Tabharfaidh an leathanach seo comhairle duit faoi chéard atá le déanamh agat má tharlaíonn tuile ar d’áitreabh. I gcás thuile dháinséaraigh nó má tá baol ann go bhfaighidh duine bás, cuir glao ar na seirbhísí éigeandála ag 999/112 láithreach. Tá sé thar a bheith tábhachtach go dtéann tú i dteagmháil le do chomhlacht árachais, beag beann ar chúis na tuile, mar is iad na daoine is fearr iad le cabhair a thabhairt duit.

 

Cúiseanna Tuile

D’fhéadfadh tuile strus agus brón a chur ort. Déanaimid gach iarracht ag Uisce Éireann tuile a sheachtaint, ach tarlaíonn tuile uaireanta de bharr cúiseanna nach bhfuil aon smacht againn orthu. De ghnáth tógann sé fiosrúchán sonraithe le cúis nó cúiseanna na tuile chomh maith le cé leis a mbaineann freagracht dhlíthiúil a fháil amach. I dtéarmaí ginearálta, áfach, tá roinnt cineál tuile.

Tuile ó phríomhlíonra poiblí uisce.

Má shíleann tú gurb í fadhb (e.g. sceitheadh) leis an bpríomhlíonra uisce cúis na tuile, téigh i dteagmháil lenár bhFoireann Chúram Custaiméirí ar Ghlao Sábhála 1850 278 278 nó +353 1 707 2828 (Línte oscailte 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain). Cabhróidh ár léaráid chúram píobáin leat chun fáil amach an cuid den phríomhlíonra uisce é píobán faoi leith nó nach bhfuil.

Tuile ó shéarach poiblí

Má tá séarachas sa tuile agus síleann tú gur fadhb leis an séarach poiblí í cúis na tuile, téigh i dteagmháil lenár bhFoireann Chúram Custaiméirí ar Ghlao Sábhála 1850 278 278 nó +353 1 707 2828 (Línte oscailte 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain). Scrollaigh síos le comhairle shláinte agus sábháilteachta a fháil gur chóir duit a leanúint i gcás tuile le séarachas istigh ann. Cabhróidh ár léaráid chúram píobáin leat chun fáil amach an cuid den séarach poiblí é píobán faoi leith nó nach bhfuil.

Tuile báistí nó tuile stoirme

D’fhéadfadh maidhm thuile nó tuile uisce dromchla a tharlú mar gheall ar bháisteach throm nó stoirmeacha. Tá seans ann go dtarlaíonn sé seo de bharr leibhéal na farraige ag ardú, leibhéal na n-aibhneacha, nó draenacha stoirme atá lán go béal. Má shíleann tú gur mar gheall ar choinníollacha aimsire atá d’áitreabh faoi uisce, téigh i dteagmháil le d’Údarás Áitiúil.

Cineálacha eile tuile

Níl Uisce Éireann freagrach as tuile a tharlaíonn de bharr fadhb le píbobair nach bhfuil Uisce Éireann freagrach as, na píobáin lasmuigh de theorann d’áitribh. Breathnaigh ar ár léaráid chúram píobáin chun fáil amach céard iad na píobáin atá freagrach as iad a dheisiú agus a chothabháil.

Conas a thabharfaidh Uisce Éireann aghaidh ar thuairisc thuile

Chomh luath is a fhaigheann Foireann Chúram Custaiméirí Uisce Éireann fógra maidir le heachtra tuile custaiméara, déanfaimid iarracht na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

Cuairt ar d’áitreabh atá faoi uisce

Tabharfaidh Uisce Éireann cuairt ar do theach chomh luath agus gur féidir linn, laistigh de cheithre uair den fhógra tuile de ghnáth. D’fhéadfadh sé a bheith níos faide uaireanta, e.g., mura bhfuil muid in ann rochtain a fháil ort mar gheall ar chúinsí eisceachtúla cosúil le drochaimsir nó má tá roinnt eachtraí tuile tuairiscithe ag an am céanna.

Faigh amach, más féidir, céard í cúis(eanna) na tuile

Tabhair faoi deara nach bhfuil Uisce Éireann freagrach as do phluiméireacht inmheánach nó aon tuile a thagann ó phíbobair nach bhfuil Uisce Éireann freagrach as. Ba chóir duit tuile stoirme agus tuile uisce dromchla a thairisciú do d’údarás áitiúil.

