Works will ensure a more reliable water supply for local residents and businesses

Irish Water, working in partnership with Galway County Council, has commenced water mains replacement works in Leitir Móir to ensure a more reliable water supply for local residents and businesses.

Replacing over 1.2 kilometres of problematic water mains

The works involve the replacement of over 1.2 kilometres of problematic water mains along the R374, between the cross bridge at Leitir Móir and Muintearas, Murvagh Island. The works to replace the water mains have commenced, and are programmed to be completed in July. These works are being carried out as part of our National Leakage Reduction Programme which started in 2017 and will continue to the end of 2021 and will see over €500m invested to reduce the high leakage rate in our water network.

Works will reduce bursts and outages in the area

The replacement of this section of water main and service connections will reduce the instances of bursts and water outages in the area and will ensure a more reliable supply of water to customers and local businesses. Replacement of water mains and service connections will eliminate existing leaks and reduce the amount of clean drinking water lost into the ground. These works will also deliver cost savings by providing improved water network operation that will require less maintenance in the future.

Leakage Reduction Programme Regional Lead Dave Murphy

“The works will involve the decommissioning and replacement of 1.2km of water mains in Leitir Móir and include the laying of water service connections from the public water main in the road, to customers’ property boundaries and connecting them to the customer’s water supply. Where the existing service connections on the public side are lead these will be replaced as part of this improvement work.”

Traffic management will be in place

Areas of work will be limited to short sections to minimise impact on customers. Traffic management will be in place during this time. There may be local diversions in place for the duration of the works. Local and emergency traffic will be maintained at all times. The works may involve some short-term water shut offs and the project team will ensure that customers are given a minimum of 48 hours’ notice prior to any planned water shut offs.

More information

We understand that this type of work can be inconvenient and work crews will make every effort to minimise any disruption these necessary works cause. Residents and businesses in the areas to benefit from the planned improvements have been notified and customers can phone us on call save 1850 278 278 if they have any questions about the project.

Details of work in the area will be updated regularly on the Water Supply Updates section of our website.

Soláthar uisce níos iontaofa i ndán do chónaitheoirí Leitir Móir mar thoradh ar oibreacha athsholáthair an phríomhlíonra uisce.

Thosaigh Uisce Éireann, i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae na Gaillimhe, oibreacha athsholáthair príomhlíonra uisce i Leitir Móir chun soláthar uisce níos iontaofa a chinntiú do chónaitheoirí agus do ghnólachtaí áitiúla.

Athsholáthar a dhéanamh ar níos mó ná 1.2 ciliméadar de phríomhphíopaí uisce

Is é atá i gceist leis na hoibreacha níos mó ná 1.2 chiliméadar de phríomhlíonra lena mbaineann fadhbanna a athsholáthar feadh an R374 idir an droichead trasna ag Leitir Móir agus Muintearas, Muirbheach. Cuireadh tús leis na hoibreacha chun an príomhlíonra a athsholáthar, agus tá siad beartaithe le bheith críochnaithe i mí Iúil. Tá na hoibreacha sin á gcur chun feidhme mar chuid de Chlár Laghdaithe Sceite Náisiúnta Uisce Éireann a tosaíodh in 2017 agus a leanfar ar aghaidh leis go deireadh 2021 lena ndéanfar infheistíocht de níos mó ná €500m chun an ráta sceite ard a laghdú inár líonra uisce.

Laghdóidh na hoibreacha bpléascanna agus bristeacha sa cheantar

Trí athsholáthar na coda seo den phríomhlíonra uisce agus na naisc seirbhíse laghdófar na teagmhais de phíopaí pléasctha agus de bhristeacha sa soláthar uisce sa cheantar agus cinnteofar soláthar níos iontaofa uisce do chustaiméirí agus do ghnólachtaí áitiúla. Trí athsholáthar an phríomhlíonra uisce agus na naisc seirbhíse cuirfear deireadh leis na ligin atá ann agus laghdófar méid an uisce óil a chailltear sa talamh. Soláthrófar coigilteas costais leis na hoibreacha sin freisin trí oibriú feabhsaithe an líonra uisce óna dteastóidh cothabháil níos lú sa todhchaí.

Ceannaire Réigiúnach an Chláir Laghdaithe Sceite Dave Murphy

“Is é a bheidh i gceist leis na hoibreacha 1.2 km de phríomhlíonra uisce a dhíchoimisiúnú agus a athsholáthar i Leitir Móir agus áireofar leo naisc seirbhíse uisce a leagan síos ón bpríomhlíonra uisce poiblí sa bhóthar, chuig teorainneacha réadmhaoin na gcustaiméirí agus iad a nascadh le soláthar uisce an chustaiméara. Nuair a bhíonn na naisc seirbhíse reatha ar thaobh an phobail déanta de luaidhe, athsholáthrófar iad sin mar chuid den obair feabhsúcháin sin.”

Beidh bainistíocht tráchta i bhfeidhm

Déanfar limistéir na hoibre a theorannú do chodanna gairide d’fhonn an iarmhairt ar chustaiméirí a íoslaghdú. Beidh bainistíocht tráchta i bhfeidhm le linn na tréimhse sin. D’fhéadfadh sé go mbeidh malairtí slí áitiúla i bhfeidhm le linn na n-oibreacha. Coimeádfar trácht áitiúil agus éigeandála i gcónaí. D’fhéadfadh roinnt bristeacha sa soláthar uisce a bheith ann le haghaidh tréimhsí gairide agus cinnteoidh an fhoireann tionscadail go dtabharfar fógra 48 n-uaire ar a laghad do chustaiméirí roimh aon bhristeacha sa soláthar uisce atá beartaithe.

Tuilleadh eolais

Tuigimid go bhféadfadh an cineál oibre seo a bheith mí-oiriúnach agus déanfaidh na buíonta oibreacha a seacht ndícheall chun aon chur isteach mar thoradh ar na hoibreacha riachtanacha sin a íoslaghdú.

Cuireadh in iúl do chónaitheoirí agus do ghnólachtaí a bhainfidh leas as na feabhsúcháin atá beartaithe agus is féidir le custaiméirí glaoch ar Uisce Éireann ar uimhir Ghlao sábhála 1850 278 278 má tá aon cheisteanna acu faoin tionscadal.

Déanfar sonraí faoin obair sa cheantar a nuashonrú go rialta ar chuid Nuashonruithe faoi Sholáthar Uisce de láithreán gréasáin Uisce Éireann ag https://www.water.ie/water-supply/supply-and-service-update/.

Galway

Back to the top