Skip to main content

Ceannaire Teicniúil um Eispéireas Daoine - Ref No. 144PS23

An Ról: Ceannaire Teicniúil um Eispéireas Daoine

Réimse: Daoine & Sábháilteacht-AD agus Eispéireas Daoine

Láthair: Baile Átha Cliath/Corcaigh

Tag: 144PS23

An dáta deiridh chun iarratais a fháil: 02 Deireadh Fómhair 2023

Tá an fheidhm AD & Taithí Daoine freagrach as tacaíocht straitéiseach Acmhainní Daonna a sholáthar do na haonaid ghnó trí mhúnla Comhpháirtíochta Gnó. Tacaíonn sé le cur i bhfeidhm agus le feidhmiú áitiúil beartas agus straitéis AD agus léiríonn sé riachtanais na bhfeidhmeanna gnó faoi seach do na hionaid sármhaitheasa AD, ag soláthar tacaíochta feidhmiúla tiomnaithe thar raon leathan cleachtas AD. Ina theannta sin, tá an fheidhm freagrach as Fáil & Earcaíocht Tallainne, Eispéireas Fostaithe, Ionduchtú & Straitéisí HRIS a fhorbairt agus a sheachadadh chun a áirithiú go bhfuil sí ag ailíniú agus ag comhtháthú go cuí thar AD agus Seirbhísí Idirbheart chun seachadadh cuspóirí UÉ a éascú.

Comhoibríonn an fhoireann Eispéireas Daoine leis an mBainistíocht Shinsearach AD chun ailíniú a dhéanamh ar chuspóirí, agus chun Fáil & Earcaíocht Tallainne, Eispéireas Fostaithe, Ionduchtú, Straitéisí HRIS agus Pleanáil Fórsa Saothair a fhorbairt agus a bhainistiú. Feidhmíonn an fhoireann mar chomhairleoirí straitéiseacha iontaofa agus mar shaineolaithe ábhar don fhoireann Sinsearach Ceannaireachta AD sna réimsí sin. Oibríonn an fhoireann go dlúth lenár gcomhpháirtithe i HRTS chun a áirithiú go gcuirtear straitéisí i bhfeidhm go rathúil agus go mbaintear úsáid iomlán as an gcóras HRIS. Tá siad freagrach freisin as forbairt agus tomhas KPI agus as bainistíocht agus dáileadh anailísíochta daoine go léir chuig an ngnó.

Agus é nó í ag tuairisciú do Bhainisteoir Teicniúil um Eispéireas Daoine, tá Ceannaire Teicniúil um Eispéireas Daoine freagrach as tionscnaimh a fheabhsaíonn rannpháirtíocht, folláine agus sásamh na bhfostaithe a chur i bhfeidhm agus tacú leo. Comhoibríonn an sealbhóir róil go dlúth le foirne AD, le bainisteoirí, agus le fostaithe chun timpeallacht oibre thacúil agus chuimsitheach a chruthú agus chun a áirithiú go gcuirtear na cleachtais is fearr ó thaobh daoine agus cultúir de i bhfeidhm ar fud na heagraíochta.