Plean is ea é chun soláthar uisce atá slán, sábháilte, iontaofa a chur ar fáil dár gcustaiméirí sna 25 bliain atá romhainn, gan dochar a dhéanamh don timpeallacht.

Is é is cuspóir leis an bPlean a leagan amach conas a sholáthróidh Uisce Éireann uisce óil, agus conas a fhreastalóidh sé ar an éileamh air sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma. Glactar san áireamh chomh maith sa phlean an dochar a dhéanfadh a leithéid d’obair don timpeallacht a íoslaghdú.

Tá comhairliúchán poiblí idir lámha faoi láthair maidir le Tuarascáil Scóipe na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta (MST) a bhaineann leis an bPlean. Leanfaidh sé ar aghaidh go dtí an Aoine, an 22ú Nollaig, 2017.

Cad é an cur chuige chun an plean a chur le chéile?

 • Ceantair a aithint a bhfuil baol iontu faoi láthair, nó a mbeidh baol iontu san am atá le teacht, go mbeidh easpa soláthar uisce ann, agus na gnáthdhálaí aimsire agus an adhaimsir a ghlacadh san áireamh.
 • Measúnú a dhéanamh ar an éileamh reatha ar uisce agus ar an éileamh sa todhchaí ag lucht tí, lucht gnó, lucht feirmeacha agus lucht tionsclaíochta.
 • Smaoineamh ar thionchar an athrú aeráide ar acmhainní uisce na hÉireann.
 • Plean Triomaigh a fhorbairt ina moltar na bearta a bheidh le cur i gcrích roimh thriomach agus i gcaitheamh triomaigh.
 • Plean a fhorbairt ina leagtar amach an dóigh a láimhseálfaimid ábhar a tháirgfear mar thoradh ar uisce óil a chóireáil.
 • Roghanna a aithint, a fhorbairt agus a mheasúnú le déileáil le haon easnamh sa soláthar uisce a bheadh ann.
 • Infhaighteacht acmhainní uisce ar leibhéal náisiúnta a mheasúnú (lochanna, aibhneacha agus screamhuisce).

Beidh comhairliúcháin phoiblí mar ghné lárnach san iarracht lena chinntiú go mbíonn deis ag páirtithe leasmhara agus ag an bpobal a bheith páirteach i bhforbairt an Phlean.

Tá an Plean faoi réir Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) de réir Threoir MST an Aontais Eorpaigh (AE) (2001/42/EC).  Tá sé faoi réir Mheasúnacht Oiriúnachta (de réir Threoir an AE maidir le Gnáthóga) freisin. Rachfar i mbun comhairliúcháin maidir leis na tuarascálacha bainteacha timpeallachta chomh maith.

Measúnacht Timpeallachta agus Comhairliúchán

Déanfar an Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) agus an Mheasúnacht Oiriúnachta (MO) de réir mar atá an Plean á fhorbairt. Mar chuid den MST agus den MO, cuirfear cuireadh roimh an bpobal, roimh pháirtithe a bhfuil spéis acu san ábhar agus roimh na húdaráis timpeallachta a bheith páirteach i bhforbairt an Phlean. Déanfar é sin trí chomhairliúchán poiblí a eagrú ag pointí tábhachtacha sa phróiseas, de réir mar atá leagtha amach sa Léarscáil don Chomhairliúchán maidir leis an bPlean.

 

Comhairliúchán 1

Tá Comhairliúchán Poiblí maidir le forbairt na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta agus na Measúnachta Oiriúnachta idir lámha faoi láthair. Mairfidh an comhairliúchán poiblí 6 seachtaine, suas go dtí an Aoine, an 22ú Nollaig, 2017. Is féidir leat amharc ar Thuarascáil Scóipe an MST i rith na tréimhse sin.

Tá eolas breise nach bhfuil i dTuarascáil Scóipe an MST á lorg againn ag an bpointe seo, mar aon le tuairimí agus moltaí ar bith eile. Amharc ar an mbileog eolais faoin bPlean.

