Project will end the discharge of untreated wastewater to Galway Bay

Irish Water has submitted a planning application to Galway County Council for the construction of a new wastewater treatment plant at the site of the existing Údarás na Gaeltacha wastewater treatment plant in Spiddal. The new plant will serve a population equivalent of 1,000 people to accommodate an increase in the local population and facilitate future growth in the area. Once operation the plant will enhance Spiddal’s amenity value by acting as a platform for social and economic development.

What does the planning application include?

The application includes a new below-ground pumping station including pumps, mechanical plant and a storm water storage tank located in the green area in front of the Craft Village with a rising main to the new wastewater treatment plant; a pipeline to bring untreated wastewater to the new wastewater treatment plant; and a new treated wastewater pipeline to discharge treated wastewater from the new wastewater treatment plant to the existing marine outfall.

If granted, the new plant will end the discharge of untreated wastewater to Galway Bay by ensuring all wastewater receives appropriate treatment. This unacceptable practice is unsustainable and threatens water quality as well as the amenity value of the coastal waters around Spiddal. A functioning modern wastewater treatment plant does not produce any notable noise or odours.

At an information event in April, Irish Water unveiled its plans to stop the discharge of the equivalent of 600 wheelie bins of untreated wastewater into Galway Bay each day.

Improved water quality

The provision of wastewater treatment for Spiddal will mean improved water quality of bathing waters at Trá na mBan and Céibh na Spidéil. The project will assist with ensuring that the water quality standards set out in relevant legislation will be achieved.

You can contact our customer care helpline on 1850 278 278 or email GalwayUWW@water.ie if you have any queries or would like to report any issues during construction.

Subject to planning permission being granted, works on this necessary project could commence in 2019 with a completion date expected in 2021.

This project forms part of Irish Water’s investment plan. Works have been prioritised to address the most critical issues in line with commitments outlined in Irish Water’s Business Plan. Delivery of the business plan will involve a €5.5 billion investment in capital spending on drinking water and wastewater quality and capacity and new infrastructure up to 2021.

Our Projects and Plans

For more information on how we are improving our water and wastewater network aross the country, visit our Projects and Plans page.

Cuireann Uisce Éireann iarratas pleanála isteach ar ionad cóireála fuíolluisce an Spidéil, rud lena gcuirfear deireadh le fuíolluisce neamhchóireáilte a scaoileadh isteach i gCuan na Gaillimhe

Chuir Uisce Éireann iarratas pleanála isteach chuig Comhairle Contae na Gaillimhe ar ionad cóireála fuíolluisce nua a thógáil ag láithreán reatha ionad cóireála fuíolluisce Údarás na Gaeltachta ar an Spidéal. Leis an ionad nua, freastalófar ar dhaonra atá coibhéiseach le 1,000 duine chun freastal ar mhéadú sa daonra áitiúil agus chun fás amach anseo a éascú sa limistéar. A luaithe atá sé i mbun oibre, cuirfidh an t-ionad feabhas ar luach taitneamhachta an Spidéil trí ghníomhú mar ardán le haghaidh forbairt shóisialta agus gheilleagrach.

Ar áireamh san iarratas tá stáisiún caidéalúcháin nua faoi thalamh a chuimseoidh caidéil, gléasra meicniúil agus umar stórála uisce stoirme a bheidh lonnaithe sa limistéar glas os comhair an tSráidbhaile Ceardaíochta, áit a mbeidh príomhphíobán aníos ann leis an ionad cóireála fuíolluisce nua; píblíne lena n-iomprófar fuíolluisce neamhchóireáilte chuig an ionad cóireála fuíolluisce nua; agus píblíne fuíolluisce chóireáilte nua lena scaoilfear fuíolluisce cóireáilte ón ionad cóireála fuíolluisce nua chuig an sruth éalaithe muirí atá ann cheana.

Má dheonaítear an t-ionad nua, cuirfear deireadh le fuíolluisce neamhchóireáilte a scaoileadh isteach i gCuan na Gaillimhe. Déanfar an méid sin trína chinntiú go gcóireálfar an fuíolluisce ar fad go cuí. Ní inbhuanaithe atá an cleachtas do-ghlactha sin agus cuireann sé cáilíocht an uisce agus luach taitneamhachta na n-uiscí cósta timpeall an Spidéil i mbaol. Ní thagann torann ná boladh suntasach ar bith as ionad cóireála fuíolluisce nua-aimseartha atá ag feidhmiú go maith.

Ag ócáid faisnéise i mí Aibreáin, d’fhoilsigh Uisce Éireann a phleananna le haghaidh deireadh a chur le méid fuíolluisce neamhchóireáilte atá cothrom le toilleadh 600 araid rothaí a scaoileadh isteach i gCuan na Gaillimhe gach lá.

Is é an toradh a bheidh ar chóireáil fuíolluisce a sholáthar don Spidéal go gcuirfear feabhas ar cháilíocht fheabhsaithe uisce na n-uiscí snámha ag Trá na mBan agus ag Céibh an Spidéil. Cabhróidh an tionscadal lena chinntiú go mbainfear amach na caighdeáin cháilíochta uisce a leagtar amach sa reachtaíocht ábhartha.

Is féidir le custaiméirí dul i dteagmháil le líne chabhrach Uisce Éireann do chúram custaiméirí ach glao a chur ar 1850 278 278 nó ríomhphost a sheoladh chuig GalwayUWW@water.ie má bhíonn aon cheisteanna acu nó má bhíonn fonn orthu aon fhadhbanna a thuairisciú le linn na tógála.

Faoi réir cead pleanála a dheonú, d’fhéadfadh go gcuirfí tús leis an tionscadal riachtanach seo sa bhliain 2019 agus meastar go gcuirfear i gcrích é sa bhliain 2021.

Cuid de phlean infheistíochta Uisce Éireann is ea an tionscadal seo. Cuireadh oibreacha in ord tosaíochta chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna is criticiúla, ar aon dul leis na gealltanais atá leagtha amach i bPlean Gnó Uisce Éireann. Is é a bheidh i gceist le soláthar an phlean gnó ná infheistíocht €5.5 billiún i gcaiteachas caipitil ar cháilíocht agus acmhainn an uisce óil agus an fhuíolluisce agus ar bhonneagar nua go dtí an bhliain 2021.

Galway

Back to the top