Maidir le hUisce Éireann

Thug Uisce Éireann, a corpraíodh i mí Iúil 2013 mar chuideachta faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2013, seirbhísí uisce agus fuíolluisce na 31 údarás áitiúla le chéile faoi sholáthraí seirbhíse náisiúnta amháin. Is as oibriú na seirbhísí uisce agus fuíolluisce atá Uisce Éireann freagrach anois, lena n-áirítear: 

  • Bainistíocht na sócmhainní uisce agus fuíolluisce náisiúnta
  • Cothabháil an chórais uisce agus fuíolluisce
  • Infheistíocht agus pleanáil
  • Tionscadail chaipitil a bhainistiú
  • Cúram custaiméirí agus billeáil

Tá Uisce Éireann freagrach freisin as gach ceann de na cinntí ar infheistíocht chaipitil agus as cur chun feidhme sholáthar an chláir chaipitil ar fud na tíre.

Ag Cosaint ár nUisce

Tá uisce ar cheann dár n-acmhainní is luachmhaire agus tá sé riachtanach chun an bheatha a chothú. Tá tionchar mór imeartha aige orthu seo: ár dtírdhreach a mhúnlú, láthair ár gcathracha a chinneadh, ár sláinte a chosaint agus ár bhforbairt gheilleagrach in Éirinn a spreagadh. Tá líonra uisce na hÉireann ag freastal go measartha maith orainn le fada an lá ach tá dúshláin mhóra roimhe anois. Trí chaomhnú uisce a fheabhsú agus trí obair i gcomhar lena chéile, is féidir linn seirbhísí inbhuanaithe uisce a chinntiú d’Éirinn san am atá le teacht. 


An Soláthar Seirbhísí Uisce a Bhunathrú chun Feabhais

Tá rochtain ar uisce glan agus bainistíocht éifeachtach fuíolluisce ina riachtanas do shochaí nua-aimseartha. Tá uisce glan costasach le táirgeadh agus le soláthar, áfach. Próiseas casta is ea an t-uisce ónár n-aibhneacha, lochanna agus screamhuisce (amhuisce) a iompú go huisce glan óil agus é a sholáthar go sábháilte chuig sconna gach custaiméara. Ní mór fuíolluisce a bhailiú agus a chóireáil ansin sular féidir é a chur ar ais go sábháilte inár dtimpeallacht. 

Teastaíonn cistiú suntasach ó na seirbhísí uisce a fhaigheann gach custaiméir i leith oibriú na n-ionad cóireála reatha agus na líonraí píobán reatha agus i leith infheistíochta sa bhonneagar reatha a chothabháil agus bonneagar nua a sholáthar le haghaidh seirbhísí uisce. Le bunú Uisce Éireann, bhíothas ábalta an dóigh a soláthraítear seirbhísí uisce in Éirinn a athrú den chéad uair riamh. Is féidir leis anois dul i ngleic go héifeachtach agus go héifeachtúil leis an iomad saincheisteanna agus rioscaí a bhaineann le seirbhísí uisce a sholáthar. In ainneoin obair na n-údarás áitiúil le 130 bliain anuas, tá i bhfad níos mó infheistíochta de dhíth ar fud na tíre chun dul i ngleic leis na laigí sna córais reatha, lena n-áirítear rátaí arda ligin, caighdeáin éagsúla cháilíocht an uisce óil, cur isteach ar sholáthar agus scaoileadh do-ghlactha fuíolluisce.

 

Ár nDúshláin

Tá Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce a sholáthar do thart ar 80% den daonra. Cé go bhfaigheann a lán custaiméirí soláthar uisce agus soláthar fuíolluisce lena mbaineann dea-cháilíocht, tá sciar suntasach díobh míshásta leis na seirbhísí sin. Cé go bhfuil dea-obair déanta ag údaráis áitiúla thar na blianta, ba iad tearcinfheistíocht agus an easpa clár pleanáilte bainistíocht sócmhainní agus clár cothabhála ba chúis le heasnaimh inár n-ionaid chóireála agus inár líonraí.

Uisce óil atá níos glaine agus níos sábháilte

Sa dá chathair is mó sa tír seo, is iad sin, Baile Átha Cliath agus Corcaigh, leanaimid de bheith ag brath go mór ar chórais 19ú haois nach bhfuil oiriúnach don fheidhm a thuilleadh. Lasmuigh dár mórionaid uirbeacha, tá ár líonra uisce ilroinnte le cuid mhór foinsí uisce an-bheag agus an-somhillte. Ní chomhlíonann cáilíocht an uisce caighdeáin Eorpacha agus caighdeáin Éireannacha maidir le huisce óil i roinnt mhaith dár scéimeanna agus meastar go bhfuil suas go dtí 30% d’ionaid chóireála uisce “i mbaol” teipe ó thaobh paraiméadair cháilíochta de agus go bhfuilimid ag cailleadh geall le leath an uisce a tháirgimid de bharr ligean. 

