Irish Water, working in partnership with Donegal County Council, is commencing works to replace 724 metres of old and damaged water pipes in Calheam/An Sruthán. The mains are being replaced with new high density polyethylene (plastic) pipes, which will reduce water supply disruptions for customers in the area.

The mains that are being replaced are located along the L-1113-2. The works will be carried out on behalf of Irish Water by Farrans Construction Ltd and are expected to be completed by November 2020.

This project is one example of how Irish Water is working in partnership with Donegal County Council to reduce leaks every day. Fixing leaks can be complicated with over 63,000 km of water pipe in Ireland. Most leaks aren’t visible, resulting in precious water being lost but we are making progress. In 2018 the rate of leakage nationally was 46%, by the end of 2019 it was 42% and we are currently on course to achieving a national leakage rate of 38% by 2021.

Commenting on the project Declan Cawley, Irish Water said: “To facilitate the safe delivery of the works, there will be some short-term local road closures and traffic management in place during delivery. The community will be notified of this in advance. Alternative routes will be available, and diversions will be clearly sign-posted. Local and emergency access will be maintained at all times.

The works may involve some short-term water shut offs and the project team will ensure that customers are given a minimum of 48 hours’ notice prior to any planned water shut offs. We understand that this type of work can be inconvenient, and crews will make every effort to minimise any disruption these necessary works cause. We would like to thank customers in advance for their cooperation and patience while we complete this essential work.

Declan added, “This watermains replacement work in Calheam/ An Sruthàn is part of a significant investment by Irish Water to upgrade the water network across Falcarragh-Gortahork. Indeed, three other areas are set to benefit from watermains replacement works in Falcarragh-Gortahork later this year including Curransport, Derryconnor and Ardsbeg.

Customers can phone Irish Water on 1850 278 278 if they have any questions about the project or check out the Supply and Service Updates section of the Irish Water website for regular updates.

The National Leakage Reduction Programme helps provide a more reliable water supply to Irish communities by reducing high levels of leakage and improving water quality. Its delivery represents an investment of over €500 million between 2017 and 2021 to reduce leakage and replace old pipes on the water network.

Irish Water continues to work at this time with our Local Authority partners, contractors and others to safeguard the health and well-being of both staff and the public and to ensure the continuity of critical drinking water and wastewater services. Irish Water would like to remind people to follow the HSE COVID-19 advice and ensure frequent handwashing.

For more information on reducing leaks visit the National Leakage Reduction Programme section of our website.

Ag obair dó i gcomhpháirt le Comhairle Contae Dhún na nGall, tá Uisce Éireann ag tosú oibreacha chun 724 mhéadar de sheanphíobáin dhamáistithe uisce i gceantar Chalhaem agus an tSrutháin a athsholáthar. Tá píobáin (phlaisteacha) phoileitiléine ard-dlúis á gcur in áit na bpríomhphíobán, rud ar dá bharr a laghdófar an cur isteach ar an soláthar uisce do chustaiméirí sa cheantar.

Is lonnaithe feadh an bhóthair L-1113-2 atá na príomhphíobáin atá á n-athsholáthar. Déanfaidh Farrans Construction Ltd na hoibreacha thar ceann Uisce Éireann agus meastar go gcuirfear i gcrích iad faoi mhí na Samhna 2020.

Níl sa tionscadal seo ach sampla amháin den dóigh a bhfuil Uisce Éireann ag obair i gcomhpháirt le Comhairle Contae Dhún na nGall chun ligean a laghdú gach lá. Obair chasta atá i gceist le ligean a dheisiú toisc gurb ann do bhreis agus 63,000 km de phíobáin uisce in Éirinn. Ní féidir an chuid is mó den ligean a fheiceáil, rud a fhágann go gcailltear uisce luachmhar. Tá dul chun cinn á dhéanamh againn, áfach. Sa bhliain 2018, b’ionann agus 46% an ráta náisiúnta ligin. Faoi dheireadh na bliana 2019, b’ionann é agus 42% agus táimid ar an mbóthar ceart le haghaidh ráta náisiúnta ligin atá cothrom le 38% a bhaint amach faoin mbliain 2021.

Ag labhairt dó faoin tionscadal, dúirt Declan Cawley ó Uisce Éireann: “Ar mhaithe le soláthar sábháilte na n-oibreacha a éascú, dúnfar roinnt bóithre áitiúla agus beidh bearta bainistíochta tráchta ar bun ar bhonn gearrthéarmach le linn na n-oibreacha. Cuirfear an pobal ar an eolas faoi sin roimh ré. Beidh bealaí malartacha ar fáil agus cuirfear comharthaí suas chun na malairtí slí a leagan amach go soiléir. Coimeádfar rochtain áitiúil agus éigeandála ar bun i gcónaí.

D’fhéadfadh go gcuirfí an t-uisce as ar feadh tréimhsí gairide le linn na n-oibreacha. Cinnteoidh an fhoireann tionscadail go dtabharfar fógra do chustaiméirí faoi aon chur as beartaithe 48 n-uaire an chloig ar a laghad roimh ré. Tuigimid gur féidir leis an gcineál sin oibre bheith míchaoithiúil agus déanfaidh na foirne a ndícheall laghdú a dhéanamh ar aon chur isteach a eascraíonn as na hoibreacha riachtanacha seo. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil roimh ré le custaiméirí as a gcuid comhair agus foighne le linn dúinn an obair bhunriachtanach seo a chur i gcrích.

Dúirt Declan freisin: “Is é atá san obair athsholáthair phríomhphíobán i gceantar Chalhaem agus an tSrutháin ná cuid d’infheistíocht mhór atá á déanamh ag Uisce Éireann chun an líonra uisce a uasghrádú ar fud cheantar an Fháil Charraigh agus Ghort an Choirce. Go deimhin, rachaidh na hoibreacha athsholáthair phríomhphíobán chun tairbhe do chodanna eile de cheantar an Fháil Charraigh agus Ghort an Choirce níos moille sa bhliain, amhail Port Uí Chuireáin, Doire Chonaire agus an Ardaidh Bheag.

Is féidir le custaiméirí glao a chur ar Uisce Éireann ar 1850 278 278 má bhíonn aon cheisteanna acu faoin tionscadal nó is féidir leo dul chuig an rannán Supply and Service Updates ar shuíomh Gréasáin Uisce Éireann chun an t-eolas is deireanaí a fháil.

Cabhraíonn an Clár Náisiúnta um Ligean a Laghdú le soláthar uisce níos iontaofa a sholáthar do phobail na hÉireann trí ardleibhéil ligin a laghdú agus trí fheabhas a chur ar cháilíocht an uisce. Is é atá i soláthar an Chláir ná infheistíocht is fiú níos mó ná €500 milliún idir 2017 agus 2021 i ligean a laghdú agus i seanphíobáin a athsholáthar ar an líonra uisce.

Tá Uisce Éireann ag leanúint ar aghaidh ag obair lenár gcomhpháirtithe Údaráis Áitiúil, le conraitheoirí agus le daoine eile chun sláinte agus folláine ár bhfoirne agus an phobail araon a chosaint agus chun leanúnachas na seirbhísí ríthábhachtacha uisce agus fuíolluisce a chinntiú. Ba mhaith le hUisce Éireann a mheabhrú do dhaoine gur cheart dóibh cloí leis an gcomhairle ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le COVID-19 agus a lámha a ní go rialta.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le ligean a laghdú, téigh chuig leathanach ár gCláir náisiúnta um Ligean a Laghdú ar ar shuíomh Gréasáin Uisce Éireann.

Donegal

Back to the top