na critéir seo a leanas comhlíonta:

 • Ní gá bóithre a dhúnadh don cheangal.
 • Is ceangal caighdeánach é an ceangal agus ní gá síneadh a chur leis an bpríomhlíonra.
 • A mhéid a bhaineann le forbairtí féinleaganacha, beidh ar an bhforbróir deimhniú comhlíonta a fháil ó Uisce Éireann sula gcuirfidh Uisce Éireann ceangal ar fáil don fhorbairt.
 • Caithfidh tástáil cháilíocht uisce a bheith déanta ag an bhforbróir agus toradh dearfach a bheith faighte aige laistigh de 14 lá ón gceangal a bheith déanta, nó ní mór an tástáil a dhéanamh arís. Ní mór é seo a dhearbhú sna Cáipéisí Deiridh lena mheasúnú ag na hInnealtóirí Allamuigh.

Tá an t-amlíne thuas táscach mar go mbeidh roinnt ceangal simplí agus críochnaithe níos tapúla agus d'fhéadfadh go dtógfaidh ceangail níos casta níos mó ama.

Forbairtí Straitéiseacha Tithíochta

Tá próiseas na Forbartha Straitéisí Tithíochta cumhdaithe ag na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Forbairtí Straitéiseacha Tithíochta), 2017 faoi fhorálacha an Achta um Pleanáil agus Forbairt (Tithíocht) agus um Thionóntachtaí Cónaithe, 2016.

Tagraítear do na cineálacha iarratas pleanála is féidir a dhéanamh go díreach leis an mBord Pleanála faoi na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Forbairtí Straitéiseacha Tithíochta), 2017, mar Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta (FST) agus baineann siad leis na cineálacha forbartha seo a leanas:

(a) forbairt f100 teach nó níos mó ar thalamh arna chriosú le haghaidh úsáid chónaithe nó le haghaidh meascán d'úsáidí cónaithe agus eile,

(b) forbairt na n-aonad cóiríochta do mhic léinn ina bhfuil, nuair a chuirtear le chéile iad, 200 spás leapa nó níos mó, ar talamh a n-éascaíonn a chriosú soláthar cóiríochta mac léinn nó meascán de chóiríocht mac léinn agus úsáidí eile air,

(c) forbairt lena gcuimsítear forbairtí den chineál dá dtagraítear i mír (a) thuas agus den chineál dá dtagraítear i mír (b), nó ina bhfuil meascán de thithe agus de chóiríocht mac léinn nó

(d) athrú a dhéanamh ar chead pleanála a deonaíodh faoi alt 34 (seachas faoi fho-alt (3A)) sa chás go mbaineann an t-athrú atá beartaithe leis an bhforbraíocht a shonraítear i mír (a), (b), nó (c) thuas.

 

Cad atá ag teastáil uaim ó Uisce Éireann chun Forbraíocht Tithíochta Straitéiseach a chur chun cinn?

Má tá sé i gceist agat Forbairt Straitéiseach Tithíochta a chur chun cinn beag beann ar í a bheith nasctha nó gan é a bheith nasctha le líonra uisce poiblí nó fuíolluisce, caithfidh tú dul i dteagmháil le hUisce Éireann le deis a thabhairt dóibh measúnú a dhéanamh ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag an bhforbraíocht ar acmhainní agus sócmhainní Uisce Éireann.

Ní mór duit fianaise ar an ndul i mbun cainte seo a thabhairt san aighneacht Réamhiarratais a chuirfidh tú faoi bhráid an Bhoird Phleanála. Má tá sé i gceist nascadh leis an líonra uisce agus/nó fuíolluisce poiblí, ní mór Deimhniú Indéantachta (COF) a bheith faighte agat roimh ré ó Uisce Éireann ina ndeirtear go bhfuil sé d'acmhainn ag líonra(í) Uisce Éireann freastal ar an bhforbraíocht. Cuirfidh an COF ar an eolas thú faoi aon srian atá ar an líonra/na líonraí nó faoi aon uasghrádú atá le déanamh le go mbeifear in ann freastal ar an bhforbraíocht.

Féadann tú COF a iarraidh achFiosrú Réamhcheangail (PCE) a chur isteach chuig Uisce Éireann.

