Ní ghearraimid táille as foirmeacha fiosraithe réamhnaisc a mheasúnú.

Ní thugtar. Níl i ndeimhniú féidearthachta ach ráiteas á rá gur féideartha atá nasc le bonneagar Uisce Éireann amhail an dáta eisiúna. Ní bhaineann sé le d’iarratas pleanála agus ba cheart aon cheisteanna nó údair imní atá agat i dtaca le d’iarratas pleanála a chur in iúl don Údarás Pleanála.

Ní thugtar. Ní féidir deimhniú féidearthachta a mheas a bheith ina ghealltanas go gcuirfear nasc ar fáil. Teastaíonn iarratas ar nasc agus comhlíonadh na riachtanas glactha i ngach cás chun nasc a dhearbhú.

Ní thugtar. Ní mór do chustaiméir ar bith atá ag iarraidh naisc comhaontú a fháil ó Uisce Éireann le haghaidh a naisc sheirbhíse uisce agus/nó fuíolluisce. Ní thugtar dearbhú le cead pleanála go bhfaighidh tú nasc.  

Ní ghearrtar aon táille as iarratas a dhéanamh. Mar sin féin, dá mbeadh aon oibreacha imscrúdaithe nó miondeartha ag teastáil d’fhonn iarratas ar nasc gnó a phróiseáil, d’fhéadfadh go mbeadh an custaiméir faoi dhliteanas costais ghaolmhara a íoc trí Chomhaontú Seirbhísí Oibreacha Tionscadail (PWSA). Tabharfaidh Uisce Éireann réamhfhógra duit faoi chostais ar bith den sórt sin agus éiríonn na táillí ina dtáillí dlite nuair a eisítear tairiscint.

Is é an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRU) an rialálaí eacnamaíoch ar Uisce Éireann agus tá an struchtúr muirear a mbainfidh Uisce Éireann úsáid as formheasta aige. Tá sé sin leagtha amach i bPlean Muirear Uisce Éireann agus tá sé coibhéiseach leis na muirir a bhí d’Údarás Áitiúil ag gearradh an 31 Nollaig 2013.

Is i do thairiscint nasctha a leagfar sonraí faoi aon mhuirir is infheidhme amach.

Ní fhéadann ach Uisce Éireann nó gníomhairí atá ag gníomhú thar ár gceann oibreacha a dhéanamh ar bhonneagar straitéiseach nó ar bhonneagar poiblí.

Féadann an custaiméir nó Uisce Éireann nó gníomhairí dár gcuid bonneagar áitiúil i bhforbairtí tithíochta agus úsáide measctha a thógáil. Leagfar amach sa chomhaontú nasctha cé a thógfaidh an bonneagar áitiúil. 

Is le hiarratas ar nasc a bhaineann an treoir atá curtha ar fáil sa leabhrán seo. Próisis ar leith nach mór a chur i gcrích ar leithligh iad riachtanais eile amhail ceadanna pleanála nó Ceadúnas um Eisilteach Tráchtála a Scaoileadh go Séaraigh. Sonraí faoin bpróiseas le haghaidh Ceadúnas um Eisilteach Tráchtála a Scaoileadh go Séaraigh, tá siad ar fáil anseo.

 

Meastar go bhféadfadh go mbeadh pluiméireacht luaidhe ann i 180,000 teach in Éirinn, mar aon le foirgnimh phoiblí, scoileanna, liachtlanna agus foirgnimh eile a tógadh breis agus 40 bliain ó shin. Is féidir luaidhe a thuaslagadh isteach in uisce de réir mar a iompraítear é trí phíobáin luaidhe agus trí fheistis luaidhe. Is as an bpluiméireacht luaidhe laistigh de theorainn na réadmhaoine don chuid is mó den luaidhe a fhaightear in uisce óil. Is é an t-úinéir atá freagrach as an limistéar sin. Má tógadh do theach roimh an mbliain 1980, ba cheart duit a sheiceáil an bhfuil luaidhe ann i bpluiméireacht do thí. Má tá luaidhe ann, ba cheart duit an phluiméireacht a athsholáthar. Tá scéim deontais i bhfeidhm ag an Rialtas a bhféadfá cáiliú ina leith. Tá próiseas i bhfeidhm le haghaidh an taoibh phoiblí de nasc seirbhíse luaidhe a athsholáthar ina dhiaidh sin. Lean an próiseas sin in ionad iarratas a dhéanamh ar nasc.

Back to the top