Ár líonra a fheabhsú

Tá uisce ar cheann de na hacmhainní is luachmhaire atá againn. Tá tionchar mór imeartha aige orthu seo: ár dtírdhreach a mhúnlú, láthair ár gcathracha a chinneadh, ár sláinte a chosaint agus ár bhforbairt gheilleagrach in Éirinn a spreagadh. Tá líonra uisce na hÉireann ag freastal go measartha maith orainn le fada an lá ach tá dúshláin mhóra roimhe anois.

 Plean straitéiseach le haghaidh seirbhísí uisce

Plean straitéiseach le haghaidh seirbhísí uisce

D’fhoilsigh Uisce Éireann an Plean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce, an chéad phlean comhtháite náisiúnta de chuid na hÉireann le haghaidh seirbhísí uisce a sholáthar. Leis an bplean, soláthraítear líonra uisce agus fuíolluisce atá bunathraithe chun feabhais duit, rud a fhágann go bhfuil cáilíocht an uisce níos fearr agus go bhfuil an chóireáil fuíolluisce níos sábháilte.  

 

Amharc ar an bplean

Bainistíocht sloda

D’fhoilsigh Uisce Éireann an chéad Phlean Náisiúnta um Bainistíocht Sloda Fuíolluisce (NWSMP). Leagtar amach sa phlean straitéis Uisce Éireann le haghaidh sloda fuíolluisce a bhainistiú sna 25 bliana atá le teacht. Leagtar cur chuige caighdeánaithe náisiúnta amach sa Phlean Náisiúnta um Bainistíocht Sloda Fuíolluisce chun a chinntiú go ndéantar sloda fuíolluisce cóireáilte i ngach áit sa tír a bhainistiú, a stóráil, a iompar agus a athúsáid/a dhiúscairt go héifeachtach ar bhealach inbhuanaithe atá le leas an phobail agus na timpeallachta ina gcónaímid. 

Tuilleadh eolais

Luaidhe in uisce óil

Tá rioscaí do shláinte an phobail ag baint le luaidhe in uisce óil a ól. Tá Uisce Éireann ag déanamh a sheacht ndícheall cáilíocht agus soláthar ár n-uisce a fheabhsú, lena n-áirítear dul i ngleic le fadhbanna náisiúnta amhail an tionchar atá ag píobáin luaidhe ar an uisce óil. Baintear úsáid as luaidhe chun cadhnraí, ábhar dín agus táirgí miotail amhail píobáin agus sádar (a úsáidtear le haghaidh píobáin a cheangal) a dhéanamh. Is é cuspóir deiridh Uisce Éireann ná na píobáin luaidhe ar fad ar dóigh dóibh uisce a sholáthar lena ól a bhaint. 

Tuilleadh eolais

Soláthar Uisce

Tá gá práinneach ann le foinse nua soláthair uisce a chur ar fáil do Réigiún an Oirthir agus do Réigiún an Láir Tíre. Is é atá sa tionscadal soláthar uisce ná an chéad mhór-uasghrádú cuimsitheach atá á dhéanamh ar bhonneagar na hÉireann le breis agus 80 bliain anuas. Cuid thábhachtach de shainchúram náisiúnta foriomlán Uisce Éireann is ea córas inbhuanaithe athléimneach soláthair uisce a shainaithint agus a sholáthar, ar córas é lena bhfreastalófar ar na riachtanais teaghlaigh, tráchtála agus thionsclaíocha a bheidh ag breis agus 40% de dhaonra na hÉireann sa saol atá romhainn.

Tuilleadh eolais

Ár líonra a bhunathrú chun feabhais

Bímid i mbun oibre chun seirbhísí uisce agus fuíolluisce a fheabhsú fud fad na tíre. Rud coitianta ar fud seirbhísí uisce na hÉireann iad rátaí arda ligin, caighdeáin éagsúla cháilíocht uisce agus bristeacha sa soláthar uisce. Rachaidh ár dtionscadail chun tairbhe do theaghlaigh agus do ghnóthais trí cháilíocht an uisce a fheabhsú, slándáil an tsoláthair a chinntiú agus ligean uisce a laghdú. Féach ár dtionscadail uisce agus fuíolluisce chun a fháil amach cé na feabhsuithe atá á ndéanamh againn i do cheantar.

Amharc ar an léarscáil

Back to the top