Má tá seans ann go gcuirfidh an fhorbraíocht atá beartaithe isteach ar fhoinse óna bhfaightear uisce poiblí, beag beag beann ar nasc le líonra uisce/fuíolluisce a bheith riachtanach nó gan é a bheith riachtanach, beidh ort fianaise ar dhul i mbun cainte le Uisce Éireann agus toradh na cainte sin a chur isteach le d'iarratas chuig an mBord Pleanála.

Moltar dul i mbun cainte le Uisce Éireann chomh luath agus is féidir i gcásanna mar seo ach leas a bhaint as an bpróiseas Fiosrú Réamhcheangail. Ina theannta sin, más rud é go bhfuil aon fhorbraíocht atá beartaithe suite gar do shócmhainní uisce agus go bhfuil seans ann go gcuirfidh sí isteach ar sholáthar seirbhísí uisce nó go ndéanfaidh sí díobháil nó truailliú nó go rachaidh sí chun dochair do shócmhainní uisce poiblí (m.sh. córais dáilte uisce, oibreacha cóireála, taiscumair, astarraingt uisce dromchla, criosanna tionchair d'astarraingtí poill tóraíochta, srl.), ceanglaítear ar Údaráis Phleanála, An Bord Pleanála san áireamh i gcás Forbairtí Straitéiseacha Tithíochta, fógra i dtaobh d''iarratas a thabhairt do Uisce Éireann.

Tuilleadh comhairle faoin gceist seo le fáil sna Treoirlínte maidir le Seirbhísí Uisce d'Údaráis Phleanála arna bhfoilsiú ag an Roinn Pleanála Tithíochta agus Rialtais Áitiúil agus teacht orthu freisin ar shuíomh gréasáin na Roinne.

Is é rud a d'fhéadfadh teacht as an bhFógra ón mBord Pleanála ná go gcuirfeadh Uisce Éireann aighneacht faoi bhráid an Údaráis Phleanála nó faoi bhráid an Bhoird Pleanála ina dtugtar cuntas ar an mbagairt/na bagairtí féideartha atá ann don tseirbhís uisce. Cuirfidh Uisce Éireann in iúl an bhfuil an fhorbraíocht inghlactha nó nach bhfuil ó thaobh seirbhísí uisce de.

Ceanglaítear ar Údaráis Phleanála, An Bord Pleanála san áireamh i gcás FSTanna, a dheimhniú dóibh féin nach rachadh an fhorbraíocht atá beartaithe chun dochair do sheirbhísí uisce, do chaighdeán an uisce, don timpeallacht ná do shláinte an phobail. Nuair nach féidir bagairt(í) den sórt seo a chur as an áireamh, féadfaidh an tÚdarás Pleanála, An Bord Pleanála san áireamh i gcás FSTanna, cead a dhiúltú don fhorbraíocht.

Má tá sé i gceist an bonneagar seirbhísí uisce i bhForbairt Straitéiseach Tithíochta a nascadh le líonra uisce poiblí nó le líonra fuíolluisce nó leis an dá cheann, ní mór na nithe seo a leanas a bheith mar chuid den aighneacht Réamhiarratais atá le cur faoi bhráid an Bhoird Phleanála:

(a)  fianaise ar dheimhniú ó Uisce Éireann go bhfuil nó go mbeidh líonra uisce/nó fuíolluisce agus acmhainneacht chóireála a dhóthain ann chun an fhorbraíocht a sheirbhísiú,

(b) ráiteas go bhfuil sé de rún ag an iarratasóir féachaint chuige go mbeidh na tograí le haghaidh bonneagar uisce nó fuíolluisce, nó an dá cheann, i gcomhréir leis na caighdeáin deartha, na Sonraí Caighdeánacha agus na Cóid Chleachtais ábhartha uile a shonróidh Uisce Éireann. Is fútsa atá sé é seo a bhaint amach trí Aighneacht Dearaidh a chur faoi bhráid Uisce Éireann agus féachaint chuige go bhfaighfear Ráiteas Gur Glacadh leis an Dearadh roimh Iarratas ar Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta a chur isteach chuig An Bord Pleanála; agus

(c) leid i dtaca le hamlínte agus le céimniú an éilimh ar uisce nó na ceanglais maidir le bailiú fuíolluisce, nó an dá cheann, de réir mar is iomchuí.

