Skip to main content

An Ciste Nuálaíochta Seirbhísí Uisce CRF

An Ciste Nuálaíochta Seirbhísí Uisce CRF

Is forbairt iontach é an Coimisiún um Rialáil Fóntais a chuireann ar chumas Uisce Éireann infheistiú a dhéanamh i dtionscadail nuálacha deartha chun buntáistí a sholáthar do chustaiméirí.

An Ciste Nuálaíochta mínithe

Mar chuid de phróiseas breithnithe na gCoimisinéirí Ioncaim, chruthaigh rialtóir Uisce Éireann, an CRF, an Ciste Nuálaíochta Seirbhísí Uisce. Ligeann an ciste seo d'Uisce Éireann infheistiú a dhéanamh i maoiniú tionscadal nuálach chun iniúchadh a dhéanamh ar theicneolaíochtaí nuálacha agus ar shocruithe oibríochtúla atá deartha chun buntáistí a sholáthar do chustaiméirí.

Infheistiú i dtionscadail nuálacha

Socruithe oibríochtúla feabhsaithe

Iniúchadh agus taighde a dhéanamh ar theicneolaíochtaí nuálacha

Cuspóirí an tionscadail

Ní mór go ndeartar na tionscadail nuálacha seo le dul níos faide ná ceann de na spriocanna seo a leanas:

 • Seirbhísí uisce slán, sábháilte, agus iontaofa a sholáthar
 • Tuiscint níos fearr ar iompair chustaiméirí agus na rudaí atá taobh thiar de rannpháirtíocht custaiméirí éifeachtach
 • Coigilteas fuinnimh níos fearr a dhéanamh i soláthar seirbhísí uisce
 • Caighdeáin timpeallachta cuí a bhaint amach agus spriocanna na Creat-treorach Uisce
 • Maolú ar thionchair athraithe aeráide diúltacha
 • Soláthar seirbhísí uisce i mbealach eacnamaíoch agus éifeachtúil.
 • Caomhnú acmhainní uisce feabhsaithe

Ár bhfís

Is mór againn uisce mar acmhainn luachmhar, nádúrtha a mbraitheann caighdeán na beatha air. Trí mhaoirseacht fhreagrach, bainistíocht éifeachtúil agus comhpháirtíochtaí láidre, déanaimid ár ndícheall bonneagar uisce den chéad scoth a bheith againn a chinntíonn go mbíonn seirbhísí uisce sábháilte agus inbhuanaithe, rud atá riachtanach dár sláinte, dár bpobail, an geilleagar agus an timpeallacht.

Tá ár bhfís tacaithe faoi Ráiteas Beartais Seirbhísí Uisce an Rialtais. Leagann sé amach príomhphrionsabail agus spriocanna beartais thar na príomhréimsí téamacha cáilíochta, caomhnaithe agus chun féachaint chuige go seasfaidh sé an aimsir idir seo agus 2025.

Tionscadail an Chiste Nuálaíochta Seirbhísí Uisce

Curtha i gCrích

Iniúchadh a dhéanamh ar theicneolaíochtaí atá ábhartha do mhéadrú forbairtí ilaonaid nó 'MUDanna" (cosúil le bloic árasán).

Féach an tuarascáil

Curtha i gCrích

Ídiú inbhuanaithe uisce tí a chur chun cinn trí bhonn fianaise a thógáil do chláir chaomhnaithe uisce amach anseo.

Féach an tuarascáil

Curtha i gCrích

Na dobharcheantair in Éirinn is íogaire d'athrú aeráide a shainaithint i dtaobh acmhainní uisce / triomaigh trí mhodheolaíocht measúnaithe nuálaíoch a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Féach an tuarascáil

Críochnaithe - dáta críochnaithe an tionscadail Q2 2020

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal seo tréithriú a dhéanamh ar eisilteach trádála ó earnálacha tionscail in Éirinn a tháirgeann eisilteach trádála ardriosca (na hearnálacha bí agus dí, dramhaíola agus cógas-cheimiceacha) agus chun marcóirí a aithint go bhféadfar le hUisce Éireann úsáid a bhaint astu chun monatóireacht a dhéanamh ar a ngréasáin d'eisilteach trádála ó na tionscail seo.

 

Leanúnach - dáta críochnaithe an tionscadail Q2 2022

Moltar sa tionscadal taighde seo dearbhú ar an gcaoi, más ea, go bhféadtar an Sloda Gráinneach Aeróbach (SGA) laistigh de Stáisiúin Chóireála Fuíolluisce SGA tiomnaithe d'Uisce Éireann (WWTPanna) a úsáid in WWTPanna neamh-SGA chun a n-acmhainneacht nó a bhfeidhmíocht chóireála a fheabhsú.

