Iarrann Uisce Éireann ort do thuairimí a thabhairt maidir lena Phlean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce in Éirinn a mhúnlú don chéad cheathrú céid eile.

Tá dréacht den chéad phlean comhtháite i ndáil le seirbhísí uisce in Éirinn a sholáthar curtha i gcló ag Uisce Éireann. Tugtar an Plean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce (WSSP) ar an bplean sin. Téann an doiciméad i ngleic le sé phríomhthéama:

  • Seirbhís do chustaiméirí
  • Uisce óil glan sábháilte
  • Bainistíocht éifeachtach d’fhuíolluisce
  • An comhshaol a chosaint agus a fheabhsú
  • Tacú le fás sóisialta agus eacnamaíoch
  • Infheistíocht a dhéanamh inár dtodhchaí

Tá an WSSP ina chuid riachtanach maidir leis an bhfáil ar uisce óil sábháilte a chinntiú. Cinnteoidh sé go bhfuil comhshaol againn atá faoi chosaint ar thionchar sceite fuíolluisce, agus go bhfuil córais nua-aimseartha éifeachtacha againn a fhreastalaíonn ar riachtanais na gcustaiméirí, a chuireann le fás agus forbairt eacnamaíoch agus a chuireann luach ar airgead ar fáil.

Forbraíodh an Dréacht-WSSP tar éis comhairliúchán tosaigh le comhlachtaí reachtúla agus leis an bpobal i lár na bliana 2014 agus tá Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (SEA) agus Measúnú Cuí (AA) á ndéanamh air faoi láthair. Tá Uisce Éireann ag iarraidh aighneachtaí anois ar an Dréacht-WSSP mar aon leis an Tuarascáil Chomhshaoil SEA agus an Ráiteas Tionchair Natura (próiseas AA).
Chun an WSSP a chomhlíonadh sna 25 bliain atá amach romhainn, beidh bunathrú gan fasach ag teastáil ar an dóigh a n-oibríonn an tionscal mar aon le leibhéil mhéadaithe infheistíochta. Leagtar amach sa Dréacht-WSSP na dúshláin atá romhainn mar thír i dtaca leis an soláthar seirbhísí uisce agus sainaithnítear tosaíochtaí náisiúnta straitéiseacha. Áirítear leis cuspóirí gearrthéarmacha, meántéarmacha agus fadtéarmacha Uisce Éireann agus sainaithnítear straitéisí chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

Le scaoileadh an Dréacht-WSSP, is é an chéad chéim eile sa phróiseas ná iarraidh ort do thuairimí a thabhairt leis an bplean deiridh a mhúnlú. Beidh an próiseas comhairliúcháin ar siúl go ceann dhá mhí, go dtí an 17 Aibreán, 2015, agus spreagtar gach ball den phobal cur leis. Leagfar amach sa phlean deiridh ár bhfís chomhchoiteann maidir le todhchaí an uisce sna cúig bliana is fiche atá amach romhainn.
Chun cabhrú leis an oiread daoine is féidir páirt a ghlacadh ann, d’fhoilsíomar thíos an Dréacht-WSSP iomlán reatha mar aon leis an Tuarascáil Timpeallachta SEA agus an Ráiteas Tionchair Natura mar tacú leis an AA, ionas gur féidir leat bheith go hiomlán ar an eolas agus do thuairimí á dtabhairt. Tá na doiciméid seo ar fáil freisin in oifigí na n-údarás áitiúil agus i leabharlanna poiblí ar fud na tíre.

Chuireamar roinnt ceisteanna san áireamh ag deireadh an doiciméid lena n-iarrtar aiseolas ar shaincheisteanna ar leith a bhaineann le gach caibidil (Aguisín 1). Cuirimid fáilte roimh do thuairimí, áfach, faoi ghnéithe ar bith den Dréacht-WSSP.

Doiciméid

Bí ar an eolas

Dá mba mhaith leat nuashonruithe ríomhphoist a fháil i ndáil leis an bPlean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce (an WSSP) de chuid Uisce Éireann,  lion isteach an fhoirm seo le d'ainm agus do sheoladh ríomhphoist chun clárú do nuashonruithe ar an bPlean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce (an WSSP) de chuid Uisce Éireann. Coinneoidh Uisce Éireann an seoladh ríomhphoist sin agus é mar chuspóir sonrach aige faisnéis a sholáthar maidir leis an WSSP agus ní dhéanfar do shonraí a phróiseáil ach amháin ar bhealach atá comhoiriúnach leis an gcuspóir sin.

Leagtar amach thíos naisc chuig na doiciméid don chomhairliúchán poiblí reatha:

Má tá tú ag fulaingt aon deacrachtaí ag oscailt an doiciméad WSSP cliceáil ar na caibidlí aonair thíos:

Back to the top