Cuir Fiosrú Réamhcheangail isteach chuig Uisce Éireann roimh tabhairt faoin gCéim Réamhphleanála den phróiseas um Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta agus eiseoidh Uisce Éireann Deimhniú Indéantachta tar éis an acmhainneacht atá ar fáil ina Líonra(í) a mheas.

Ba cheart duit an togra deartha don bhonneagar uisce agus/nó fuíolluisce bainteach leis an bhForbairt Straitéiseach Tithíochta a chur isteach chuig Uisce Éireann roimh Iarratas Pleanála a chur chuig an mBord Pleanála (mar chuid den Fhiosrú Réamhcheangail, le linn nó tar éis an Iarratais Réamhphleanála).

Déanfaidh Uisce Éireann grinnfhiosrúchán ar an ndearadh agus eiseoidh siad Ráiteas Gur Glacadh leis an Dearadh má mheastar go bhfuil an dearadh ag cloí leis na Cóid Chleachtais agus na Sonraí Caighdeánacha. Féadfar an Ráiteas seo Gur Glacadh leis an Dearadh a chur faoi bhráid an Bhoird Pleanála ansin mar chuid de cháipéisíocht an Iarratas Pleanála maille leis an togra deartha.

Ba cheart duit an togra deartha a chur isteach chuig Uisce Éireann i bhfoirm Aighneachta Dearaidh chuig an seoladh ríomhphoist cdsdesignqa@water.ie. Ba cheart ábhar na hAighneachta Dearaidh a bheith de réir Chuid 2.3 den Chód Cleachtais maidir le Bonneagar Uisce agus/nó i gCuid 2.3 den Chód Cleachtais maidir le Bonneagar Fuíolluisce.

Ba cheart duit cóip den Iarratas Pleanála a chur i ríomhphost chuig spatialplanning@water.ie i gcomhthráth le d'aighneacht a chur faoi bhráid an Bhoird Phleanála. Glacfaidh Uisce Éireann le cruachóipeanna den Iarratas Pleanála ar an gcoinníoll go seolfar ríomhphost chuig spatialplanning@water.ie le cur in iúl go bhfuil aighneacht déanta.

Céimeanna Bearta
Céim 1 Fiosrú Réamhcheangail
 • Cuireann an forbróir Fiosrú Réamhcheangail (PCE) isteach chuig Uisce Éireann
 • Eisíonn Uisce Éireann (COF) agus tá gá togra deartha a chur isteach le linn Chéim 3 ansin.
 • Cruinnithe tosaigh leis an Údarás Pleanála agus le hUisce Éireann
Céim 2 Réamhphleanáil (9 seachtaine)
 • Cuireann an forbróir Iarratas Réamhpheanála isteach chuig An Bord Pleanála (ABP)
 • Cruinniú Tríthaobhach (idir ABP, ÚÁ agus an Forbróir)
 • Tugann an Bord Pleanála a rialú ar an Réamhiarratais
Céim 3 Ullmhaítear an tIarratas
 • Cuireann an Forbróir Cáipéisíocht an Iarratais Pleanála le Chéile
 • Cuireann an Forbróir Dearadh le haghaidh seirbhísí uisce agus/nó fuíolluisce faoi bhráid Uisce Éireann agus tiocfar ar chomhaontú ina leith.
 • Eisíonn Uisce Éireann Ráiteas Gur Glacadh leis an Dearadh
Céim 4 Cuirtear Iarratas isteach chuig ABP (16 seachtaine)
 • Cuireann an Forbróir Iarratas Pleanála isteach chuig ABP agus chuig na Daoine a nDeachthas i gComhairle Leo (Uisce Éireann san áireamh)
 • Eisíonn lucht Boird Phleanála a gCinneadh.

Na Sonraí Caighdeánacha

Forbraíodh na Sonraí Caighdeánacha seo chun ceanglais Uisce Éireann a leagan amach d'fhorbróirí maidir leis an soláthar uisce atá le cur ar fáil agus an bonneagar bailithe fuíolluisce atá le cur isteach i bhforbraíochtaí, go háirithe forbraíochtaí tithíochta, agus atá le nascadh le líonraí Uisce Éireann agus a dhílseofar do Uisce Éireann ina dhiaidh sin. Cuireann siad le Cóid Chleachtais Uisce Éireann.