Bainistíocht Éifeachtach Fuíolluisce

Ní mór fuíolluisce a bhailiú agus a chóireáil sula gcuirtear ar ais sa timpeallacht é. Ní bhaineann an chóireáil fuíolluisce an caighdeán riachtanach amach i 38 gcinn dár mórcheantair uirbeacha, agus amhchamras á scaoileadh i 44 cheantar. Is minic a bhíonn an-chuid dár gcomhchórais séarachais sin rólódáilte le linn tréimhsí báistí troime, rud a chruthaíonn tuile i roinnt réadmhaoine agus a bhíonn ina chúis le forsceitheadh a d’fhéadfadh truailliú a chruthú inár n-aibhneacha agus inár sruthanna.

Tacú le fás sóisialta agus geilleagrach

Tá sé riachtanach, de bharr an fháis gheilleagraigh atá ag filleadh, acmhainn bhreise a chur ar fáil chun tacú le forbairt tithe i dteannta oifigí, monarchana agus foirgnimh thráchtála a thacaíonn le poist. Tá bac ar an bhfás sin faoi láthair toisc gur againne atá acmhainn theoranta le haghaidh seirbhísí uisce agus fuíolluisce. Mar sin, tá sé sin ar cheann de na srianta a bheidh orainn a shárú má táthar le freastal ar riachtanais tithíochta i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Rialáil

Agus a ról mar fhóntas náisiúnta seirbhísí uisce atá freagrach as oibríochtaí agus infheistíochtaí seirbhísí uisce á chomhlíonadh aige, déanann na comhlachtaí seo rialáil ar Uisce Éireann: 

  • Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRU), an rialálaí geilleagrach, a gcuirtear de chúram air leasanna an chustaiméara a chosaint le linn dó ceanglas cistiúcháin cuí a fhaomhadh atá leordhóthanach le go mbeidh an fóntas ábalta na seirbhísí riachtanacha a sholáthar ar na caighdeáin shainithe ar bhealach éifeachtúil; agus
  • An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA), an rialálaí comhshaoil, a leagann síos caighdeáin agus a fhorfheidhmíonn comhlíonadh Rialacháin an AE agus Rialachán Náisiúnta maidir le huisce óil a sholáthar agus le fuíolluisce a scaoileadh isteach i ndobharlaigh. Déanann an EPA idirchaidreamh le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le cúrsaí sláinte poiblí.

 

Ár gComhthéacs Dlíthiúil

Déanfaidh Uisce Éireann ár bhfeidhmeanna seirbhísí uisce a phleanáil, a fhorbairt agus a oibriú ar aon dul leis na ceanglais atá sa reachtaíocht ábhartha náisiúnta agus Eorpach atá i réim. Áirítear leis an reachtaíocht ábhartha roinnt reachtanna, rialachán agus treoracha Eorpacha. Áirítear iad seo a leanas leis an reachtaíocht is mó ábharthacht i gcomhthéacs na n-oibríochtaí a chlúdaítear leis an bplean seo: an Treoir um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh, an Treoir um Uisce Óil, an Chreat-treoir Uisce, an Treoir um Éin agus an Treoir um Ghnáthóga agus ár n-oibleagáidí faoi Choinbhinsiún Aarhus ó thaobh reachtaíocht Eorpach de agus na hAchtanna um Sheirbhísí Uisce, 2007-2014, Acht Soláthairtí Uisce, 1942, an tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Uisce Óil), 2014, agus na Rialacháin um Scaoileadh Fuíolluisce (Údarú), 2007, ó thaobh reachtaíocht náisiúnta de.

Rialachas Corparáideach

Fochuideachta de chuid Ervia (Bord Gáis Éireann roimhe seo) is ea Uisce Éireann. Is é is Ervia ann ná cuideachta thráchtála leathstáit atá ag soláthar bonneagar agus seirbhísí uisce agus gáis d’Éirinn, agus é ag cur seirbhísí nua-aimseartha fóntais ar fáil chun tacú le forbairt gheilleagrach. Ba éard a bhí i gceist le hUisce Éireann a bhunú ná an eagraíocht agus na córais agus na próisis bhainistíochta a theastaíonn a chruthú chun bainistíocht a dhéanamh ar na sócmhainní seirbhísí uisce, agus leas á bhaint as taithí agus saineolas Bhord Gáis Éireann, mar fhóntas fuinnimh nua-aimseartha éifeachtach dírithe ar chustaiméirí. 

Bunaíodh Uisce Éireann de bhun an Achta um Sheirbhísí Uisce 2013 agus is cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe atá faoi theorainn scaireanna é. Tá dhá scairshealbhóir ag Uisce Éireann: Ervia agus Rialtas na hÉireann. Is é Rialtas na hÉireann an scairshealbhóir is airde de chuid Uisce Éireann agus is ar an mbonn sin atá Uisce Éireann ina eintiteas faoi úinéireacht stáit.

Comhaltaí Boird

Bord Ervia comhdhéanta den Phríomhfheidhmeannach agus de sheachtar comhaltaí neamhfheidhmiúcháin (an Cathaoirleach ar áireamh) a gceapann an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha iad. 

Tá Bord Ervia tiomanta do na caighdeáin is airde de rialachas corparáideach agus d’iompar eiticiúil gnó a bhaint amach.

Back to the top