Tá an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 i bhfeidhm le cinntiú go gcuireann ranna rialtais agus comhlachtaí poiblí atá liostaithe an t-eolas atá acu ar fáil don phobal.

Tugann an tAcht um Shaoráil Faisnéise na cearta seo a leanas do dhaoine:

 1. Tá sé de cheart ag daoine rochtain a fháil ar thaifid oifigiúla atá i seilbh na ranna rialtais nó comhlachtaí poiblí atá liostaithe.
 2. Tá sé de cheart ag daoine eolas pearsanta a bhaineann leo a leasú sa chás go bhfuil sé neamhchríochnaithe, mícheart nó contráilte.
 3. Tá sé de cheart ag daoine cúiseanna a fháil maidir le cinntí a dhéanann ranna rialtais nó comhlachtaí poiblí liostaithe a mbíonn tionchar orthu.

Fógra séanta:
Tá eisceachtaí san Acht um Shaoráil Faisnéise, agus ní scaoilfear eolas a iarrtar uaireanta, mar shampla: le cearta príobháideacha duine eile a chosaint. Más gá na heisceachtaí seo a chur i bhfeidhm, míneoidh Aonad Saorála Faisnéise Uisce Éireann na cúiseanna nach féidir leo an t-eolas a scaoileadh.

Conas iarratas a dhéanamh d’Uisce Éireann faoin Acht um Shaoráil Faisnéise

Le hiarratas a dhéanamh ar Uisce Éireann faoi reachtaíocht an Acht um Shaoráil Faisnéise, bain leas as ceann de na roghanna thíos:

 1. Íoslódáil, priondáil agus líon amach an Foirm Iarratais um Shaoráil Faisnéise agus seol an fhoirm chuig Uisce Éireann ag: Oifigeach um Shaoráil Faisnéise, Aonad um Shaoráil Faisnéise, Uisce Éireann, Teach Colvill, 24-26 Sráid Thalbóid, BÁC 1, Éire.
 2. Mar rogha eile, is feidir leat d’iarratas a sheoladh chugainn i bhfoirm litreach chuig: Oifigeach um Shaoráil Faisnéise, Aonad um Shaoráil Faisnéise, Uisce Éireann, Teach Colvill, 24-26 Sráid Thalbóid, BÁC 1, Éire.

Iarraimid ort sa litir:

 • A lua go sonrach go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise
 • An méid eolais agus is féidir leat a thabhairt le tacú a thabhairt do d’iarratas chun cabhru linn é a phróiseáil go héifeachtúil.
 • Do sheoladh fillte a chur leis an litir.

Bí i dteagmháil lenár nAonad um Shaoráil Faisnéise má bhíonn cuidiú uait le hiarrtas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise ag: Oifigeach um Shaoráil Faisnéise, an tAonad um Shaoráil Faisnéise, Uisce Éireann, Teach Colvill, Sráid Thalbóid, BÁC 1, Éire nó foi@water.ie.

Scéim Foilsiú Múnla

Ní mór d’Uisce Éireann cloígh leis na forálacha san Acht um Shaoráil Faisnéise 2014

Tá An Scéim Foilsiú Múnla ullmhaithe agus foilsithe de réir riachtanais Roinn 8 d’Acht um Shaoráil Faisnéise. Is é cuspóir na scéime ná rochtain ar thaifid de chuid Uisce Éireann a éascú trí struchtúr Uisce Éireann a achoimriú. Cuimsítear cur síos ar fheidhmeanna, cumhachtaí, dualgais agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil don phobal chomh maith leis na catagóirí taifead atá inár seilbh agus treoracha ar chonas iarratas ar eolas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.