Tá na Sonraí Caighdeánacha mar bhonn faoi thograí deartha mionsonraithe na bhforbróirí le haghaidh bonneagar uisce agus fuíolluisce, rud a chinnteoidh go mbeidh an bonneagar a sholáthrófar oiriúnach le hé a nascadh le líonraí Uisce Éireann agus é so-oibrithe agus é éasca cothabháil a dhéanamh air. Maidir le bonneagar a dhílseofar do Uisce Éireann, ní ceadmhach imeacht ó cheanglais na Sonraí Caighdeánacha gan cead i scríbhinn a fháil ó Uisce Éireann roimh ré. Aon imeacht óna Sonraí Caighdeánacha atá beartaithe, caithfear Seirbhísí Nasc agus Forbróirí de chuid Uisce Éireann a chur ar an eolas faoi agus é a phlé leo. Ní mór Measúnú Riosca Dearaidh a bheith ag gabháil leis an togra. Ní ceadmhach dul ar aghaidh le himeacht ón rud a bhí beartaithe gan cead i scríbhinn a fháil chuige sin roimh ré.

Tá dhá thacar de Shonraí Caighdeánacha ann, baineann tacar amháin le bonneagar uisce agus baineann an dara tacar le bonneagar fuíolluisce. Is ionann iad agus cáipéisí IW-CDS-5020-01 agus IW-CDS-5030-01 faoi seach.

Tá na Sonraí Caighdeánach le fáil sa mhír Treoir Theicniúil s'againne.

Cuireadh gnéithe áirithe sláinte agus sábháilteachta san áireamh agus na Sonraí Caighdeánacha á n-ullmhú. Mar sin féin, toisc gurb iad dearthóirí na bhForbróirí a ullmhóidh an dearadh mionsonraithe deiridh, is ar an bhForbróir agus ar a d(h)earthóir atá an fhreagracht maidir leis seo. Sna Measúnuithe Riosca Dearaidh (DRA) leagtar amach na freagrachtaí sláinte agus sábháilteachta iarmharacha atá ar fhorbróirí agus ar a gcuid dearthóirí/conraitheoirí i leith bonneagar uisce agus fuíolluisce a sholáthar.

Tá teacht ar na Measúnuithe Riosca Dearaidh (DRA) a bhaineann le Sonraí Caighdeánacha maidir le Bonneagar Uisce agus ar na Sonraí Caighdeánacha maidir le Bonneagar Fuíolluisce sa mhír Seirbhísí d'Fhorbróirí s'againne: cáipéis IW-CDS-5020-02 agus cáipéis IW-CDS-5030-02 faoi seach.

Más rud é go bhfuil sé de rún ar deireadh thiar an soláthar uisce agus an bonneagar bailithe fuíolluisce i bhforbraíochtaí nua a nascadh le Líonra(í) Uisce Éireann agus iad a dhílsiú do Uisce Éireann, tá sé éigeantach na Sonraí Caighdeánacha a úsáid.

Foilsíodh na Sonraí Caighdeánacha agus na Cóid Chleachtais i mí Aibreáin 2016 agus i Mí na Nollag 2016 faoi seach. Ar an mbonn sin, ba cheart do do chuid dearaí, ag an gcéim seo, a bheith i gcomhréir leis na Sonraí Caighdeánacha agus leis na Cóid Chleachtais. Cuireann na Cóid Chleachtais leis na Sonraí Caighdeánacha agus ní ghabhann aon cheanglas teicniúil eile leo. Tá na Sonraí Caighdeánacha agus na Cóid Chleachtais bunaithe ar dhea-chleachtas sa tionscal uisce agus cuireann Uisce Éireann d'iallach cloí leo. Cuireadh Tréimhse Díolúine i bhfeidhm ar na Sonraí Caighdeánacha ón uair a ndearnadh éigeantach iad i mí an Mheithimh 2016 agus chuaigh an próiseas díolúine seo in éag i mí Dheireadh Fómhair 2016. Níl sé i gceist leanúint leis an bpróiseas Díolúine seo maidir leis na Sonraí Caighdeánacha agus na Cóid Chleachtais ach amháin i gcásanna eisceachtúla agus a bhfuil cúis mhaith leo.

