Athsholáthar an phríomhlíonra uisce in Indreabhán / Indreabhán Water Mains Replacement

An Clár Laghdaithe Sceite / National Leakage Reduction Programme

Tá Uisce Éireann, i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae na Gaillimhe, ag athsholáthar an phríomhlíonra uisce caite lena mbaineann fadhbanna i mBaile an Logáin, Co. na Gaillimhe chun soláthar uisce níos iontaofa a sholáthar agus chun ardleibhéil sceite a laghdú.

Irish Water, in partnership with Galway County Council, is replacing ageing, problematic water mains in Baile an Logan Inverin, Co. Galway to provide a more reliable water supply and reduce high levels of leakage. 
 

Location
Galway
Status
In Progress
Type
Leakage Reduction

Sonraí faoin tionscadal

Áirítear leis na hoibreacha níos mó ná 500 méadar de shean-phríomhlíonra uisce lena mbaineann fadhbanna a athsholáthar agus píopaí nua chomhaimseartha a chur ina náit. Tosóidh an clár chun an príomhlíonra uisce i mBaile an Logáin, Indreabhán. Contae na Gaillimhe a athsholáthar ag deireadh Mheitheamh. Tá na hoibreacha sin á gcur chun feidhme mar chuid de Chlár Laghdaithe Sceite Náisiúnta Uisce Éireann.

Beidh na hoibreacha ar siúl feadh Bhóithrín na gCeartán agus rachaidh siad ar aghaidh le haghaidh thart ar 500m go dtí an achomhal le Bóthar R336 ón Spidéal go dtí Indreabhán.

Áireofar leis na hoibreacha freisin naisc seirbhíse uisce nua a leagan síos ón bpríomhlíonra poiblí sa bhóthar chuig teorainneacha réadmhaoin na gcustaiméirí agus é a nascadh le soláthar uisce na gcustaiméirí. Nuair a bhíonn na naisc seirbhíse reatha ar thaobh an phobail déanta de luaidhe, athsholáthrófar iad sin mar chuid den obair feabhsúcháin sin.

Is é Farrans Construction Ltd a dhéanfaidh na hoibreacha thar ceann Uisce Éireann agus táthar ag súil go gcuirfear i gcrích iad faoi Mhí Iúil 2022.

Details of the project

The works involve the replacement of over 500 metres of problematic water mains with new modern pipes. The programme to replace the water mains in Baile an Logan, Inverin, Co. Galway will commence at the end of June. These works are being carried out as part of Irish Water’s National Leakage Reduction Programme.

The works will take place along Bóithrín na Ceartán and progress southbound for approximately 500m to its junction with the R336 Spiddal to Inverin Road.

The works will also involve laying new water service connections from the public water main in the road to customers’ property boundaries and connecting it to the customers’ water supply. Where the existing service connections on the public side are lead these will be replaced as part of this improvement work.

The works will be carried out on behalf of Irish Water by Farrans Construction and are expected to be completed by end of July 2022.

Cad iad tairbhí na n-oibreacha?

Áirítear na nithe a leanas le tairbhí na n-oibreacha laghdaithe sceite:

  • Soláthar Uisce Iontaofa –Trí athsholáthar an phríomhlíonra uisce agus na naisc seirbhíse laghdófar na teagmhais de phíopaí pléasctha agus de bhristeacha sa soláthar uisce agus cinnteofar soláthar níos iontaofa uisce do chustaiméirí agus do ghnólachtaí áitiúla sa cheantar.
  • Ligin Laghdaithe – Trí athsholáthar an phríomhlíonra uisce agus na naisc seirbhíse cuirfear deireadh leis na ligin atá ann agus laghdófar méid an uisce óil a chailltear sa talamh.
  • Oibriú Feabhsaithe agus Cothabháil Fheabhsaithe – Soláthrófar coigilteas costais leis na hoibreacha sin trí oibriú feabhsaithe an líonra uisce óna dteastóidh cothabháil níos lú sa todhchaí.

What are the benefits of the works?

The benefits of the leakage reduction works include:

  • A Reliable Water Supply – Replacement of water mains and service connections will reduce the instances of bursts and water outages and will ensure a reliable supply of water to customers and local businesses in the area.
  • Reduced Leaks – Replacement of water mains and service connections will eliminate existing leaks and reduce the amount of clean drinking water lost into the ground.
  • Improved Operation and Maintenance – These works will deliver cost savings by providing improved water network operation that will require less maintenance in the future.

An rachaidh na hoibreacha i bhfeidhm ar chustaiméirí?

Déanfar limistéir na hoibre a theorannú do chodanna gairide d’fhonn an iarmhairt ar chustaiméirí a íoslaghdú. D’fhonn na hoibreacha a chur i gcrích go sábháilte, dúnfar an bóthar feadh L52018 ar bhonn céimnithe, agus dúnfar an bóthar i gcomhthráth le cur gcrích na n-oibreacha. Beidh bainistíocht tráchta áitiúil i bhfeidhm le linn na tréimhse sin. Coinneofar an rochtain áitiúil agus éigeandála i gcónaí.

D’fhéadfadh roinnt bristeacha sa soláthar uisce a bheith ann le haghaidh tréimhsí gairide agus cinnteoidh an fhoireann tionscadail go dtabharfar fógra 48 n-uaire ar a laghad do chustaiméirí roimh aon bhristeacha sa soláthar uisce atá beartaithe.

Tuigimid go bhféadfadh an cineál oibre seo a bheith mí-oiriúnach agus déanfaidh na buíonta oibreacha a seacht ndícheall chun aon chur isteach mar thoradh ar na hoibreacha riachtanacha sin a íoslaghdú.

Will customers be affected by the works?

Areas of work will be limited to short sections to minimise impact on customers. For the safe delivery of works, a road closure will be in place along the L52018 on a phased basis, with the road closure moving concurrently with the works. Local traffic management will be in place. Local and emergency traffic will always be maintained.

The works may involve some short-term water interruptions and the project team will ensure that customers are given a minimum of 48 hours’ notice prior to any planned water interruptions.

We understand that this type of work can be inconvenient and works crews will make every effort to minimise any disruption these necessary works cause.