“Rialaitheoir” is ea Uisce Éireann/Irish Water (“muid)”, “-imid”, “-imis”, “-amar”, “ár”, “againn(e)”, “chugainn(e)”, “dúinn”, “ionainn(e)”, “linn(e)”, “orainn(e)”) faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí ((AE) 2016/679) (“RGCS”), i dtaca le sonraí Pearsanta áirithe a sholáthraíonn tú dúinn. Is é Uisce Éireann an t-aon fhóntas náisiúnta amháin atá freagrach as seirbhísí poiblí uisce agus fuíolluisce in Éirinn, agus tá an cúram air na córais uisce agus fuíolluisce a oibriú agus a fheabhsú agus infheistiú iontu chun seirbhísí sábháilte iontaofa ardcháilíochta a chur ar fáil do chustaiméirí. Tá Uisce Éireann á rialáil ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntas agus ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, agus is in Colvill House, 24-26 Sráid Talbóid, Baile Átha Cliath 1 atá a oifig chláraithe aige.

Leis an bhFógra Príobháideachta seo tá sé i gceist cuidiú leat a thuiscint cé na Sonraí Pearsanta a bhailíonn Uisce Éireann i do thaobh, an fáth a mbailímid iad agus an rud a dhéanaimid leo.

“Sonraí Pearsanta” , sin faisnéis ar bith a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó so-aitheanta (“Ábhar Sonraí”); duine nádúrtha so-aitheanta, sin duine a d’fhéadfaí a shainaithint go díreach nó go hindíreach, go háirithe faoi threoir tagairt do shainaitheantóir ar nós ainm, uimhir aitheantais, sonraí suímh, sainaitheantóir ar líne ar nós Prótacal Idirlín (PI/IP) úsáideora, seoltaí nó faoi threoir fachtóirí a bhaineann go sonrach le céannacht an duine nádúrtha sin go fisiceach, go fiseolaíoch, go géiniteach, go meabhrach, go heacnamaíoch, go cultúrtha nó go sóisialta agus cuimsíonn sé Catagóirí Speisialta Sonraí Pearsanta;

“Catagóirí Speisialta Sonraí Pearsanta”, sin aon Sonraí Pearsanta a léiríonn bunadh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creideamh reiligiúnach nó fealsúnach, ballraíocht ceardhumainn, sonraí géiniteacha nó sonraí bithmhéadracha agus sonraí maidir le sláinte, saol gnéis agus gnéaschlaonadh.

Bailímid agus próiseáilimid Sonraí Pearsanta a bhaineann leat i ndáil lenár gcaidreamh leat. Cuimsítear sna Sonraí Pearsanta sin:

 • d’ainm agus do shonraí teagmhála, lena n-áirítear do sheoladh, d’uimhir ghutháin agus do sheoladh ríomhphoist;
 • taifid seirbhíse custaiméara, lena n-áirítear gearáin agus éilimh;
 • sonraí faoi do cheangal, lena n-áirítear iarratais seirbhíse, orduithe oibre agus mionsonraí;
 • do thaifead cuntais, lena n-áirítear léimh méadair, billeáil, íocaíochtaí agus bailiúcháin;
 • taifid úinéara talún más ábhartha maidir le ceart atá á fheidhmiú ag Uisce Éireann, e.g. ceart slí;
 • aon sonraí Iarraidh Saorála Faisnéise nó Iarraidh Rochtana Ábhair; agus
 • aon Sonraí Pearsanta eile fút a chuireann tú ar fáil dúinn nó a ghinimid i do thaobh i dtaca lenár gcaidreamh leat, lena n-áirítear taifid d’aon toiliú a thug tú agus mar a úsáideann tú suíomh gréasáin Uisce Éireann.

Bailímid Catagóirí Speisialta Sonraí Pearsanta freisin faoi chustaiméirí a bhfuil seirbhísí tosaíochta nó seirbhísí speisalta de dhíth orthu. Bailítear faisnéis faoin míchumas nó faoin deacracht óna n-eascraíonn an tseirbhís tosaíochta nó speisialta chun cuidiú le hUisce Éireann freastal ar riachtanais na gcustaiméirí sin.

Nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh gréasáin Uisce Éireann, bailímid faisnéis staitistiúil agus faisnéis mhionsonraithe eile ar bhonn comhiomlán na gcuairteoirí ar fad ar ár suíomh gréasáin. Cuimsítear sna sonraí neamhphearsanta faisnéis nach féidir a úsáid chun tú a shainaithint ná chun dul i dteagmháil leat, ar nós faisnéis dhéimeagrafach maidir le, mar shampla, seoltaí PI (IP) agus iad ciorraithe nó anaithnidithe, cineálacha brabhsálaithe agus sonraí staitistiúla anaithnide eile a bhaineann le húsáid ár suímh gréasáin.

