Skip to main content

Bainisteoir Tionscadail - Ref No. 161IDUET23

An Ról: Bainisteoir Tionscadail

Réimse: Soláthar Bonneagair

Láthair: Ar fud na tíre - Réigiúin an Iarthuaiscirt, an Deiscirt agus an Oirthir

Tag: 161IDUET23

An dáta deiridh chun iarratais a fháíl: 04 Nollaig 2023

Tá plean suntasach infheistíochta caipitil ilbhilliún euro le soláthar ag Uisce Éireann ar fud na hÉireann. Tá an Stiúrthóireacht Soláthair Bonneagair (SSB) i gceannas ar fhoireann ildisciplíneach a oibríonn ar thionscadail bonneagair straitéisigh idir thionscadail nua agus thionscadail uasghrádaithe i gcomhar leis an tionscal uisce níos leithne. Oibríonn an fhoireann Soláthair Bonneagair trí shamhail chliste soláthair do chliaint a úsáid, bunaithe ar dhaoine cumasacha atá ag iarraidh a bheith ag obair ar phleananna agus réitigh nuálacha inbhuanaitheacha, ag úsáid dea-chleachtas oibre. Tá ár dtionscadail agus ár gcláir chaipitil ríthábhachtach chun uisce óil sábháilte agus cóireáil cheart fuíolluisce a chinntiú, rud a cheadaíonn fás agus soláthar tithíochta i gcathracha, bailte agus sráidbhailte ar fud na tíre.

Tá na foirne Soláthair Bonneagair freagrach as soláthar laethúil chlár infheistíochta SSB go sábháilte, go héifeachtach agus go tráthúil. Beidh dóigheanna oibre atá inbhuanaithe agus nuálach ina gcuid lárnach de sin. Cuireann an fhoireann tionscadail agus cláir i gcrích óna dtionscnamh tríd an tógáil go dtí a dtabhairt ar láimh, ag cinntiú go gcuireann UÉ a ghealltanais i gcrích maidir le torthaí agus táirgeacht trína gcuirtear príomh-thairbhí ar fáil don chustaiméir agus don chomhshaol. Ní mór sin a dhéanamh agus sábháilteacht á cur ag croílár an mhéid a dhéanaimid, agus go suntasach ag éisteacht le riachtanais ár gcustaiméirí agus ár ndícheall á dhéanamh chun an méid lena bhfuil siad ag súil a shárú.

Agus é/í ag tuairisciú don Bhainisteoir Cláir / Bhainisteoir Punainne, beidh sé mar ról ag an mBainisteoir Tionscadail chun díriú ar thionscadail/chláir/chonarthaí a chur i gcrích, agus úsáid á baint go príomha as comhpháirtithe seachadta slabhra soláthair UÉ. Bainfidh an ról le foireann ildisciplíneach a bhainistiú de ghnáth mar aon le hidirchaidreamh dlúth le feidhmeanna inmheánacha agus le soláthraithe seirbhíse agus páirtithe leasmhara seachtracha araon, chun seachadadh sábháilte a chinntiú, ar na caighdeáin cháilíochta riachtanacha, in am agus de réir an bhuiséid. Beidh spriocanna inbhuanaitheachta agus nuála ina gcuid ríthábhachtach de tháirgí insoláthartha tionscadal agus clár.