Iarracht chun cúis na tuile a dheisiú

Má shílimid gur tharla an tuile de bharr fadhb le píbobair atá Uisce Éireann freagrach as, déanaimid iarracht, más féidir, an tuile a réiteach. Tá seans ann go mbeadh fiosrúcháin ar an láthair bainteach leis an obair dheisiúcháin seo. Coinneoidh Foireann Chúram Custaiméirí Uisce Éireann ar an eolas thú agus na fiosrúcháin ar an láthair ar siúl.

Nuair a thugann Uisce Éireann cuairt ar do theach chun cúis na tuile a fháil amach nó má dhéanaimid obair, ní ghlacaimid le dliteanas láithreach. Beidh orainn fiosrúchán a dhéanamh ar an eachtra leis an gcúram agus dliteanas a oibriú amach. Beidh muid i dteagmháil leat i rith an phróisis seo.

Comhairle phraiticiúil agus tú ag déileáil le tuile

Tá sé thar a bheith tábhachtach go dtéann tú i dteagmháil le do chomhlacht árachais, beag beann ar chúis na tuile, mar is iad na daoine is fearr iad le cabhair a thabhairt duit.

Laghdaigh an damáiste tuile inmheánach

D’fhéadfadh eachtraí tuile a bheith áirithe mar thuile inmheánach nó seachtrach. Is éard i gceist le tuile inmheánach ná nuair atá an t-uisce laistigh de do theach agus ciallaíonn tuile sheachtrach tuile nach bhfuil san fhoirgneamh ach atá ar d’áitreabh. Seo cúpla céim gur féidir leat a thógáil le dámaiste thuile inmheánaí a laghdú.

 • Bog earraí luachmhara agus cáipéisí tábhachtacha go háit sábháilte atá níos airde.
 • Múch an gás agus earraí leictreonacha má tá na leibhéil uisce ag ardú, ach ná déan é seo mura bhfuil sé sábháilte.
 • Cuir tuáillí fliucha ag bun na ndoirse.
 • Bloc doirtil, trae ceatha srl., agus cuir ualach ar na stopallán más féidir le sruth an uisce amach ó na draenacha a stopadh.
 • Bog troscán thuas staighre má tá sé sábháilte amhlaidh a dhéanamh.

Réamhchúraim sláinte in uisce tuile

Tá réamhchúraim sláinteachais gur chóir duit cloí leo agus tú ag teacht i dteagmháil le huisce tuile mar tá seans ann go mbeidh séarachas san uisce. Ba chóir duit glao a chur ar do DG láithreach má éiríonn duine tinn e.g. duine ag cur amach nó buinneach ar dhuine.

 • Caith éadaí cosanta ar nós lámhainní agus buataisí rubair.
 • Nígh do lámha go cúramach tar éis teagmháil a dhéanamh le huisce tuile.
 • Cosain aon ghearradh nó scríobadh.
 • Déan dífhabhtú ar do chuid éadaí agus bróga.
 • Ná lig do pháistí, seandaoine, peataí nó éinne le breoiteacht dul isteach sa limistéar atá buailte ag an tuile.
 • Faigh réidh le bia atá éillithe.
 • Ná hith bairr éillithe ó do gháirdín nó cuibhreann.
 • Ná hardaigh an teocht leis an áitreabh agus d’ábhar a thriomú níos tapa. D’fhéadfadh teocht ní b’airde frídíní a d’fhág an tuile a choimeád beo.
 • Déan cinnte go bhfuil an áitreabh aeraithe go maith trí fhuinneoga agus doirse a choimeád oscailte chomh minic agus is féidir.
 • Díbhlocáil aon ghaothaire le sruth aeir atá scaoilte a chinntiú.

Leideanna sábháilteachta

D’fhéadfadh tuile damáiste a dhéanamh d’earraí leictreonacha nó gáis. D’fhéadfadh tuile do theach a fhágáil leochaileach ina diaidh chomh maith.

 • Seachtain earraí leictreonacha agus gáis a bhí buailte ag an tuile a úsáid go dtí go bhfuil siad seiceáilte ag feisteoir gáis nó leictreoir cáilithe.
 • Le tuile inmheánach, cinntigh go bhfuil an áitreabh aeraithe go maith trí fhuinneoga agus doirse a choimeád oscailte chomh minic agus is féidir agus déan díbhlocáil ar aon ghaothaire le sruth aeir atá scaoilte a chinntiú – ach ná déan dearmad go gcaithfidh do theach a bheith sábháilte.