Bunaíodh na Sonraí Caighdeánacha ar dhea-chleachtas sa tionscal uisce. Cuireann siad san áireamh an taithí atá ag Údaráis Áitiúla ar na seirbhísí seo a sholáthar d'fhorbraíochtaí nua. D'éirigh le feidhmeanna inmheánacha de chuid Uisce Éireann iad a úsáid le haghaidh tionscadail éagsúla agus tá siad ag teacht le gnásanna i dtionscal na bhfóntas uisce.

Má tá ceist agat faoi Shonra Caighdeánach, seol do cheist chuig standarddetails@water.ie agus gheobhaidh tú freagra go pras ó dhuine dár bhfoireann theicniúil. Úsáidtear an seoladh ríomhphoist seo freisin chun glacadh le fiosrúcháin ar na Cóid Chleachtais.

Cóid Chleachtais

Forbraíodh na Cóid Chleachtais seo chun ceanglais Uisce Éireann a leagan amach d'fhorbróirí maidir leis an soláthar uisce atá le cur ar fáil agus an bonneagar bailithe fuíolluisce atá le cur isteach i bhforbraíochtaí, go háirithe forbraíochtaí tithíochta, agus atá le cenagal le líonraí Uisce Éireann agus a dhílseofar do Uisce Éireann ina dhiaidh sin. Cuireann siad le Sonraí Caighdeáin Uisce Éireann.

Tá na Cóid Chleachtais mar bhonn faoi thograí deartha mionsonraithe na bhforbróirí le haghaidh bonneagar uisce agus fuíolluisce, as a dtiocfaidh soláthar bonneagair atá oiriúnach le ceangal le líonraí Uisce Éireann agus le haghaidh oibriú agus cothabháil éasca. Maidir le bonneagar a dhílseofar do Uisce Éireann, ní ceadmhach imeacht ó cheanglais na gCód Cleachtais gan cead i scríbhinn a fháil ó Uisce Éireann roimh ré. Aon imeacht ó na Cóid Chleachtais atá beartaithe, caithfear Seirbhísí Ceangal agus Forbróirí de chuid Uisce Éireann a chur ar an eolas faoi agus é a phlé leo. Ní mór Measúnú Riosca Dearaidh a bheith ag gabháil leis an togra. Ní ceadmhach dul ar aghaidh le himeacht gan cead i scríbhinn a fháil.

Tá dhá Chód Cleachtais ann, baineann Cód Cleachtais amháin le bonneagar uisce agus baineann an dara Cód Cleachtais le bonneagar fuíolluisce.

Tá na Sonraí Caighdeánacha le fáil sa chuid Treoir Theicniúil s'againne.

Cuireadh gnéithe áirithe sláinte agus sábháilteachta san áireamh agus na Cóid Chleachtais á n-ullmhú. Mar sin féin, toisc gurb iad dearthóirí na bhForbróirí a ullmhóidh an dearadh mionsonraithe deiridh, is ar an bhForbróir agus ar a dhearthóir/a dearthóir atá an fhreagracht maidir leis seo. Sna Measúnuithe Riosca Dearaidh (DRA) leagtar amach na freagrachtaí sláinte agus sábháilteachta iarmharacha atá ar fhorbróirí agus ar a gcuid dearthóirí/conraitheoirí i leith bonneagar uisce agus fuíolluisce a sholáthar.

Tá na Measúnuithe Riosca Dearaidh (DRA) a bhaineann le Sonraí Caighdeánacha maidir le Bonneagar Uisce agus na Sonraí Caighdeánacha maidir le Bonneagar Fuíolluisce le fáil sa chuid Seirbhísí d'Fhorbróirí s'againne: doiciméad IW-CDS-5020-02 agus doiciméad IW-CDS-5030-02 faoi seach.

I gcás go bhfuil bonneagar soláthar uisce agus bailithe fuíolluisce á thógáil i bhforbraíochtaí nua ag forbróir, rud a bheidh nasctha ar deireadh thiar le Líonra/Líonraí Uisce Éireann agus a dhílseofar do Uisce Éireann, tá sé éigeantach na Cóid Chleachtais a úsáid.

