Mar a Úsáidimid na Meáin Shóisialta in Uisce Éireann

Modh nua cumarsáide iad na meáin shóisialta agus beidh síor-athbhreithniú ar bun againn ar an tslí a úsáidimid iad leis an tseirbhís is fearr a chur ar fáil dár gcustaiméirí.

1. Ráiteas Polasaí

Aithníonn Uisce Éireann (“Ár”, “muid”, “-imid”, “Linn”, “Dúinn”, “Againn”, “Fúinn”, “Orainn”) go gcruthaíonn an t-idirlíon deiseanna uathúla don rannpháirtíocht sa phlé idirghníomhach agus chun faisnéis a roinnt faoi thopaicí áirithe ach meáin shóisialta éagsúla a úsáid, ar nós Twitter, YouTube agus LinkedIn, agus táimid ag súil le nuacht agus nuashonruithe a roinnt agus ceisteanna Fúinn féin agus Faoinár ngníomhaíochtaí a fhreagairt. Dírítear ár gcuidne rannpháirtíochta sna cainéil meáin shóisialta ar chumarsáid oscailte a chruthú trí fhaisnéis ábhartha a sheachadadh lenár gcuid cainéal reatha meáin shóisialta (féach thíos)

Faoi chúinsí áirithe áfach, d’fhéadfadh úsáid na meán sóisialta Ár gcuid faisnéise rúnda agus dílsithe agus Ár gcáil a chur i mbaol, agus d’fhéadfaí comhlíonadh Ár gcuid oibleagáidí dlíthiúla a chur i gcontúirt Chun na rioscaí sin a íosmhéadú agus chun a chinntiú gur ar bhealach cuí, agus ar bhealach cuí amháin, a úsáidtear ár n-acmhainní agus ár gcórais chumarsáide, rinneamar an Polasaí seo maidir le Meáin Shóisialta (“An Polasaí”) a thiomsú, polasaí a rialaíonn úsáid Chainéil  Meáin Shóisialta Uisce Éireann. Feidhmíonn an Polasaí mar chomhaontú idir na hÚsáideoirí agus Muid féin i dtaca le húsáid Chainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann. Léigh an Polasaí (agus an Fógra Príobháideachta) go cúramach, le do thoil. Ach Cainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann a úsaid, toilíonn an tÚsáideoir a bheith faoi cheangal ag an bPolasaí reatha. Féadfaimid an Polasaí a athbhreithniú am ar bith agus gan fógra a thabhairt. Gach uair a úsáideann an tÚsáideoir Cainéal/Cainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann beidh an tÚsáideoir faoi cheangal ag an bpolasaí reatha a bheidh i bhfeidhm an tráth sin.

2. Sainmhínithe

Ciallaíonn “Cainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann” na cainéil oifigiúla meáin shóisialta de chuid Uisce Éireann, mar atá liostaithe thíos:

Twitter
@IrishWater (https://twitter.com/IrishWater)
Sin an cainéal oifigiúil Twitter atá ag Uisce Éireann agus a phostálfaidh nuashonruithe faoi Uisce Éireann ar nós eolas cuiditheach, tacaíocht d’fheachtais, folúntais, preaseisiúintí agus nuacht.

@IWCare (https://twitter.com/IWCare)
Sin an cainéal oifigiúil Twitter do chúram custaiméara atá ag Uisce Éireann agus a phostálfaidh na nuashonruithe seirbhíse uisce is déanaí 24/7 agus a láimhseálfaidh ceisteanna cúraim custaiméara Luan go hAoine 9am–8pm.

Facebook
Irish Water Uisce Éireann (https://www.facebook.com/IrishWater)
Sin an cainéal oifigiúil Facebook atá ag Uisce Éireann. 

Boards.ie
Irish Water (www.boards.ie/irishwater)
Seo an fóram Talk to Irish Water ar Boards.ie. Táimid anseo chun éisteacht le do chuid ceisteanna faoi Uisce Éireann agus freagra a thabhairt Luan go hAoine, 9am gp 5pm. Beidh an fóram in úsáid againn freisin chun aon nuashonruithe maidir le seirbhísí uisce a chur in iúl.