Cuireann an Scéim Foilsiú Múnla eolas ar fáil faoi na rudaí seo a leanas:

 • Eolas faoi Uisce Éireann
 • Seirbhísí a sholáthraítear don phobal
 • Próiseas cinnteoireachta do thograí mórpholasaithe
 • Eolas Airgeadais
 • Soláthar
 • Taifead faisnéisithe don Saoráil Faisnéise agus eolas eile a eiseofar ar bhonn rialta

 

Scéim Foilsiú Múnla

FAQ

D’fhéadfadh taifid a bheith i bhfoirmáidí difriúla, mar shampla: cáipéisí páipéir (pleananna agus léarscáileanna san áireamh), eolas i bhfoirm leictreonach (ar an ríomhaire) agus ábhar closamhairc.

Eiseoidh Aonad Saorála Faisnéise Uisce Éireann litir admhála laistigh de 10 lá oibre (gan Laethanta Saoire Poiblí san áireamh) de d’iarratas a fháil. Míneofar céimeanna eile an phróisis go sonrach sa litir seo.

De ghnáth, eiseoidh Aonad Saorála Faisnéise Uisce Éireann cinneadh maidir le d’iarratas laistigh de 20 lá oibre de d’iarratas a fháil.

I gcásanna áirithe, tá seans ann go mbeadh síneadh ama ag teastáil leis an gcinneadh a chur i gcrích. Má tharlaíonn sé seo, beidh Aonad Saorála Faisnéise Uisce Éireann i dteagmháil leat leis an riachtanas seo a mhíniú.

Féadtar. Más maith leat go ndéanfar achomharc ar an gcinneadh a rinne Aonad Saorála Faisnéise Uisce Éireann, is féidir iarratas scríofa ag iarraidh athbhreithnithe inmheánaigh ar an gcinneadh a sheoladh chuig: Oifigeach um Shaoráil Faisnéise, Aonad Saorála Faisnéise Uisce Éireann, Uisce Éireann, 24-26 Sráid Thalbóid, BÁC 1, Éire. Bíonn táille athbhreithnithe inmheánaigh €30 (€10 do dhaoine a bhfuil cárta leighis acu) agus tú ag déanamh achomhairc ar chinneadh. Caithfidh tu an táille seo a sheoladh leis an iarratas scríofa. Breathnaigh ar an leathanach Táillí Saorála Faisnéise agus Modhanna Íocaíochta le tuilleadh eolas a fháil.

Beidh athbhreithniú iomlán ar d’iarratas Saorála Faisnéise ag leibhéal níos airde i gceist leis an bpróiseas achomhairc.

Mura bhfuil tú sásta le toradh an achomhairc, is féidir leat achomharc eile a dhéanamh ach é a dhíriú ar Oifig an Choimisinéara Faisnéise.

Cáipéisí Gaolmhara agus Nascanna Úsáideacha

Le tuilleadh eolas a fháil ar Shaoráil Faisnéise agus Rochtain Faisnéise ar an gComhshaol (RFC), bain leas as na nascanna thíos:

Reachtaíocht an Achta um Shaoráil Faisnéise
www.foi.gov.ie/legislation

Treoir Uisce Éireann maidir le Saoráil Faisnéise
Irish Water FOI Reference Book Section 15 & 16 

Oifig an Choimisinéara Faisnéise 
www.oic.ie

An Coimisinéir Cosanta Sonraí
www.dataprotection.ie

Aonad Larpholasaí um Shaoráil Faisnéise
www.foi.gov.ie

Leabhar Reachtaíochta na hÉireann 
www.irishstatutebook.ie

RFC (Rochtain Faisnéise ar an gComhshaol) Uisce Éireann
Irish Water Access to Information on the Environment (AIE)

Cáipéisí Gaolmhara agus Nascanna Úsáideacha

Má bhíonn ceisteanna eile agat maidir le Saoráil Faisnéise Uisce Éireann, d’fhéadfá teacht i dteagmhail linn trí ríomhphost a sheoladh chuig foi@water.ie nó tríd an bpost ag Oifigeach um Shaoráil Faisnéise, Aonad um Shaoráil Faisnéise, Uisce Éireann, Teach Colvill, 24-26 Sráid Thalbóid, BÁC 1, Éire.

Back to the top