D’fhoilsigh Uisce Éireann an chéad Phlean Náisiúnta um Bainistíocht Sloda Fuíolluisce (NWSMP) ina ndéantar breac-chuntas ar a straitéis chun sloda fuíolluisce a bhainistiú thar an gcéad 25 bliain eile.

Leagtar amach cur chuige caighdeánaithe ar fud na tíre san NWSMP lena chinntiú go ndéantar sloda fuíolluisce cóireáilte ar fud na tíre a bhainistiú, a stóráil, a iompar go héifeachtúil agus a athúsáid nó a dhiúscairt ar mhodh inbhuanaithe, chun tairbhe an phobail agus an chomhshaoil ina bhfuilimid ag maireachtáil.

Féach an Plean Náisiúnta um Bainistíocht Sloda Fuíolluisce.

Tá bróisiúr faisnéise ina ndéantar achoimre ar na príomhbhearta san NWSMP ar fáil anseo

NWSMP Project Roadmap

Measúnacht Timpeallachta agus Comhairliúchán

 Rinneadh Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) agus Measúnú Oiriúnachta (MO) i gcomhréir le forbairt an NWSMP. Bhí an pobal i gcoitinne, páirtithe leasmhara agus comhlachtaí reachtúla rannpháirteach i bhforbairt an NWSMP mar chuid den phróiseas MST agus MO trí chomhairliúchán poiblí ag na céimeanna tábhachtacha, lena n-áirítear:

Comhairliúchán 1

Comhairliúchán poiblí neamhreachtúil sé seachtaine ina lorgaíodh aiseolas ar Thuarascáil Scópála MST don NWSMP chun scóip agus leibhéal na sonraí agus na faisnéise atá le cur sa tuarascáil um chomhshaol a chinneadh (Bealtaine-Meitheamh 2015).  Tá Tuarascáil Scópála MST an NWSMP agus Tuarascáil Chomhairliúchán 1 ar fáil le breathnú orthu nó lena n-íoslódáil ar na naisc seo a leanas:

Tuarascáil Scópála MST don NWSMP

Tuarascáil Chomhairliúchán 1 an NWSMP

Comhairliúchán 2

Comhairliúchán poiblí reachtúil ocht seachtaine ina lorgaíodh aiseolas maidir leis an Dréacht-NWSMP agus an Tuarascáil um Chomhshaol MST agus an Ráiteas Tionchair Natura lena mbaineann (RTN) (Márta - Bealtaine 2016).  Tá na tuarascálacha um chomhshaoil a bhaineann leis an Dréacht-NWSMP ar fáil le breathnú orthu nó lena n-íoslódáil ar na naisc seo a leanas: 

Tuarascáil um Chomhsaoil MST ar an Dréacht-NWSMP

Ráiteas Tionchair Natura ar an Dréacht-NWSMP

Tuarascáil Chomhairliúchán 2 an NWSMP

Rinne an fhoireann tionscadail an t-aiseolas ar fad a fuarthas le linn na gcomhairliúchán poiblí a athbhreithniú agus cuireadh aiseolas ábhartha isteach san NWSMP deiridh.

Déantar breac-chuntas sa Ráiteas MST ar an dóigh a ndearnadh breithnithe comhshaoil a chomhtháthú san NWSMP agus an dóigh a raibh tionchar ag na comhairliúcháin ar fhorbairt an NWSMP. Tá an Ráiteas MST agus an RTN ar fáil le breathnú orthu nó lena n-íoslódáil ar na naisc seo a leanas: 

An Ráiteas um Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) don NWSMP

Ráiteas Tionchair Natura chun tacú leis an Measúnú Oiriúnachta don NWSMP

 

Cad é an chéad rud eile?

Straitéis 25 bliain is ea an NWSMP ar a ndéanfar athbhreithniú gach cúig bliana.  Déanfar an NWSMP reatha a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le dáta in 2021.  Déanfar na gníomhartha agus na cuspóirí arna leagan amach san NWSMP a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le dáta in 2021.  Déanfar na gníomhartha agus na cuspóirí arna leagan amach san NWSMP a forbraíodh in 2016 a athbhreithniú agus tomhaisfear an dul chun cinn.  Iarrfar aiseolas sa phlean athbhreithnithe le linn a fhorbartha sula nglacfar é. 

Ba mhaith le hUisce Éireann buíochas a ghabháil dóibh siúd go léir a bhí bainteach le forbairt an NWSMP. 

Back to the top