Conas gur féidir liom eachtraí tuile a sheachaint sa todhchaí?

Sa teach

Tá cúpla ábhar nár chóir duit a shruthlú choíche. Éagsúil le páipéar leithris, ní bhriseann na rudaí sa liosta thíos síos nuair a théann siad thar an U-lúb. Ba chóir duit iad a chur sa bhosca bruscar seachas iad a chur sa leithreas.

 • Gach ceirtín, fiú má tá ‘insruthlaithe’ scríofa ar an bpaicéad, ceirtíní do linbh, glanadh pearsanta, glanadh teaghlaigh agus leithris chomh maith.
 • Ábhair shláintíochta, tuáillí sláintíochta, súitíní, línitheoirí, forchuradóirí agus cúlstiallacha san áireamh.
 • Olann chadáis agus baitín cadáis.
 • Clúidíní aon uaire agus línitheoirí clúidíní.
 • Pillíní neamhchoinneálachta.
 • Bindealáin & greimlíní.
 • Lionsaí tadhaill.
 • Leighis nach bhfuil uait.

Sa chistin

Níor chóir duit saill, gréisc nó olanna a dhoirteadh síos an doirteal. Éiríonn siad crua sna píobáin nuair a fhuaraíonn siad agus blocáiltear na píobáin mar thoradh. Lean na céimeanna seo chun calcthaí  a sheachaint.

 • Lig do ghréisc cistine a fhuaradh, agus cuir sa bhosca bruscar é ansin.
 • Má tá an ola chócaireachta fós i bhfoirm leachta agus í fuaraithe, cuir i gcomeadán é agus cuir sa bhosca bruascar é ansin.
 • Tá saill i stoic, anlainn agus táirgí bainne, saill gur féidir leo cuir isteach ar do dhraenacha. Fág na fúill ó na táirgí seo go bhfuarann agus cruann siad, agus cuir sa bhosca bruscar iad ansin.

Sa ghairdín nó sa chlós

 • Bíodh garshuíomh do na(i)sc seirbhíse ar eolas agat. Cabhróidh sé leat aon fhadhbanna tuile a aimsiú ag an tús agus beidh tú in ann cinntí feasacha a dhéanamh agus tú ag tírdhreachtú.
 • Níor chóir duit mórán plandaí a phlandaíl gar do dhaenacha agus na(i)sc seirbhíse, mar is féidir le fréamhacha crann a fhásadh go tapa agus d’fhéadfaidís teorainn a chur leis an sruth uisce. Ba chóir duit crainn agus plandaí móra a phandáil i bhfad ó na(i)sc seirbhíse agus draenacha ionas nach féidir lena bhfréamhacha cuir isteach orthu.
 • Agus tú ag tírdhreachtú, níl cead agat rudaí a thógáil thar phíobáin ar d’áitreabh agus tá sé coiscthe le dlí. Níor chóir duit tarmac a chur ar dhúnphoill chomh maith mar thabharfadh na dúnphoill seo rochtain ar na píobáin agus na(i)sc seirbhíse i gcás tuile – ag déanamh éascaíochta ar bhainistíocht na tuile.

Cuir glao orainn

Cuir glao ar ár bhFoireann Chúram Custaiméirí ar Ghalo Sábhála 1850 278 278 nó +353 1 707 2828

Lean muid ar Twitter

Lean agus tvuít @IWCare le ceisteanna a ghabhann le huasdátaithe seirbhísí uisce agus cúram custaiméirí.

Boards.ie

Labhair linn ar boards.ie.

An bhfuil sceitheadh nó tuile aimsithe agat?

Má tá sceitheadh aimsithe agat ar áitreabh poiblí i do cheantar (cosáin, bóithre, spásanna oscailte comhroinnte agus áiseanna fóillíochta poiblí) téigh go dtí ár Rannán Tuairisciú Sceite

Má tá sceitheadh uisce ar d’áitreabh, breathnaigh ar ár gCáipéis Chúraim Píobán chun fáil amach cé atá freagrach as é a dheisiú.

De rogha air sin, má tá tuilleadh eolais uait faoi na sceitheanna ar d’áitreabh, nó más gá duit tuile a thuairisciú atá ag cur isteach ar d’áitreabh, cuir glao ar Uisce Éireann ag 1850 278 278.
Back to the top