Ba cheart do thiarnaí talún agus do thionóntaí teagmháil a dhéanamh le hUisce Éireann mura bhfuil sé sin déanta acu cheana féin. Is é an aidhm atá leis sin a shoiléiriú cé hé a bheidh ar an sealbhóir cuntais, cad iad na seirbhísí atá á gcur ar fáil don réadmhaoin agus cé mhéad duine fásta agus leanbh atá sa teach ionas gur féidir na muirir chearta agus na liúntais chearta i leith seirbhísí uisce a leithdháileadh

Ceisteanna agus Freagraí:

Is féidir le tiarnaí talún teagmháil a dhéanamh linn chun a fháil amach cé acu atá nó nach bhfuil duine, seachas an tiarna talún féin, cláraithe mar chustaiméir ag an réadmhaoin. Ní sholáthróimid ainm ná sonraí aon duine atá cláraithe, áfach.

 Mar thiarna talún ar réadmhaoin bhaile, tá oibleagáid ort teagmháil a dhéanamh le hUisce Éireann agus ainm do thionónta/do thionóntaí agus dáta tosaithe an chomhaontaithe atá agat le do thionónta/do thionóntaí, e.g. an comhaontú cíosa, a sholáthar.
Ba cheart do thiarnaí talún teagmháil a dhéanamh le hUisce Éireann laistigh de 20 lá oibre ó dháta tosaithe an chomhaontaithe. Osclóidh Uisce Éireann cuntas in ainm do thionónta/do thionóntaí ansin agus seolfaidh sé litir chucu ina n-iarrfar orthu clárú linn. Cinnteoidh sé sin nach mbeidh tú faoi dhliteanas i leith muirir uisce fad atá do thionóntaí sa réadmhaoin. 

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara: Faoin Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2015, más amhlaidh nach soláthrófar faisnéis faoin tionónta laistigh de 20 lá oibre ó dháta tosaithe an chomhaontaithe cíosa, beidh úinéir na réadmhaoine faoi dhliteanas i leith muirir uisce go dtí go soláthrófar d’Uisce Éireann ainm an tionónta/na dtionóntaí agus dáta tosaithe an chomhaontaithe

Is teoranta d’ainm an tionónta/na dtionóntaí amháin atá na sonraí pearsanta atá le cur ar fáil ag tiarnaí talún nó ag a ngníomhairí údaraithe. Tá siad le húsáid ag Uisce Éireann amháin agus é ag comhlíonadh a fheidhmeanna reachtúla faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2013 chun a aithint cé hé an custaiméir ag áitreabh a bhfuil Uisce Éireann ag cur seirbhísí uisce agus fuíolluisce ar fáil dó. Tá soláthar na n-ainmneacha sin riachtanach le gur féidir le hUisce Éireann a fheidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh agus le haghaidh leasanna dlisteanacha Uisce Éireann agus na dtiarnaí talún maidir lena chinntiú go n-aithnítear an custaiméir ceart. Dá bhrí sin, is de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí atá próiseáil na sonraí sin.

Tháinig alt 47 den Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha) i bhfeidhm an 1 Deireadh Fómhair 2015. Faoin reachtaíocht sin, tá oibleagáid ar úinéir réadmhaoine baile a bhfuil tionóntaí/áititheoirí inti fógra a thabhairt d’Uisce Éireann faoi ainm an duine/na ndaoine lena bhfuil comhaontú ag an úinéir agus faoi dháta tosaithe an chomhaontaithe cíosa. Ón 1 Deireadh Fómhair 2015 i leith, má tá tú ag tabhairt fógra d’Uisce Éireann faoi ainm tionónta/tionóntaí agus faoi dháta tosaithe an chomhaontaithe cíosa, beidh ort ainm na dtionóntaí uile atá ainmnithe sa chomhaontú a sholáthar. Má thug tú fógra d’Uisce Éireann faoi ainm tionónta/áititheora amháin roimh an 1 Deireadh Fómhair 2015, ní bheidh aon fhaisnéis bhreise ag teastáil uainn ina leith sin.

Táimid ag iarraidh ar thionóntaí clárú linn chun a chinntiú go mbilleálfar iad i gceart agus go bhfaighidh siad aon liúntais lena mbaineann.

Cláraigh Ar Líne Anois

Más rud é go bhfuil tú ag bogadh isteach i réadmhaoin nó amach aisti, nó gur mhaith leat do chuntas a dhúnadh, cuir glao orainn ar 1850 448 448 (bíonn ár línte ar oscailt ó 9rn – 5.30in an Luan go dtí an Aoine). Iarrfaimid ort an méid seo a dhéanamh:

  1. D’ainm, do sheoladh agus/nó d’uimhir chuntais a sholáthar.
  2. Léamh méadair a aontú más méadraithe atá do réadmhaoin. Ar mhaithe le d’áisiúlacht, ginfimid léamh méadair measta nó, mar mhalairt air sin agus sa chás go bhfuil sé sábháilte déanamh amhlaidh, féadfaidh tú do mhéadar uisce a léamh agus an léamh a chur ar fáil dúinn. Léigh ár dtreoirlínte sábháilteachta maidir le do mhéadar uisce a léamh. (Más rud é nach n-aontaíonn tú leis an léamh méadair measta agus nach féidir leat an méadar uisce a léamh, féadfaimid an méadar uisce a léamh duit. Léifear do mhéadar laistigh de chúig lá oibre agus cuirfear táille léamh méadair €17 le do chéad bhille).
  3. Seoladh na réadmhaoine a bhfuil tú ag bogadh isteach inti a sholáthar ionas gur féidir linn do chuntas a aistriú.

Is féidir leat seoladh seachadta ar aghaidh a sholáthar freisin ionas gur féidir linn do bhille deiridh a sheoladh chugat más gá.

Back to the top