YouTube
Irish Water Uisce Eireann (http://www.youtube.com/user/OfficialIrishWater)
Postálaimid físeáin agus beochaintí ónár gcuid feachtas fógraíochta agus eolas cuiditheach ónár suíomh gréasáin.  Ní dhéanaimid plé ar an gcainéal sin.

Google+
Irish Water Uisce Eireann (https://plus.google.com/111043678091740079915/about)
Ní phostálaimid inneachar faoi láthair, ná ní dhéanaimid plé ar an gcainéal sin.

LinkedIn
Irish Water (http://www.linkedin.com/company/irish-water)
Postálaimid nuashonruithe faoin gcuideachta, nuashonruithe nuachta agus nuashonruithe faoi ghairmeacha ar LinkedIn.

Instagram
Irish Water (http://instagram.com/official_irish_water )
Ní phostálaimid inneachar faoi láthair ná ní dhéanaimid plé ar an gcainéal sin.

Pinterest
Irish Water Uisce Éireann (https://www.pinterest.com/irishwater/ )
Ní phostálaimid inneachar ná ní dhéanaimid plé ar an gcainéal sin.

Aon leathanach eile, aon chuntas eile nó aon ghrúpa eile ar na cainéil meáin shóisialta leis an ainm Uisce Éireann/Irish Water nó a mhaíonn go bhfuil siad ann thar ceann Irish Water/Uisce Éireann, ní Cainéal Meáin Shóisialta oifigiúil de chuid Uisce Éireann/Irish Water iad. Sin ráite, ó tharla gurb é ár n-aidhm an cleachtas is fearr a bhaint amach san fhóntas agus i dtionscal na seirbhíse custaiméirí leis na meáin shóisialta, d’fhéadfadh méadú teacht ar líonra reatha na gCainéal Meáin Shóisialta de chuid Uisce Éireann amach anseo. Ba cheart d'úsáideoirí, dá réir, súil a chaitheamh ar an leathanach seo ar bhonn leanúnach don liosta reatha oifigiúil.

Ciallaíonn “Tú (féin)”/ “Tusa” / “Duit” / “Agat(sa)”/ “Uait”/ ”Ort” / “Do” Úsáideoir(í) Chainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann.

Twitter: https://twitter.com/IrishWater
YouTube: http://www.youtube.com/user/OfficialIrishWater
Google+: http://wtr.ie/g00gle_plus
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/irish-water


Aon leathanach eile, aon chuntas eile, nó aon ghrúpa eile ar chainéil mheán sóisialta a mbeidh ainm Uisce Éireann orthu nó a mhaítear ina leith go ndéanann siad ionadaíocht ar Uisce Éireann, ní Cainéal Meán Sóisialta oifigiúil de chuid Uisce Éireann é. Mar sin féin, ós rud é go bhfuil sé mar aidhm Againn dea-chleachtas a bhaint amach i dtionscal na bhfóntas agus sa tionscal seirbhíse do chustaiméirí leis na meáin shóisialta, d'fhéadfadh méadú teacht ar líonra reatha na gCainéal Meán Sóisialta de chuid Uisce Éireann le himeacht ama. Dá bhrí sin, ba cheart d'Úsáideoirí athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar an leathanach seo chun an liosta oifigiúil atá cothrom le dáta a aimsiú.

Ciallaíonn "" / "Do" / "Tusa" / "Duit" aon Úsáideoir nó aon Úsáideoirí Chainéil Mheán Sóisialta de chuid Uisce Éireann.

3. Inneachar na gCainéal Meáin Shóisialta

Déanfaimid ár ndícheall na Cainéil Meáin Shóisialta a nuashonrú go rialta. San áireamh ansin tá an t-inneachar a athrú am ar bith. Déanaimid an ceart a fhorchoimeád an rochtain ar chuid de na Cainéil Meáin Shóisialta de chuid Uisce Éireann, nó iad ar fad, a chur ar fionraí nó a dhúnadh más gá, gan teorainn ama. D’fhéadfadh ábhar ar na Cainéil Meáin Shóisialta de chuid Uisce Éireann a bheith as dáta in aon am ar leith agus níl aon dualgas Orainne ábhar dá leithéid a nuashonrú.

