Skip to main content

Céimí Innealtóireachta

An Ról: Céimí Innealtóireachta

Réimse: Iomadúla

Láthair: Baile Átha Cliath nó Corcaigh (roghanna oibre cumaisc ar fáil) 

An dáta deiridh chun iarratais a fháíl: 6 Samhain 2023

Ag Uisce Éireann, tá pleananna iontacha againn do na cúig bliana amach romhainn, lena n-áirítear clár €1.2bn d'Infheistíocht Chaipitiúil nach bhfacthas riamh. Sin an réimse ina bhfuil Céimithe Innealtóireachta uaillmhianacha agus cumasacha cosúil leatsa ag teastáil uainn chun a bheith ina mbaill dár n-eagraíocht atá ag fás agus chun cuidiú linn de réir mar a chuirimid Seirbhísí Uisce bunathraitheacha ar fáil do phobail uile in Éirinn. Mar rannpháirtí ar an sainchlár sin, beidh deis agat tairbhe a bhaint as trí shealaíocht ar fud an spáis innealtóireachta lena ligfear duit eolas a fhorbairt i dtionscal na seirbhísí uisce agus fuíolluisce agus chun foghlaim ó phríomhshaineolaithe sa tionscal.

  • Críochnóidh tú trí shealaíocht ocht mí i sruth oibre innealtóireachta (Bainistíocht Sócmhainní, Bonneagar a Chur i gCrích agus Oibríochtaí Sócmhainní) chun do chuid saineolais a fhorbairt mar innealtóir uisce.
  • Tacaítear leis sin le treochlár struchtúrtha foghlama agus forbartha trínár n-ollscoil shaincheaptha Uisce, lena n-áirítear meantóireacht leantach agus foghlaim ag an obair.
  • Sa bhreis air sin, do chéimithe ar mian leo staidéar breise a dhéanamh agus Máistreacht (NFQ Leibhéal 9) a chríochnú, tá an rogha ann staidéar páirt-aimseartha a dhéanamh le haghaidh dhá bhliain, arna mhaoiniú ag Uisce Éireann. Beidh an cháilíocht L9 ina tacaíocht le d'iarratas ar Stádas Cairte le Engineers Ireland
  • Ar chríochnú rathúil an chláir 2 bhliain sin, beidh roinnt post Innealtóireachta buan ar fáil laistigh d'Uisce Éireann. 

Mar rannpháirtí ar an gclár, gnóthóidh tú taithí luachmhar trí obair a dhéanamh thar raon leathan de réimsí innealtóireachta uisce ó chur i gcrích oibríochtúil go hobair a dhéanamh ar roinnt de na tionscadail bonneagair is mó in Éirinn. Áirítear leis sin: Pleanáil Straitéiseach & Bainistíochta Sócmhainní, Pleanáil Tionscadal, Seachadadh Tionscadal agus Dea-chleachtas Sláinte, Sábháilteachta & Timpeallachta.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh cuairt ar ár mol céimithe.