Skip to main content

Speisialtóir LIMS (Córas Bainistíochta Faisnéise Saotharlainne) - Uimhir Thagartha. 28AMUET23

Ról: Speisialtóir LIMS (Córas Bainistíochta Faisnéise Saotharlainne)

Réimse: Rialachán & Comhlíonadh Comhshaoil

Suíomh: Luimneach

Uimhir Thagartha: 28AMUET23

An dáta deiridh chun iarratais a ghlacadh don fholúntas seo: 19 Marta 2023

Tá an fheidhm Rialacháin Comhshaoil freagrach as bainistíocht rialacháin agus comhlíonta comhshaoil laethúil. Tríd an bhfeidhm déantar monatóireacht ar chomhlíonadh an líonra uisce agus fuíolluisce, agus ar na hoibreacha cóireála, imrítear tionchar ar bheartas comhshaoil seachtrach agus bainistítear caidrimh le páirtithe leasmhara seachtracha. Le Rialú Comhshaoil cuirtear saineolas ar fáil do ghnó Uisce Éireann maidir le tionchar a imirt ar bheartas comhshaoil agus páirtithe leasmhara a bhainistiú faoi rialú comhshaoil a théann i bhfeidhm ar chleachtais Uisce Éireann. Cuireann an fheidhm saineolas rialála ar fáil don chuideachta, lena n-áirítear an Fhoireann Shinsearach Ceannaireachta, maidir le gach gné de rialachán comhshaoil. Cuireann an fhoireann tacaíocht ar fáil maidir le hathruithe reachtaíochta agus rialála a rachaidh i bhfeidhm ar bheartais Uisce Éireann amach anseo.

Tá réimse feidhmiúil Seirbhísí Eolaíochta freagrach as soláthar náisiúnta seirbhísí tacaíochta oibriúcháin lena n-áirítear sampláil agus anailísíocht saotharlainne, ag cinntiú go ndéantar gníomhaíochtaí de réir na ndualgas rialála chun sláinte phoiblí agus an comhshaol a chosaint.

Tá fo-réimse na Saotharlainne freagrach as seirbhísí anailísithe ceimiceán agus micribhitheolaíochta a sholáthar mar thaca leis na cláir samplála rialála, le monatóireacht ar oibríochtaí, le hinfheistíocht chaipitil agus le gearáin ó chustaiméirí. Ní mór do na foirne patrúin seala sheachtainiúil a oibriú lena gclúdaítear sceideal 'creatfhoirne' ag deirí seachtaine, más gá.

Agus é/í ag tuairisciú go díreach do Bhainisteoir Cáilíochta Seirbhísí Eolaíochta, beidh an Speisialtóir LIMS freagrach as córas bainistíochta faisnéise saotharlainne a bhainistiú. Is é an cuspóir chun seirbhís chomhairleach anailísithe agus theicniúil a sholáthar do chustaiméirí inmheánacha agus seachtracha sheirbhís Eolaíochta UÉ, lena gcinntítear go gcomhlíontar riachtanais Uisce Éireann le comhéadain theicniúla, rialála, cháilíochta agus chórais uile.