Foilsíodh na Sonraí Caighdeánacha agus na Cóid Chleachtais i mí Aibreáin 2016 agus i mí na Nollag 2016 faoi seach. Ar an mbonn sin, ba cheart do chuid dearaí, ag an gcéim seo, a bheith i gcomhréir leis na Sonraí Caighdeánacha agus leis na Cóid Chleachtais. Cuireann na Cóid Chleachtais leis na Sonraí Caighdeánacha agus ní ghabhann aon cheanglas teicniúil eile leo.

Tá na Sonraí Caighdeánacha agus na Cóid Chleachtais bunaithe ar dhea-chleachtas sa tionscal uisce agus cuireann Uisce Éireann d'iallach cloí leo. Cuireadh Tréimhse Díolúine i bhfeidhm ar na Sonraí Caighdeánacha ón uair a ndearnadh éigeantach iad i mí an Mheithimh 2016 agus chuaigh an próiseas díolúine seo in éag i mí Dheireadh Fómhair 2016. Níl sé beartaithe leanúint leis an bpróiseas Díolúine seo maidir leis na Sonraí Caighdeánacha agus na Cóid Chleachtais ach amháin i gcásanna eisceachtúla agus dá mbeadh cúis mhaith leo.

Bunaítear na Cóid Chleachtais ar dhea-chleachtas sa tionscal uisce. Cuireann siad san áireamh eispéireas na nÚdarás Áitiúil agus na gcuideachtaí fóntais uisce maidir leis na seirbhísí seo a sholáthar i bhforbraíochtaí nua. D'éirigh le feidhmeanna inmheánacha de chuid Uisce Éireann iad a úsáid le haghaidh tionscadal éagsúil agus tá siad ag teacht le gnásanna i dtionscal na bhfóntas uisce.

Leagtar amach sa Chód Cleachtais um Bonneagar Uisce an riachtanas d'ábhar príomhphíobáin uisce i gCuid 3.9 de. Tá dhá ábhar inghlactha,

 • Píopaí Iarainn Insínte (DI) go dtí IS EN 545
 • Poileitiléin (PE) go dtí IS EN 12201

Nóta: Féadfar CPE/PVC go dtí BS PAS 27 agus MoPVC go dtí UK WIS 4-31-08 agus ISO 16422 a cheadú i gcúinsí eisceachtúla, faoi réir cheadú scríofa ó Uisce Éireann, go ceann tréimhse dhá bhliain "céimniú amach" ó mhí na Samhna 2017. Ní cheadófar a n-úsáid ina dhiaidh sin. Chuirfí forbraíochtaí tithíochta ina bhfuil 100 aonad tithíochta nó níos lú san áireamh sna "cúinsí eisceachtúla" sin.

Leagtar amach sa Chód Cleachtais um Bonneagar Fuíolluisce an ceanglas maidir le hábhair phíopa séarachais domhantarraingthe i gCuid 3.13 de. Tá trí ábhar inghlactha,

 • Píobaí coincréite spiogóide agus soicéid go dtí IS EN 1916, BS 5911 agus IS 6.
 • Píopaí Balla Struchtúir Teirmeaplaisteacha go dtí IS EN 13476, le haicme dhoichte SN8 agus friotaíocht scairdeála de 2,600 psi.
 • Píopaí PVC neamhphlaistithe go dtí IS EN 1401, le haicme dhoichte SN8 agus friotaíocht scairdeála de 2,600 psi.

Nóta: Glacfaidh Uisce Éireann le feisteas d'aicme dhoichte SN4 do na Píopaí Balla Struchtúir Teirmeaplaisteacha agus do Phíopaí PVC Neamhphlaistithe atá leagtha amach thuas. Comhlíonfaidh na feistis seo IS EN 13476 agus IS EN 1401.

Má tá ráiteas nó ceist agat faoi na Cóid Chleachtais, seol iad chuig standarddetails@water.ie agus gheobhaidh tú freagra go pras ó dhuine dár bhfoireann theicniúil. Úsáidtear an seoladh ríomhphoist seo chun glacadh le fiosrúcháin ar na Sonraí Caighdeánacha agus bainfear úsáid as anois freisin chun glacadh le fiosrúcháin, ráitis, etc. ar na Cóid Chleachtais.

Ceangail

Féach tuilleadh faoinár bpróiseas ceangal agus conas ceangal a dhéanamh leis an líonra uisce.