Tá an aimsir a bhí againn le déanaí tar éis dul i gcion ar an soláthar uisce. Iarrtar ar chustaiméirí uisce a chaomhnú áit is féidir chun deimhin a dhéanamh de nach bhfolmhófar na taiscumair i mbealach a rachadh i gcion ar an mbrú uisce i gcomhair gnólachtaí.

Ba cheart duit Na Leideanna is Fearr chun Uisce a Choigilt againn a íoslódáil agus a phriontáil agus an méid uisce a úsáideann tú sa ghnólacht agat a laghdú. Laghdóidh tú na billí agus maolóidh tú an t-éileamh ar an soláthar áitiúil uisce agat ag an am céanna.

Na Leideanna is Fearr chun Uisce a Choigilt i gcomhair na Gnólachta agat

Cuir iniúchadh uisce i gcrích

Is é an chéad rud a mholaimid ná iniúchadh uisce a chur i gcrích ar an ngnólacht agat.  Léireofar leis seo an áit as a bhfuil an úsáid uisce is mó ag teacht agus cén áit gur féidir coigiltí a dhéanamh.  Féadann úinéir na gnólachta nó bainisteoir na saoráidí nó ball den bhfoireann an t-iniúchadh a dhéanamh.  Ba dheis é seo, b’fhéidir, maor uisce a cheapadh. Is minic a fhruilíonn gnólachtaí móra speisialtóirí seachtracha in iniúchtaí uisce agus i réitigh shaincheaptha. Ag seo roinnt beart simplí gur féidir leat iad a úsáid chun tús a chur le hiniúchadh don ghnólacht agat:

  • Déan do chuid billí a scrúdú  sa chaoi go dtuigeann tú na patrúin úsáide agus na táillí
  • Léigh do mhéadar ach bí cinnte go ndéanann tú sin go sábháilte
  • Bain úsáid as do mhéadar uisce chun seiceáil i gcomhair sceití
  • Tapaigh deiseanna, déan beart agus tosaigh ag coigilt

Cuir Stop leis na Sceití

An raibh a fhios agat go bhféadfaí suas le 19,000 lítear uisce in aghaidh na bliana a choigilt trí sheiceáil i gcomhair sceití sa mbaile, agus iad a dheisiú?  Is mar an gcéanna é le gnólacht ar bith.

Má mheasann tú go bhféadfadh sceitheadh inmheánach a bheith agat b’fhiú, b’fhéidir, pluiméir a fhruiliú chun na sceití a aimsiú agus a dheisiú.  Bíodh is go bhfuil costas láithreach ag baint leis seo, is féidir go dtiocfadh coigiltí ollmhóra teacht as sa bhfadtéarma tríd an ídiú uisce agat a laghdú agus do tháillí uisce mar an gcéanna.

Laghdaigh an Úsáid agat

Infheistigh i bhfearais agus gléasanna uisce-éifeachtúla

Féadann tú machnamh ar uasghrádú chuig gléasanna níos uisce-éifeachtúla.  Mar shampla, is mór an difríocht a dhéanann sconnaí, cithfholcadáin, leithris, agus miasniteoirí uisce-éifeachtúla. 

Feidhmigh gan uisce

Féadann tú ídiú uisce do ghnólachta a laghdú go hollmhór trí phróisis gan uisce a chur i bhfeidhm.  Orthu seo bheadh folúis-aeir, scairdeanna aeir ardbhrú, agus scuabadh tirim.

Athruithe simplí

Tá malairtí níos saoire ann chomh maith. Féadann tú córas déshruthlaithe a aisfheistiú isteach i seanleithris nó infheistiú i málaí sistéil leithris.  Féadann gnólachtaí a bhfuil cithfholcadáin acu infheistiú in uaineadóirí cithfholcadáin. Faigh breis eolais faoi fhearais choigilte uisce.