Cuirfimid fáilte roimh aon aiseolas a sheolfar chugainn faoin Aoine, an 22ú Nollaig, 2017. Le bheith páirteach sa chomhairliúchán, cuir d’aiseolas agus tuairimí chugainn ar cheann ar bith de na dóigheanna seo a leanas:

Ríomhphost: nwrp@water.ie

Tríd an bPost: An Plean Náisiúnta Acmhainní Uisce, Uisce Éireann, Teach Colvill, 24-26 Sráid Talbot, Baile Átha Cliath 1

Tá na ceisteanna seo a leanas curtha ar fáil mar threoir duit agus d’aighneacht á scríobh agat:

 1. An bhfuil moltaí ar bith agat ar chóir d’Uisce Éireann iad a thabhairt san áireamh, dar leat, agus an Plean Náisiúnta Acmhainní Uisce á ullmhú aige?
 2. Tá cuspóirí an Phlean leagtha amach i gCuid 2.1 i gCaibidil 2 de Thuarascáil Scóipe an MST. An bhfuil aon rud le rá agat faoi na cuspóirí seo?
 3. Tá athbhreithniú déanta ag Uisce Éireann i gCaibidil 3 de Thuarascáil Scóipe an MST ar phleananna, ar pholasaithe agus ar chláir a bhaineann leis an bPlean. An bhfuil pleananna, polasaithe nó cláir ar bith eile ann ar chóir iad a chur san áireamh?
 4. Tá na dálaí reatha bonnlíne timpeallachta agus treochtaí sa todhchaí leagtha amach i gCaibidil 4 de Thuarascáil Scóipe an MST. Tá achoimre ar na saincheisteanna timpeallachta le fáil in Tábla 4.4. An bhfuil rud ar bith le rá agat faoi na saincheisteanna seo?
 5. Tá na cuspóirí timpeallachta a bheidh in úsáid leis an bPlean a mheasúnú agus na héifeachtaí féideartha a bheadh aige ar an timpeallacht leagtha amach i gCaibidil 5 de Thuarascáil Scóipe an MST. Tá achoimre in Tábla 5.1 ar na cuspóirí seo. An bhfuil rud ar bith le rá agat faoi na cuspóirí seo?
 6. Cad é do rogha modh teagmhála le go gcoinneoidh Uisce Éireann ar an eolas thú de réir mar a dhéantar dul chun cinn i dtaca leis an bPlean?

Ní chuirfear freagra indibhidiúil chuig aon duine maidir le haighneachtaí, ach beidh freagra achoimreach le fáil i dTuarascáil Chomhairliúcháin a fhoilseofar anseo nuair a bheidh an comhairliúchán thart.

Déanfar athbhreithniú ar na haighneachtaí uile a chuirfear isteach maidir le Tuarascáil Scóipe an MST agus cuirfear aiseolas ábhartha sna tuarascálacha timpeallachta agus sa Dréachtphlean Náisiúnta Acmhainní Uisce, de réir mar is cuí. Ní bheidh aon ainm luaite le haighneachtaí ó dhaoine aonair, ach beidh eagrais luaite lena n-aiseolas siúd.

Na céad chéimeanna eile

Foilseofar an Plean deiridh in 2018. Ina dhiaidh sin, déanfaidh Uisce Éireann athbhreithniú agus nuashonrú ar an bPlean gach cúig bliana ar a laghad. San athbhreithniú sin, déanfar measúnú ar ghníomhartha agus ar chúspóirí an chéad Phlean agus déanfar moltaí i dtaca le cuir chuige nua nó nuashonraithe. Agus an plean athbhreithnithe agus na tuarascálacha timpeallachta bainteacha á gcur le chéile, cuirfear fáilte roimh aiseolas arís sula gcuirfear an plean i bhfeidhm.

Déan teagmháil linn

Tá an fhoireann atá ag obair ar an bPlean tiomanta d’eolas a chomhroinnt le páirtithe leasmhara de réir mar a dhéanfar dul chun cinn. Tá seirbhís eolais ar leith bunaithe trínar féidir leis an bpobal agus le páirtithe a bhfuil spéis acu sa scéal teagmháil a dhéanamh leo. Seo iad na sonraí teagmhála:

 • Ríomhphost: nwrp@water.ie
 • Tríd an bPost: An Plean Náisiúnta Acmhainní Uisce, Uisce Éireann, Teach Colvill, 24-26 Sráid Talbot, Baile Átha Cliath 1
Back to the top