Forbraíodh na Sonraí Caighdeánacha seo chun treoir a thabhairt d’fhorbróirí maidir le soláthar an bhonneagair sholáthair uisce agus/nó an bhonneagair bhailithe fuíolluisce is gá a shuiteáil i bhforbairtí agus a nascfar le líonraí Uisce Éireann agus a dhílseofar d’Uisce Éireann ina dhiaidh sin.

Beidh na Sonraí Caighdeánacha ar an mbonn le tograí miondeartha ó fhorbróirí le haghaidh bonneagar uisce agus fuíolluisce. Is é an toradh a bheidh air sin go soláthrófar bonneagar atá oiriúnach dá nascadh le líonraí Uisce Éireann agus go mbeidh sé furasta an bonneagar nua a oibriú agus a chothabháil. I gcás Sócmhainní is gá a ghlacadh, ní mór athrú ar bith ó na Sonraí Caighdeánacha a chur isteach agus a phlé le Foirne Réigiúnacha Uisce Éireann um Naisc agus Seirbhísí Forbróra agus ní mór Measúnú Riosca Dearaidh a bheith ag gabháil leis an togra.

 Tá dhá shraith de Shonraí Caighdeánacha ann. Baineann ceann amháin le bonneagar uisce agus baineann an ceann eile le bonneagar fuíolluisce. Is iad sin na doiciméid dar teideal IW-CDS-5020-01 agus IW-CDS-5030-01 faoi seach. 

 

Tá Measúnú Riosca Dearaidh ag gabháil le gach sraith de Shonraí Caighdeánacha IW-CDS-5020-02 and IW-CDS-5030-02), rud ina leagtar amach na freagrachtaí iarmharacha sláinte agus sábháilteachta a bheidh ar fhorbróirí agus ar a gcuid dearthóirí/conraitheoirí le linn dóibh bonneagar den sórt sin a sholáthar.

I gcás ina bhfuil forbróir ag soláthar bonneagar soláthair uisce agus bonneagar bailithe fuíolluisce a ghlacfaidh Uisce Éireann nó a dhílseofar dó ar deireadh, is gá Sonraí Caighdeánacha a úsáid i ngach Tairiscint Comhaontaithe Nasctha nua ó Uisce Éireann arna n-eisiúint tar éis an 6 Meitheamh 2016.

Tá na Sonraí Caighdeánacha bunaithe ar an dea-chleachtas laistigh den tionscal uisce agus b’fhearr le hUisce Éireann go gcloífí leo. Mar sin féin, i gcás ina bhfuil forbróir den tuairim go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta aige/aici ar dhearadh agus go dtabhódh sé/sí costas dá n-athródh sé/sí na dearaí chun cloí leis na Sonraí Caighdeánacha sin, ba cheart iarratas ar dhíolúine a dhéanamh chuig Foirne Réigiúnacha Uisce Éireann um Naisc agus Seirbhísí Forbróra ar dhíolúine ó na Sonraí Caighdeánacha a úsáid.

A person seeking an exemption should download and complete an Foirm Iarratais ar Dhíolúine a íoslódáil agus a chomhlánú agus í a sheoladh trí ríomhphost chuig an bhFoireann um Naisc agus Seirbhísí Forbróra ag standarddetails@water.ie. Is é an fhoireann sin a bhreithneoidh an t-iarratas.

Ní raibh feidhm ag an díolúine ó na Sonraí Caighdeánacha a úsáid ach go dtí an 7 Deireadh Fómhair 2016 i gcás ina bhfuarthas ceadú ó Fhoirne Réigiúnacha um Naisc agus Seirbhísí Forbróra. Níl sí ar fáil a thuilleadh ach i gcásanna eisceachtúla. 

Tá na Sonraí Caighdeánacha bunaithe ar an dea-chleachtas laistigh den tionscal uisce. Cuirtear san áireamh iontu taithí na nÚdarás Áitiúil ar na seirbhísí sin a sholáthar d’fhorbairtí nua. Bhain feidhmeanna inmheánacha Uisce Éireann é féin úsáid rathúil astu le haghaidh tionscadail éagsúla agus tá siad ag teacht le noirm an tionscail fóntais uisce.

Má bhíonn ceist agat maidir le Sonra Caighdeánach, seol an cheist sin chuig standarddetails@water.ie agus tabharfaidh ball den fhoireann theicniúil freagra duit go díreach.

Tá sé beartaithe go gcuirfear na Cóid Chleachtais le haghaidh Uisce agus Fuíolluisce i bhfeidhm i samhradh na bliana 2016. Sna Cóid Chleachtais sin, tabharfar sonraíochtaí le haghaidh ábhar agus saoirseachta, i measc nithe eile, don bhonneagar uisce agus fuíolluisce laistigh d’fhorbairtí nua. Tabharfar tacaíocht do na Sonraí Caighdeánacha leis na Cóid Chleachtais..

Faoi láthair, tá feidhm ag na srianta a léirítear maidir le cásanna nach ndéantar aon bhearta cosanta iontu chun a chinntiú nach dtéann fréamhacha isteach sa bhonneagar seirbhísí uisce. Ba cheart do dhearthóirí breithniú a dhéanamh ar an tionchar a bheadh ag fás fréamhacha i gcás ina bhfuil bonneagar seirbhísí uisce lonnaithe cóngarach do chrainn agus do thoir. Tá sé beartaithe ag Uisce Éireann sonraí a chur ar fáil sa todhchaí le haghaidh bearta cosanta do bhonneagar seirbhísí uisce, rud lena n-éascófaí laghdú ar na faid scartha a shonraítear.

Back to the top