Plandaí atá éasca lena gcothabháil

Má bhíonn plandaí sa bhfoirgneamh, roghnaigh cinn nach dteastaíonn an oiread céanna uisce uathu i.e. cachtais, lilí síochána, alónna íceacha agus jade. Má bhíonn plandaí amuigh agat, uiscigh ar maidin iad sula n-éiríonn an ghrian ró-the agus go ngalaíonn an t-uisce.

 

 

Foghlaim tuilleadh faoi uisce a chaomhnú

Caomhnú uisce ar fheirmeacha

As major customers of Irish Water, farming families are heavy water users so being able to conserve water is essential to saving money. While water conservation is vital for farmers in reducing bills, water protection is also essential for the effective running of the farm. While some farmers have their own water sources, many are customers of Irish Water. We have put together some practical tips and advice on water conservation and protection on farms.

As a farmer or part of a farming family you will probably be implementing much of this advice already. However, with the pressure of every day farming it is easy to overlook some practical measures that can make all the difference, saving money and protecting crops, livestock and communities.

Find out more in our Water Protection and Conservation on Farms leaflet.

Caomhnú uisce ar fheirmeacha

Athúsáid an t-uisce

Bailigh uisce báistí

Féadtar córas bailithe uisce nó buta uisce a chur ar bun chun an tairbhe is mó a bhaint as an uisce báistí a thiteann ar an áitreabh agat.  Féadann tú córais a shuiteáil lena mbeidh tú in ann leas a bhaint as uisce báistí i leithris, miasniteoirí, agus cithfholcadáin.  Le buta uisce simplí, féadtar uisce a sholáthar chun plandaí agus gairdíní a uisciú, nó fiú fuinneoga agus carranna a ní.

Córas uisce léith

Uisce liath a thugtar ar uisce atá úsáidte sa ghnólacht agat.  Tá sé déanta suas de dhramhuisce ó dhoirtil, draenacha cithfholcadáin nó innill níocháin.  In ionad é a shruthlú síos an draein, féadann gnólachtaí córais uisce léith a shuiteáil chun an dramhuisce seo a bhailiú agus a athúsáid.  Úsáidtear é go príomha chun leithris a shruthlú, plandaí a uisciú, agus réimsí seachtracha den bhfoirgneamh a ní.

Athraigh do mheon

Spreag comhghleacaithe

Cuir comhghleacaithe ar an eolas i dtaobh ghanntanas an uisce agus ar na tairbhí gur féidir a bhaint as caomhnú an uisce ar mhaithe le do ghnólacht agus leis an timpeallacht araon.  Féadtar cur i gcuimhne do dhaoine sconnaí a chasadh as nó leas a bhaint as roghanna sruthlaithe ísil trí chomharthaíocht i gcistineacha agus leithris foirne.

Déan maoir uisce a cheapadh

Is féidir go mbeadh taithí ar an gcaomhnú uisce ag lucht foirne cothabhála, glantóirí, bainisteoirí fóntais agus conraitheoirí BS (bainistíochta saoráidí) etc. Iarr comhairle uathu agus fiafraigh díobh ar mhaith leo bheith ina maoir uisce trí dheiseanna caomhnaithe uisce a shainaithint agus a gcuid eolais a chomhroinnt le daoine eile den lucht foirne.

Bí aireach

Déan athmhachnamh ar nósanna ar nós na minicíochta lena níonn tú an taobh amuigh d’fhoirgnimh, lena nglanann tú fuinneoga nó lena níonn tú feithiclí.  Áit is féidir, cuir teorainn le húsáid niteoirí cumhachta mar go n-úsáidtear méideanna móra uisce leosan.

Coinnigh na draenacha glan

Machnaigh chomh maith ar a bhfuil á dhoirteadh síos do chuid draenacha.  Féadann an carn saillte, olaí agus gréisce (FOG) bheith ina chúis le droch-chalcthaí. Foghlaim a thuilleadh faoi preventing FOG blockages (calcthaí FOG a chosc).

Back to the top