Skip to main content

Speisialtóir sa tSábháilteacht agus Sláinte Cheirde (SSC) (Iomadúil) - Uimhir Thagartha. 21PS23

An Ról: Speisialtóir sa tSábháilteacht agus Sláinte Cheirde (SSC) (Iomadúil)

Réimse: Daoine agus Sábháilteacht

Suíomh: Go Náisiúnta agus go Réigiúnach (Réigiún an Deiscirt)

Uimhir Thagartha: 21PS23

An dáta deiridh chun d'iarratas a chur isteach ar an bhfolúntas seo: 17 Feabhra 2023

Tá réimse SSCT freagrach as comhlíonadh caighdeáin ar leibhéal an chomhlachta, ar leibhéal náisiúnta & ar leibhéal na hEorpa um shláinte, shábháilteacht, cháilíocht & thimpeallacht a chinntiú agus tacú leis sin ar son Uisce Éireann. Cuireann an fhoireann rialachas agus sainchomhairle ar fáil sna réimsí gnó agus déanann bainistíocht ar chothabháil agus ar ghealltanais maidir le cáilíocht, comhshaol agus córais bhainistíochta fuinnimh le cinntiú go mbíonn comhlíontacht cheart SSCT ann le riachtanais rialála.

Tá an réimse sa tSábháilteacht agus Sláinte Cheirde freagrach as forbairt agus cur i bhfeidhm an chur chuige trí-thoisigh maidir le bainistíocht sláinte, sábháilteachta agus folláine ceirde ag Uisce Éireann. Tá an grúpa freagrach chomh maith as comhordú agus pleanáil a dhéanamh ar straitéisí le haghaidh réimsí piaraí dá agus tacú le bainisteoir an SSCT i bhforbairt iomlán na straitéise SSCT. Déanfaidh an grúpa seo príomhthuarascálacha feidhmíochta SSCT a bhailiú, a chomhordú agus déanfaidh siad anailís orthu le haghaidh bainisteoir an SSCT agus páirtithe leasmhara eile. Chomh maith leis sin, tacóidh an réimse seo le rialachas na bpleananna gníomhaíochta Sábháilte san Obair Sábháilte sa Bhaile ar fud Uisce Éireann agus spreagfar cur i bhfeidhm an Cholúin Sábháilte Chultúrtha faoinár gCreat Sábháilte san Obair Sábháilte sa Bhaile.

Tuairisceoidh na Speisialtóirí SSC do cheann de Bhainisteoirí SSC agus beidh siad freagrach as tacú leis an straitéis SSCT a chur i bhfeidhm agus as tacú lena seachadadh go náisiúnta. Beidh siad freagrach as pleananna gníomhaíochta a fhorbairt agus as tionscnaimh, tionscadail agus cláir sláinte agus sábháilteachta ar fud na cuideachta a sheachadadh chun déileáil le feabhas leanúnach ar ár gCóras Bainistíochta Sábháilteachta, neamhchomhlíonta SSCT a ardaíodh thar fhoirne eile, ag comhordú le bainisteoirí agus le comhairleoirí ábhartha SSC, de réir mar is cuí.