Comhlacht poiblí neamhspleách is ea EPA a bunaíodh faoi Acht na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil, 1992. Tá sí freagrach as taighde, pleanáil, monatóireacht agus rialú comhshaoil chomh maith le dlí comhshaoil, reachtaíocht um bainistiú dramhaíola agus rialú astuithe gáis ceaptha teasa na hÉireann a fhorfheidhmiú.

Tá an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil freagrach as cáilíocht an uisce a rialú sa tír freisin agus leanfaidh sé leis an obair seo in éineacht le hUisce Éireann.
 

Back to the top