Bailímid sonraí uaitse agus ó eintítis eile i ngrúpa Ervia. Bhailíomar sonraí ó ghníomhaireachtaí eile rialtais cheana mar chuid de bhailiúchán aon uaire, tráth a bunaíodh Uisce Éireann i dtosach báire chun ár mbunachar sonraí custaiméara a thiomsú. Ceadaíodh é sin le hAlt 26 den Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh.1), 2013 agus rinneadh é i gcomhairle le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí.

Na Cuspóirí a gcoinnímid do Shonraí Pearsanta ina leith

 • chun ár bhfeidhmeanna mar údarás poiblí a chomhlíonadh, lena n-áirítear na córais náisiúnta uisce agus fuíolluisce a oibriú agus a chothabháil;
 • i gcomhlíonadh ár gcuid oibleagáidí dlíthiúla;
 • chun seirbhís custaiméara a chur ar fáil duit agus chun dul i dteagmháil leat agus aon chumarsáid a sheolfá chugainn a fhreagairt;
 • chun éilimh dhlíthiúla a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint;
 • chun ábhair fógraíochta nó margaíochta a sheoladh chugat; agus
 • chun na seirbhísí a chuirimid ar fáil duit a fheabhsú.

Is é seo a leanas an bonn dlíthiúil ar a ndéanaimid an fhaisnéis sin a bhailiú agus a úsáid i gcomhréir le forálacha an Fhógra Príobháideachta Sonraí seo:

 • go bhfuil sé riachtanach chun conradh atá againn leat a chomhlíonadh;
 • go bhfuil sé riachtanach chun tascanna a chomhlíonadh a dhéanaimid leis an leas poiblí nó i gcomhlíonadh údaráis oifigiúil a dílsíodh ionainn de réir dlí (lena n‑áirítear na hAchtanna um Sheirbhísí Uisce, 2007-2017 agus an tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005);
 • go bhfuil sé riachtanach chun oibleagáid dhlíthiúil a bhaineann linn a chomhlíonadh; nó
 • gur thug tú cead dúinn do Shonraí Pearsanta a úsáid.

I gcás gur thug tú cead dúinn do Shonraí Pearsanta a úsáid, féadfaidh tú an cead sin a tharraingt siar am ar bith ach é sin a chur in iúl do dataprotection@ervia.ie, cé nach ndéanfaidh sé sin aon difríocht do dhlíthiúlacht aon phróiseála a rinneadh, bunaithe ar an gcead a thug tú sular tarraingíodh siar é.

Nochtaimid do Shonraí Pearsanta d’fhaighteoirí éagsúla i gcomhthéacs na gcúiseanna thuas, lena n-áirítear:

 • tríú páirtithe a fhostaímid chun seirbhísí a sholáthar dúinn ar nós soláthróirí seachfhoinsithe seirbhíse, soláthróirí seirbhíse TF, comhairleoirí proifisiúnta agus iniúchóirí;
 • aon bhaill eile de ghrúpa Ervia, an grúpa a bhfuil Uisce Éireann ina chuid de, ar aon cheann de na cúiseanna a leagtar amach san Fhógra Príobháideachta seo;
 • údaráis phoiblí eile agus comhlachtaí de réir mar is gá agus de réir mar a cheadaítear de réir dlí, ar nós An Garda Síochána nó údaráis eile i bhforfheidhmiú an dlí chun críche coiriúlacht a chosc, a iniúchadh nó a bhrath; agus
 • aon dlí nó rialachán is infheidhme a chomhlíonadh, nó toghairm, barántas cuardaigh, ordú cúirte nó rialála, nó ceanglas reachtúil eile a chomhlíonadh.

Ar na cúiseanna a leagtar amach thuas agus ar mhaithe le tacaíocht theicniúil go háirithe, b’fhéidir go mbeadh orainn, ó am go ham, do chuid Sonraí Pearsanta a aistriú amach as an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) go dtí tír nach bhfuil deimhnithe ag an Aontas Eorpach mar thír a sholáthraíonn leibhéal leordhóthanach cosanta ar Shonraí Pearsanta.

Más rud é go ndéanfaimid é sin agus sa mhéid go ndéanfaimid, cinnteoimid go mbeidh bearta iomchuí in áit chun ár gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh faoin dlí is infheidhme lena rialaítear aistrithe den sórt sin, lena n-áireofaí dul i mbun comhaontú próiseála sonraí i leith an aistrithe ina mbeadh na clásail chonarthacha chaighdeánacha arna bhfaomhadh ag an gCoimisiún Eorpach, nó i gcás aistrithe go dtí Stáit Aontaithe Mheiriceá, a chinntiú go ndéanfaí an t-aistriú a chumhdach faoin gcreat-Sciath Phríobháideachais AE-SAM (nó aon chreat a thiocfadh ina áit).  Gheofar sonraí breise faoi na bearta a ghlacamar i ndáil leis sin ó dataprotection@ervia.ie ach iad a iarraidh.

