Táimidne ag Uisce Éireann tiomanta dá chinntiú go bhfuil sibhse, ár gcustaiméirí, in bhur gcuid dhílis dár ngníomhaíochtaí gnó go léir.
Mura bhfuil tú sásta le gné ar bith den tseirbhís a chuirimid ar fáil, molaimid duit é sin a chur in iúl dúinn agus déanfaimid ár ndícheall an scéal a réiteach ar an mbealach is éifeachtúla agus is cothroime is féidir.

Conas gearán a dhéanamh le hUisce Éireann
Mura bhfuil tú sásta le seirbhís ar bith nó le teagmháil ar bith linn, cuir é sin in iúl dúinn agus déanfaimid ár ndícheall an tsaincheist a réiteach chomh tapa agus is féidir. Is féidir gearáin a chur faoinár mbráid ar cheann ar bith de na bealaí seo:

I gCÁS GEARÁIN BHILLEÁLA AGUS GHINEARÁLTA

Más custaiméir thú i gceann amháin de na limistéir Údaráis Áitiúil seo, déanann Uisce Éireann bainistiú díreach ar do chuntas anois. Déan teagmháil linn ar na bealaí seo a leanas:

Teileafón: Cuir glao orainn ar 1850 778 778 nó ar +353 1 707 2827 - bíonn ár línte ar oscailt ó 9rn go dtí 5.30in Luan go hAoine.

Ríomhphost: customerservice@water.ie

An Post: An Fhoireann um Ghearáin ó Chustaiméirí,
Uisce Éireann,
Bosca OP 448,
Oifig Sheachadta na Cathrach Theas,
Cathair Chorcaí.

Twitter: @IWCare

Mura bhfuil do limistéar Údaráis Áitiúil liostaithe anseo, déanann d’Údarás Áitiúil bainistiú díreach ar do chuntas thar ár gceann go fóill. Mar sin, ba cheart duit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis.

I gCÁS GEARÁIN OIBRIÚCHÁIN

Teileafón: Cuir glao orainn ar 1850 278 278 nó ar +353 1 707 2828 - bíonn ár línte ar oscailt 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain.

Ríomhphost: operations@water.ie

An Post: An Fhoireann um Ghearáin ó Chustaiméirí,
Uisce Éireann,
Bosca OP 448,
Oifig Sheachadta na Cathrach Theas,
Cathair Chorcaí.

Twitter: @IWCare

Tabhair faoi deara: Glacaim freisin le gearáin ó ghníomhaireacht aitheanta nó ó thríú páirtí aitheanta a dheimhnítear a bheith ag gníomhú thar do cheann.

Tabhair faoi deara: Glacaim freisin le gearáin ó ghníomhaireacht aitheanta nó ó thríú páirtí aitheanta a dheimhnítear a bheith ag gníomhú thar do cheann.

For business billing and general
complaints

Telephone: Please call us on 1850 778 778 or +353 1 707 2827 - our lines are open 9am-5.30pm Monday to Friday.

Email: customerservice@water.ie

Post: Customer Complaints Team,
Irish Water,
PO Box 448,
South City Delivery Office,
Cork City.

Twitter: @IWCare

For operational complaints

Telephone: Please call us on 1850 278 278 or +353 1 707 2828 – our lines are open 24 hours a day, 7 days a week.

Email: operations@water.ie

Post: Customer Complaints Team,
Irish Water,
PO Box 448,
South City Delivery Office,
Cork City.

Twitter: @IWCare

Please note: We also accept complaints from a recognised agency or third party, who are confirmed as acting on your behalf.

Mionsonraí faoinár bpróiseas gearán

Céim 1: Nuair a chuireann tú gearán isteach, is é is aidhm dúinn freagra a thabhairt duit laistigh de 5 lá oibre le réiteach nó le sracphlean de na bearta atá ag teastáil chun réiteach ar do ghearán a bhaint amach. Eiseofar cinneadh deiridh ar do ghearán chugat laistigh de 2 mhí tar éis duit an gearán a chur isteach den chéad uair.

Céim 2Sa chás nach bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a thugamar ar ghearán nó leis an mbealach a déileáladh leis, féadfaidh tú a iarraidh go ndéanfar an cinneadh a ghéarú agus a athbhreithniú. Chun é sin a dhéanamh, ní mór do ghearán a chur i scríbhinn chuig Uisce Éireann (mura ndearna tú amhlaidh roimhe seo) agus is féidir an gearán a sheoladh chugainn trí ríomhphost nó trí chasadh an phoist ach na sonraí teagmhála thíos a úsáid. Athbhreithneofar an gearán géaraithe agus tabharfaimid freagra duit laistigh de 10 lá oibre.

Trí ríomhphost: 
 -I gcás gearáin bhilleála agus ghinearálta: customerservice@water.ie
Úsáid an teideal ábhair ríomhphoist seo: Faoi bhráid: Bainisteoir na Seirbhísí do Chustaiméirí (Gearáin)

- I gcás gearáin oibriúcháin agus mhéadraithe: operations@water.ie
Úsáid an teideal ábhair ríomhphoist seo: Faoi bhráid: Bainisteoir na Seirbhísí do Chustaiméirí (Gearáin)

Trí chasadh an phoist:
Bainisteoir na Seirbhísí do Chustaiméirí, An Fhoireann um Ghearáin ó Chustaiméirí, Uisce Éireann, Bosca OP 448, Oifig Sheachadta na Cathrach Theas, Cathair Chorcaí

Céim 3: Más rud é nach bhfuil tú sásta leis an toradh tar éis athbhreithniú ar an ngearán géaraithe, féadfaidh tú do ghearán a ghéarú tuilleadh chuig gCoimisiún um Rialáil Fóntas (CRU). Féadfaidh an CRU cabhrú leat a luaithe is a chuir tú deis ar fáil d’Uisce Éireann an t-ábhar a réiteach ar aon dul lenár nósanna imeachta um láimhseáil gearán.

Má bhaineann do ghearán le cáilíocht an uisce nó le teagmhais truaillithe, féadfaidh tú do ghearán a ghéarú chuig an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA). Féadfaidh an EPA cabhrú leat a luaithe is a chuir tú deis ar fáil d’Uisce Éireann an t-ábhar a réiteach ar aon dul lenár nósanna imeachta um láimhseáil gearán.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise a fháil faoinár bpróisis um láimhseáil gearán, féach ár gCód Cleachtais maidir le Láimhseáil Gearán.

Back to the top