An t-ábhar atá ar taispeáint ar na Cainéil Meáin Shóisialta de chuid Uisce Éireann, cuirtear ar fáil é “mar atá”, agus gan aon ráthaíochtaí, coinníollacha ná barántais i dtaca le cruinneas.  Tusa agus Tú féin amháin atá freagrach Dúinne agus d’aon tríú páirtí as ábhar ar bith a chuireann Tú ar taispeáint nó a phostálann Tú.

4. Ábhar a Uaslódáil chuig Cainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann

Aon uair a úsáideann Tú gné a ligeann Duit ábhar a uaslódáil go dtí Cainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann, nó dul i dteagmháil le hÚsáideoirí na gCainéal Meáin Shóisialta de chuid Uisce Éireann, caithfidh Tú cloí leis na dlíthe uile is infheidhme agus leis an bPolasaí seo. Barántaíonn Tú go gcloíonn ábha(i)r ar bith dá shórt a sholáthraíonn tú leis na dlíthe uile is infheidhme agus leis an bPolasaí seo, agus slánaíonn Tú Muidne as sárú ar bith ar an mbaránta sin.

Ábhar ar bith a uaslódálann Tú go dtí Cainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann, áireofar nach ábhar rúnda é ná ábhar dílsithe, agus tá de cheart Againne ábhar ar bith dá shórt a úsáid, a chóipeáil, a dháileadh agus a nochtadh do thríú páirtithe chun críche cuspóir ar bith. Tá de cheart againn freisin Do chéannachtsa a nochtadh d’aon tríú páirtí a éilíonn, maidir le hábhar ar bith atá postáilte nó uaslódáilte Agatsa go dtí Cainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann, go sáraíonn sé a c(h)earta maoine intleachtúla, nó a c(h)eart chun príobháideachta.

Ní bheimidne freagrach ná faoi dhliteanas d’aon tríú páirtí as inneachar nó cruinneas ábhair ar bith a phostálann Tusa nó Úsáideoir ar bith eile.   Tá de cheart Againn aon ábhar nó aon phostáil a chuireann Tú ar Chainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann a bhaint mura gcomhlíonann an t-ábhar sin, dar Linne, an Polasaí seo.

5. Cód Iompair Meáin Shóisialta Uisce Éireann

Molaimid go láidir duit dul i dteagmháil Linne agus le comhaltaí eile den phobal ar Chainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann. Leagann Cód Iompair Meáin Shóisialta Uisce Éireann amach Ár gcuidne treoracha faoin tslí a mbeimis ag súil go ndéanfadh Úsáideoirí idirghníomhú agus teagmháil ar Chainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann. Baineann sé hábhar ar bith agus le gach ábhar a sholáthraíonn tú do Chainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann (“Ábhair a sholáthraítear“)

Maidir le hábhair a sholáthraítear:

 • Caithfidh siad a bheith cruinn (nuair is fíricí a dhearbhaítear);
 • Caithfidh siad a bheith ionraic (nuair is tuairimí a dhearbhaítear), agus
 • Caithfidh siad an dlí is infheidhme a chomhlíonadh in aon tír óna bpostáiltear iad.

Forchoimeádann Uisce Éireann an ceart, dá lánrogha féin, aon ábhair a phostáiltear ar aon Chainéal Meáin Shóisialta de chuid Uisce Éireann a chriathrú, a athbhreithniú, a scagadh, a chur in eagar, a dhiúltú nó a bhaint gan fógra a thabhairt arb é atá ann, dar linne, agus muid ag gníomhú go réasúnach (ach gan dliteanas as teacht ar thuairim dá shórt, ná faoi cheanglas a chruthú gur tuairim réasúnach an tuairim sin), lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do:

 • Nótaí Tráchta ina bhfuil foclaíocht nó inneachar atá gránna, mí-oiriúnach, nó gáirsiúil (lena n-áirítear íomhánna, físeáin nó naisc);
 • Ráitis bhagarthacha, foréigneacha nó mhaslacha ar dócha a chothódh fuath;
 • Ionsaithe pearsanta atá dírithe ar fhoireann Uisce Éireann, ar sholáthróir de chuid Uisce Éireann, ar ghníomhairí/chonraitheoirí a ghníomhaíonn thar ceann Uisce Éireann nó ar chomhaltaí eile den phobal;
 • Ábhar a sháraíonn paitinn ar bith, cóipcheart, ceart bunachair sonraí, trádmharc nó ceart maoine intleachtúla ar bith le duine ar bith eile;
 • Ábhar atá ina chlúmhilleadh ar aon duine;
 • Ábhar a sháraíonn cearta cosanta sonraí, príobháideachta nó rúndachta aon duine;
 • Ábhar a chothaíonn idirdhealú ar bhonn cine, gnéis, reiligiúin, náisiúntachta, míchumais, gnéaschlaonta nó aoise;
 • Teachtaireachtaí Turscair

