Part of national Leakage Reduction Programme

Irish Water, working in partnership with Galway County Council, has commenced works in Carraroe to improve water supply, water pressure and reduce leakage to benefit local residents and businesses.

These water mains renewal works involve the decommissioning and replacement of old and damaged pipes with modern, high density polyethylene (plastic) pipes.

The works are part of Irish Water’s National Leakage Reduction Programme which will reduce the high level of leakage across the country by fixing or replacing ageing water mains over the next four years. This contract is being carried out by Farran’s Construction Limited and will take approximately 5 months to complete. Once complete customers will experience a more secure water supply.

First section of work will take place in Muckinagh

Explaining further what’s involved, Irish Water’s Leakage Reduction Programme Regional Lead Dave Murphy, said “The first section of work is taking place in Muckinagh and is due to be complete in September. Following on from this the second stage will commence just before the bridge as you enter Ross Island and will take approximately two months to complete.

Areas of work will be limited to short sections to minimise impact on customers. The works may involve some short-term water shut offs and the project team will ensure that customers are given a minimum of 48 hours’ notice prior to any planned water shut offs.’’

‘’Traffic management will be in place during this time. Local and emergency traffic will be maintained at all times. We understand that this type of work can be inconvenient and works crews will make every effort to minimise any disruption these necessary works cause.’’

Residents and businesses in the areas to benefit from the planned improvements have been notified and customers can phone Irish Water on Callsave 1850 278 278 if they have any questions about the project.

Water Supply Updates

Irish Water regrets any inconvenience these essential works may cause. Details of work in the area will be updated regularly on the Water Supply Updates.

For more information, visit our Leakage Reduction Programme section. 

This project forms part of Irish Water’s investment plan. Works have been prioritised to address the most critical issues in line with commitments outlined in Irish Water’s Business Plan. Delivery of the business plan will involve a €5.5 billion investment in capital spending on drinking water and wastewater quality and capacity and new infrastructure up to 2021. This plan includes an investment in leakage reduction and water quality initiatives, called the Leakage Reduction Programme, which will see an investment of €512 million during the period to 2021. These works are vital to ensuring a clean, safe and reliable public water supply to support our growing population and economy.

Leis na píobáin uisce nua-aimseartha nua ar an gCeathrú Rua, cuirfear feabhas ar bhrú agus ar shlándáil an tsoláthair do chónaitheoirí agus do ghnóthais de bharr infheistíocht Uisce Éireann

Ag obair dó i gcomhpháirt le Comhairle Contae na Gaillimhe, tá tús curtha ag Uisce Éireann le hoibreacha ar an gCeathrú Rua ar mhaithe leis an soláthar uisce agus an brú uisce a fheabhsú agus ligean a laghdú chun dul chun tairbhe do chónaitheoirí agus gnóthais áitiúla.

Is é atá i gceist leis na hoibreacha athnuachana príomhphíobán uisce ná na seanphíobáin dhamáistithe atá ann cheana a dhíchoimisiúnú agus píobáin (phlaisteacha) phoileitiléine ard-dlúis nua-aimseartha a chur ina n-ionad. 

Tá na hoibreacha mar chuid de Chlár Náisiúnta Uisce Éireann um Ligean a Laghdú, rud lena laghdófar an t-ardleibhéal ligin ar fud na tíre ach sean-phríomhphíobáin uisce a dheisiú nó a athsholáthar sna ceithre bliana romhainn. Tá an conradh sin á chomhlíonadh ag Farran’s Construction Limited agus tógfaidh sé thart ar 5 mhí chun é a chur i gcrích. Ar an gclár a chur i gcrích, beidh soláthar uisce níos sábháilte ag custaiméirí.

Ag tabhairt tuilleadh mínithe dó ar a bhfuil i gceist leis, dúirt Dave Murphy, Ceann Réigiúnach Chlár Uisce Éireann um Ligean a Laghdú: “Is i Muiceanach atá an chéad chéim den obair á déanamh. Meastar go gcuirfear i gcrích í i mí Mheán Fómhair. Ina dhiaidh sin, cuirfear tús leis an dara céim pas beag roimh an droichead ar an mbóthar isteach chuig Oileán an Rois agus tógfaidh sé thart ar dhá mhí chun í a chur i gcrích. 

“Teorannófar limistéir oibre do chodanna gairide chun an tionchar ar chustaiméirí a íoslaghdú. D’fhéadfadh go gcuirfí an t-uisce as ar feadh tréimhsí gairide le linn na n-oibreacha. Cinnteoidh an fhoireann tionscadail go dtabharfar fógra do chustaiméirí faoi aon chur as beartaithe 48 n-uaire ar a laghad roimh ré.’’

“Beidh bainistíocht tráchta i bhfeidhm le linn na tréimhse sin. Coimeádfar trácht áitiúil agus éigeandála ar bun i gcónaí. Tuigimid gur féidir leis an gcineál sin oibre bheith míchaoithiúil agus déanfaidh na foirne oibreacha a ndícheall laghdú a dhéanamh ar aon chur isteach a eascraíonn as na hoibreacha riachtanacha seo.”
Tugadh fógra do na cónaitheoirí agus na gnóthais sna ceantair a bhainfidh tairbhe as na feabhsuithe beartaithe. Is féidir le custaiméirí glao a chur ar Uisce Éireann ar Ghlao sábhála 1850 278 278 má bhíonn aon cheisteanna acu faoin tionscadal.

Ba mhaith le hUisce Éireann a leithscéal a ghabháil roimh ré as aon mhíchaoithiúlacht a eascraíonn as na hoibreacha riachtanacha seo. Tabharfar an t-eolas is deireanaí faoin obair atá ar siúl sa cheantar ar bhonn rialta sa rannán Water Supply Updates ar shuíomh Gréasáin Uisce Éireann ag https://www.water.ie/water-supply/supply-and-service-update/ 
Tá tuilleadh faisnéise faoi Chlár Uisce Éireann um Ligean a Laghdú ar fáil ar shuíomh Gréasáin Uisce Éireann ag www.water.ie

Cuid de phlean infheistíochta Uisce Éireann is ea an tionscadal seo. Cuireadh oibreacha in ord tosaíochta chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna is criticiúla, ar aon dul leis na gealltanais atá leagtha amach i bPlean Gnó Uisce Éireann. Is é a bheidh i gceist le soláthar an phlean gnó ná infheistíocht €5.5 billiún i gcaiteachas caipitil ar cháilíocht agus acmhainn an uisce óil agus an fhuíolluisce agus ar bhonneagar nua go dtí an bhliain 2021.

Áirítear leis an bplean sin infheistíocht a dhéanamh i dtionscnaimh um ligean a laghdú agus cáilíocht an uisce, rud ar a dtugtar an Clár um Ligean a Laghdú, a n-infheisteofar €512 mhilliún ann sa tréimhse go dtí an bhliain 2021. Baineann ríthábhacht leis na hoibreacha sin chun soláthar uisce poiblí atá glan, sábháilte agus iontaofa a chinntiú chun tacú le daonra agus geilleagar méadaitheach na tíre seo. 

 

Galway

Back to the top