Is é is brí leis sin, más amhlaidh nár dearbhaíodh dúinn go bhfuil an ceann scríbe a n‑aistreofar do chuid sonraí chuige faoi réir ag athbhreithniú ón gCoimisiún Eorpach, go n-úsáidfimid rialuithe faofa eile chun a áirithiú go mbeimid in ann cosaint leordhóthanach a dhéanamh ar do chuid sonraí agus lena áirithiú maidir leis na tríú páirtithe sin a d’fhéadfadh do chuid sonraí a phróiseáil thar ár gceann, go ndéanfaidh siad na caighdeáin is airde cleachtais phríobháideachta a chomhlíonadh agus go gcomhlíonfaidh siad an dlí cosanta sonraí is infheidhme.

I gcás go ndéanann tú teagmháil linn ar shuíomh gréasáin Uisce Éireann, toisc nádúr an Idirlín, ní féidir linn ráthú ná barántú go bhfuil aon fhaisnéis a tharchuireann tú chugainn ar an idirlíon slán sábháilte Ni féidir a ráthú go mbíonn aon tarchur sonraí ar an idirlíon 100% slán. Sin ráite, glacfaimid gach céim réasúnta (lena n-áirítear bearta teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí) chun Shonraí Pearsanta a chosaint.

Tá na cearta seo a leanas agat, in imthosca áirithe agus faoi réir srianta áirithe, maidir le do Shonraí Pearsanta:

Ceart rochtana

 • An ceart chun do Shonraí Pearsanta a rochtain;

Ceart ar cheartúchán

 • An ceart a iarraidh go ndéanfaí ceartúchán agus/nó léirscriosadh ar do Shonraí Pearsanta in imthosca áirithe;

Ceart ar léirscriosadh (‘an ceart go ndéanfaí ligean i ndearmad’)

 • An ceart go ndéanfaí ligean i ndearmad in imthosca áirithe;

An ceart go gcuirfí srian le próiseáil

 • An ceart srian a chur le húsáid do Shonraí Pearsanta in imthosca áirithe;

Ceart agóid a dhéanamh

 • Ceart chun agóid a dhéanamh in aghaidh próiseáil do Shonraí Pearsanta;

An ceart chun iniomparthacht sonraí

 • An ceart do Shonraí Pearsanta a thug tú dúinn, a fháil i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coiteann, agus atá inléite ag meaisín, nó chun a cheangal orainn na sonraí sin a tharchur chuig rialaitheoir eile, in imthosca áirithe.

De bhreis ar na cearta sin, tá de cheart agat freisin gearán a dhéanamh le Coimisinéir Cosanta Sonraí na hÉireann (https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm), mar aon leis an gceart leigheas a lorg trí na Cúirteanna má theipeann orainn na caigheáin cosanta sonraí atá riachtanach a shásamh. 

Chun aon cheann de na cearta a leagtar amach thuas a fheidhmiú, téigh i dteagmháil linn, le do thoil ar dataprotection@ervia.ie.

Ní choinneoimid do Shonraí Pearsanta níos faide ná mar is gá. Coinnímid do Shonraí Pearsanta chomh fada agus is gá dúinn, chun críche na gcuspóirí a thuairiscítear san Fhógra Príobháideachta seo (lena n-áirítear, ach gan a theorannú do chuid 6 (Do Shonraí Pearsanta a Nochtadh do thríú páirtithe), nó chun aon cheanglas reachtúil is infheidhme a chomhlíonadh.

Forchoimeádaimid an ceart athruithe a dhéanamh ar an bPolasaí Príobháideachta seo am ar bith gan réamhchomhairliúchán. Déanfar aon athruithe ar an bhFógra Príobháideachta seo a phostáil ar shuíomh gréasáin Uisce Éireann ionas go mbeidh tú i gcónaí ar an eolas faoi na Sonraí Pearsanta a bhailímid, mar a úsáidimid iad agus na himthosca, más ann dóibh, faoina nochtaimid iad. Má chinnimid am ar bith na Sonraí Pearsanta sin a úsáid ar shlí atá go suntasach éagsúil lena bhfuil deimhnithe san Fhógra Príobháideachta seo, nó ar shlí eile seachas mar a nochtadh duit tráth a bailíodh na sonraí, cuirfimid é sin in iúl duit le ríomhphost.

Má tá aon cheisteanna agat maidir leis an bhFógra Príobháideachta seo, féadfaidh tú an fhaisnéis thíos a úsáid chun dul i dteagmháil linn:

An tOifigeach Cosanta Sonraí/Data Protection Officer
Uisce Éireann
Colvill House
24-26 Sráid Talbóid
Baile Átha Cliath 1
dataprotection@ervia.ie

Tá de cheart agat gearán a dhéanamh le https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm/.

Back to the top