Forchoimeádann Uisce Éireann an ceart aon Úsáideoir de Chainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann a bhlocáil a sháraíonn aon cheann de na ceanglais thuas.

Má tá ceist Agat faoin bhfáth a baineadh Do chuidse nótaí tráchta nó postálacha, déanfaimid gach iarracht na cúiseanna a chur in iúl Duit ar iarratas uait. Déan teagmháil, le do thoil le socialmedia[at]water.ie.

6. Faisnéis a Phróiseáiltear le Cainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann

Próiseálaimid faisnéis i Do thaobh i gcomhréir lenár ndoiciméad faoin bpríobháideacht Fógra Príobháideachta agus úsáidimid Cainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann chuige sin. Toilíonn Tú le próiseáil dá shórt. 

Ná dearmad Tú féin, Do phríobháideacht féin agus príobháideacht daoine eile a chosaint. Rud ar bith a fhoilsíonn Tú ar Chainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann, beidh rochtain fhorleathan air; déan do mhachnamh faoin inneachar, ar an ábhar sin, sula bpostálann tú é.

Ná postáil faisnéis phearsanta lena n-áirítear D’uimhir leasa shóisialaigh, faisnéis faoi Do chuntas bainc nó Do chárta creidmheasa, ná aon fhaisnéis phearsanta íogair eile, ná aon tagairt d’fhaisnéis phearsanta faoi dhaoine eile lena n-áirítear a n-ainm nó faisnéis trína bhféadfaí duine eile a shainaithint nó a aimsiú nó a d’fhéadfaí a mheas ina sárú príobháideachta duine eile in aon slí eile. Aontaíonn Tú nach mbeidh aon dliteanas Orainne má dhéanann Tú amhlaidh, ná aon fhreagracht orainn faisnéis den sórt sin a bhaint. Ar Do phriacal féin atá sé faisnéis den sórt sin a phostáil.

Chun ceist shonrach atá curtha Agat a fhreagairt, d’fhéadfaimis ó thráth go chéile sonraí teagmhála a lorg Uait. Más gá Duit faisnéis phearsanta a chur ar fáil go díreach d’Uisce Éireann, úsáidfaimid cainéal príobháideach leis an bhfaisnéis sin a iarraidh.

7. Ag Dul i dTeagmháil ar Mheáin Shóisialta

Caithfimid eagraíochtaí agus daoine aonair a leanúint ó thráth go chéile chun dul i dteagmháil leo nó chun inneachar a roinnt. Ní hionann ceangal a bhunú ar chainéal meáin shóisialta agus a rá go n-aontaíonn Uisce Éireann le daoine aonair ná le heagraíochtaí agus níl aon fhreagracht Orainne as inneachar chuntais na ndaoine nó na n-eagraíochtaí a bhfuilimid tar éis ceangal a bhunú leo ná a bhunaigh ceangal Linne.

8. Dlínse Agus an Dlí is Infheidhme

Ag cúirteanna na hÉireann a bheidh dlínse ar aon éileamh ag éirí as, nó a bhaineann le, cuairt ar Chainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann, cé go gcoimeádaimid an ceart imeachtaí a thionscnamh i Do choinne mar gheall ar shárú na gcoinníollacha seo sa tír ina bhfuil cónaí Ort nó in aon tír eile a mheasaimid a bheith ábhartha Dúinn. Tá an Polasaí seo á rialú ag dlí na hÉireann.

9. Imní Ortsa

Má tá aon imní Ort faoi ábhar atá le feiceáil ar Chainéil Meáin Shóisialta Uisce Éireann, téigh i dteagmháil linn le do thoil, ar socialmedia@water.ie.

Back to the top