Leanúnach - dáta críochnaithe an tionscadail 2023

Déanfaidh an tionscadal taighde seo grinnscrúdú ar an gcumas teicniúil agus an scóip fhéideartha chun STRBanna a imlonnú chun sloda Alum a bhainistiú ar sócmhainní IW. Má éiríonn leis, ceaptar go mbeifear in ann uasghrúduithe riachtanacha a dhéanamh ag caipiteal eisíocaíochta cosúil le réitigh bhainistíochta sloda traidisiúnta ach le laghduithe suntasacha opex.

Críochnaithe - dáta críochnaithe an tionscadail Q1 2023

Déanfaidh an tionscadal iniúchadh agus reáchtáil ar bhonn píolótach ar na buntáistí féideartha a bhaineann le feidhm a bhaint as Gréasáin Logála Fuaimiúla atá forbartha, an-íogair agus néalbhunaithe laistigh de MBÁC chun eolas a chur ar fáil faoi athruithe ó bhonn féideartha i straitéis Faigh agus Deisigh Uisce Éireann.
 

Críochnaithe - dáta críochnaithe tionscadail 2021

Déanfaidh an tionscadal taighde comhoibritheach seo, le roinnt fóntais uisce/fuíolluisce RA measúnú ar an réimse teicnící infheidhme le hiniúchadh dúnphoill agus athshlánúcháin agus chun deachleachtas a fhorbairt agus sonraíochtaí tionscadail a sholáthar chun éifeachtúlacht oibríochtúla a fheabhsú trína n-úsáid

Cuirfidh na haschuir ar chumas Uisce Éireann:

 • Athbhreithniú a dhéanamh ar na teicnící iniúchta dúnphoill agus teicnící athshlánúcháin atá ar fáil agus a n-oiriúnacht do thionscadal na RA agus Uisce Éireann agus a riachtanais chuí.
 • A bheith muiníneach as rogha na réiteach athshlánúcháin dúnphoill.
 • Úsáid a bhaint as critéir roghnaithe nuair atáthar ag infheistiú i dtáirgí athshlánúcháin atá oiriúnach don fheidhm agus cost-éifeachtúil araon.
 • Sainmhíniú a thabhairt ar dhea-threorú d'athshlánúchán dúnphoill d'fhoireann IW agus conraitheoirí.
 • Sonraíocht tionscadail a fhorbairt maidir lena n-úsáid cheart le húsáid i gcásanna soláthair agus chun riachtanais BIM a shásamh.
 • IW a sholáthar le fianaise maidir le teicneolaíocht tástála láidir a chuirfidh an tsonraíocht IW agus an próiseas tairisceana & soláthair a chur in iúl, a ligeann dúinn réitigh nuálacha a sholáthar (nach bhfuil breithnithe / úsáidte go fóill) chun éifeachtúlachtaí an ghnóthais a chur chun cinn. Aschuir an tionscadail atá bainteach le roinnt clár agus tionscadal caipitil gréasáin fhuíolluisce reatha.

Cabhróidh torthaí an taighde seo le hUisce Éireann maidir le:

 • Luacháil teicneolaíochta agus measúnú ar chumais;
 • Nósanna Imeachta Tástálacha; agus
 • Sonraíocht tionscadal dá n-úsáid a fhorbairt.

Forbrófar aschuir an tionscadail seo níos mó chun Sonraíocht Athshlánúcháin Dúnphoill IW a tháirgeadh a dhéanfaidh caighdeánú ar dhearadh athshlánúcháin dúnphoill, suiteáil agus dearbhú cáilíochta thar chláir agus tionscadail chaipitil gréasáin fhuíolluisce. Tabharfaidh sé seo cúnamh le réitigh nuálacha a chur ar fáil (nach bhfuil breithnithe / úsáidte go fóill) chun éifeachtúlachtaí an ghnóthais a chur chun cinn.

Ceachtanna foghlamtha:

 • Tugann Fóntais Uisce RA aghaidh ar na dúshláin chéanna maidir le dúnphoill a mheasúnú, a chur in ord tosaíochta agus a dheisiú.
 • Tá measúnuithe/suirbhéanna mionsonraithe dúnphoill agus gabháil sonraí maith an-tábhachtach do chinntí infheistithe.

Mar gheall ar íogaireacht tráchtála an tionscadail seo, ní féidir linn na haschuir taighde a fhoilsiú.

Curtha i gCrích

D'fhéach an tionscadal taighde comhoibritheach seo, idir Uisce Éireann, líon fóntais uisce/fuíolluisce  agus Ollscoil Cranfield ar an úsáid as TWanna do bhaint P. Dhírigh an tionscadal ar achoimriú a dhéanamh ar an mbonn fianaise atá at fáil ionas go mbeadh sé mar chomhthuiscint ag meastóireacht mhórthionscail TWanna do bhaint P. Ba í an phríomhhipitéis ná gur féidir feidhmíocht TWanna do bhaint fosfair a thomhas agus a mheas bunaithe ar cháilíocht an uisce agus ar chritéir dearaidh agus oibríochtúla bogaigh.

