Príomhthionscadal Draenála Chuan Íochtarach Chorcaí

Trí cháilíocht uisce Chuan Íochtarach Chorcaí a fheabhsú, cabhrófar linn geilleagar, pobal agus timpeallacht na háite a chosaint.

Amharc ar an tionscadal

Tionscadail arb é is aidhm dóibh seirbhísí níos fearr uisce a fhorbairt

Idir bhailte tuaithe cois farraige agus chathracha móra na hÉireann, tá cuspóir amháin ag gach ceann dár dtionscadail, is é sin, na seirbhísí uisce agus fuíolluisce a fhaigheann tú a fheabhsú. Féach ár dtionscadail thíos chun a fháil amach cad atá ar bun againn i do cheantar.

Ár bpleananna don todhchaí

D’fhoilsigh Uisce Éireann an chéad phlean comhtháite náisiúnta riamh de chuid na hÉireann le haghaidh seirbhísí uisce a sholáthar chun a chinntiú go bhfuil timpeallacht againn a chosnaítear ar an tionchar atá ag scaoileadh fuíolluisce agus go bhfuil córais éifeachtúla nua-aimseartha againn lena bhfreastalaítear ar riachtanais chustaiméirí, lena gcuirtear le fás geilleagrach agus forbairt gheilleagrach agus lena gcuirtear luach ar airgead ar fáil.

Bainistíocht uisce óil agus fuíolluisce shábháilte

Seirbhís do chustaiméirí

An comhshaol a chosaint agus a fheabhsú

Infheistiú i bhfás sóisialta agus geilleagrach

Back to the top