Sonraí Caighdeánacha agus Cóid Chleachtais d’Fhorbróirí

Sonraí Caighdeánacha agus Cóid Chleachtais le haghaidh bonneagar uisce agus fuíolluisce

Sna Sonraí Caighdeánacha agus sna Cóid Chleachtais, leagtar amach ceanglais Uisce Éireann agus tugtar treoir theicniúil d’fhorbróirí maidir leis an mbonneagar uisce agus/nó fuíolluisce is gá a shuiteáil i bhforbairtí agus a nascfar leis na líonraí uisce agus/nó fuíolluisce.

Tá dhá shraith Sonraí Caighdeánacha ar fáil ag forbróirí thíos – baineann ceann amháin le bonneagar uisce agus baineann an ceann eile le bonneagar fuíolluisce. Tá Measúnú Riosca Dearaidh ag gabháil le gach sraith Sonraí Caighdeánacha, rud ina leagtar amach na freagrachtaí sláinte agus sábháilteachta a bheidh ar fhorbróirí agus ar a gcuid dearthóirí/conraitheoirí le linn dóibh bonneagar uisce agus/nó fuíolluisce a sholáthar.

Tá dhá Chód Cleachtais ar fáil freisin – baineann ceann amháin le bonneagar uisce agus baineann an ceann eile le bonneagar fuíolluisce. Tá Measúnú Riosca Dearaidh ag gabháil leis an dá Chód Cleachtais, rud ina leagtar amach na freagrachtaí sláinte agus sábháilteachta a bheidh ar fhorbróirí agus ar a gcuid dearthóirí/conraitheoirí le linn dóibh bonneagar uisce agus/nó fuíolluisce a sholáthar.

Ní mór Sonraí Caighdeánacha a úsáid i ngach Tairiscint Comhaontaithe Nasctha ó Uisce Éireann arna n-eisiúint tar éis an 6 Meitheamh 2016. Beidh na Cóid Chleachtais ina ngné éigeantach de gach Comhaontú Nasctha arna n-eisiúint ón 30 Eanáir 2017 i leith.

Uisce

Fuíolluisce

Díolúintí ó Shonraí Caighdeánacha

Féadfaidh forbróirí iarratas a dhéanamh ar dhíolúine ó na Sonraí Caighdeánacha a úsáid ar feadh íostréimhse i gcásanna ina mbeadh athobair shuntasach dearaidh ag teastáil nó i gcásanna ina bhfuil an bonneagar á shuiteáil cheana féin.

Ceanglaítear ar fhorbróirí iarratas a dhéanamh ar cheadú díolúine trí leas a bhaint as an bhfoirm iarratais ar dhíolúine ó na Sonraí Caighdeánacha atá ar fáil thíos.

Is féidir ceisteanna faoi na Sonraí Caighdeánacha agus faoin bpróiseas díolúine a chur chuig Uisce Éireann ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: standarddetails@water.ie

Sonraí Caighdeánacha - Ceisteanna Coitianta

Sonraí Caighdeánacha – Naisc le hUisce Éireann agus Seirbhísí Forbróra

Comhaontú um Oibreacha Seirbhísí Tionscadail

Sa chás gur dóigh go mbeidh tionchar suntasach ann ar an mbonneagar uisce agus/nó fuíolluisce poiblí mar thoradh ar nasc nua nó athraithe ar leith, d’fhéadfadh go gceanglófaí ar iarratasóirí dul isteach i gComhaontú um Oibreacha Seirbhísí Tionscadail le hUisce Éireann. Le Comhaontú um Oibreacha Seirbhísí Tionscadail, ceanglófar ar an iarratasóir na costais airgeadais a bhaineann leis na measúnuithe riachtanacha innealtóireachta a íoc sula rachaidh sé isteach i gComhaontú Nasctha foirmiúil.

Back to the top