Cuirfidh an tionscadal seo ar chumas IW réiteach réasúnta simplí ísealteicneolaíochta agus inbhuanaithe a thacú agus a aimsiú chun dul i ngleic le baint P trí uasghráduithe iomlána nó páirtuasghráduithe le heilimintí oiriúnacha cóireála TW a imlonnú i roinnt dár stáisiúin traidisiúnta. Lena chois sin, féadtar réitigh TW buntáistí suntasacha breise a thairiscint, is iad sin:

 • Stóinseacht agus acmhainneacht níos mó sa chóras cóireála san iomlán;
 • Feabhas a chur ar an gcumas déileáil le héagsúlachtaí sreafa;
 • Tinreamh oibritheora níos ísle ag teastáil ná áiteanna eile;
 • Féadtar é a dhearadh agus a sholáthar éasca go leor agus ar chostas íseal nuair atá talamh ar fáil nó féadtar é a fháil ar chostas réasúnta;
 • Curtha isteach gan cur isteach ar an gcóras cóireála atá ann cheana féin;
 • Lorg carbóin a laghdú agus cur le spriocanna inbhuanaitheachta foriomlána;
 • Úsáid cheimiceáin agus na costais ghaolmhara agus riosca timpeallachta agus oibríochtúla a dhíbirt nó a laghdú;
 • Cóireáil fheabhsaithe agus scaoileadh amach eisiltigh laghdaithe a sholáthar i gcás ICWanna nuair atá an gabhdóir is mó faoi bhrú;
 • Cuir gníomhaíochtaí oibríochtúla ar an eolas ionas go bhféadtar feidhmíocht optamaim a bhaint amach ó shócmhainní atá ann cheana féin;
 • Acmhainneacht gheilleagair chiorclaigh fhéideartha; agus
 • Taitneamhacht bhithéagsúlachta intomhaiste, ceapadh carbóin agus buntáistí seirbhíse éiceachórais a sholáthar.

Cabhróidh torthaí an taighde seo le hUisce Éireann maidir le:

 • Córais TW a dhearadh agus a chur i bhfeidhm go muiníneach mar aon le cinneadh a dhéanamh ar oiriúnacht feidhmeanna féideartha níos leithne thar bhonn sócmhainní IW
 • Tuileadh taighde a dhéanamh, lena n-áirítear trialacha lánscála i scéimeanna cóireála séarachais atá ann cheana agus a bheidh ann sa todhchaí sa ghearrthéarma chuig an meántéarma (
 • Caighdeáin dearaidh agus treoraíocht a fhorbairt d'fheidhmeanna TW le haghaidh baint P, atá mar thoradh ar mhodh cóireála fuíolluisce níos inbhuanaithe

Ceachtanna foghlamtha:

 • Tá Uisce Éireann in ann dul i gcomhpháirtíocht le fóntas uisce eile le níos mó forbartha a dhéanamh ar ár dtuiscint ar fheidhmíocht TW
 • Is é príomhchonclúid na hoibre seo ná go bhféadtar sreabhadh dromchla borraigh fosfar a ghabháil ó fhuíolluisce ach aithníodh bearnaí sa taighde maidir le tuiscint a fháil ar na meicníochtaí stórála fadtéarmacha atá mar thoradh ar éiginnteachtaí suntasacha maidir le cáilíocht eisiltigh d'fheidhmchláir chóireála thánaistigh, le riosa níos ísle d'feidhmchláir snasaithe.

Mar gheall ar an íogaireacht thráchtála a bhaineann leis an tionscadal, nílimid in ann an tuarascáil tionscadail a dhéanamh poiblí. Mar sin féin, rinneadh forbairt ar chreatlach (grafaic eolais) a bhfuil teacht uirthi go poiblí, a dhírigh ar úsáid sreabhadh dromchla TW chun P a bhaint agus tá fáil uirthi anseo. Ar a bharr sin, tá páipéar seasaimh le rochtain oscailte faoi ullmhúchán faoi láthair agus beidh sé uasdátaithe go luath.

Leanúnach - dáta críochnaithe an tionscadail Q1 2023

Tá sé mar aidhm an tionscadail seo tuiscint a fháil ar an gcaoi gur féidir le hUisce Éireann dul i dteagmháil arís lenár gcustaiméirí intíre nach ngearraimid bille orthu níos mó. Móreilimint an tionscadail seo ná chun tuiscint a bheith againn ar na rudaí a mbeadh suim ag na custaiméirí iontu agus an chaoi gur féidir linn a bheith freagrúil dá mianta.

An Ciste Nuálaíochta Seirbhísí Uisce CRF